Architekti křesťanského středověkého vědění

Pavel Floss /Vyšehrad/

    Datum vydání: 1/2004
  • Stran: 448
  • ISBN: 80-7021-662-X
Vyprodáno

Anotace

V rozsáhlých portrétech nejvýznačnějších osobností jednotlivých staletí předvádí známý autor hlavní myšlenkové proudy dané doby a provádí jejich typologizaci. Každé století je tak osvětleno skrze několik málo osobností, což umožňuje věnovat dostatečně velký prostor zevrubné charakterizaci jejich díla, východisek a směřování. Každou studii navíc následuje krátká antologie z nejdůležitějších textů, které jsou mnohdy do češtiny přeloženy poprvé. Díky této koncepci mohou přijít ke slovu nejen autoři notoricky známí, ale též „outsideři“, kteří se v učebnicích obvykle neobjevují, jejichž dílo však naznačilo některé další cesty evropského myšlení. Předkládaná ediční řada Cesty evropského myšlení představuje základní typy myšlení, jak se v průběhu staletí rozvinuly u význačných osobností evropských duchovních dějin. Jednotlivé portréty jsou doplněny antologií. Dále připravujeme: Tvůrcové renesančních obrazů universa Protagonisté v konfrontaci Velkého století.

Ukázka:

Obsah

Slovo ke čtenáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Prolog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie

I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky

a dílo Aurelia Augustina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

II. Anicius Manlius Torquatus Boëthius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1. Boëthiova učitelská mise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2. Boëthius jako spolutvůrce latinského filosofického pojmosloví . 27

3. Rozvrh dělení věd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4. Boëthiovy gnoseologické názory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5. Boëthiův náčrt syntézy antické filosofie a křesťanské teologie . . . 32

6. Stručné zhodnocení Boëthiova významu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

III. Jan Filoponos Grammatikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1. Komparace dvou současníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2. Jan Filoponos a Simplikios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3. Filoponova kritika Aristotelovy fyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4. Filoponovo dílo a konflikt křesťanství a pohanství . . . . . . . . . . . . . . 46

5. Historie recepce Filoponova myšlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6. Zájem o dílo Jana Filopona Grammatika v současnosti . . . . . . . . . . 58

IV. Dionysios Areopagita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1. Tajemné Divišovo autorství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2. Přehled spisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3. Zakořenění Divišova díla v novoplatónské tradici.

Stručná charakteristika Proklova díla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4. Cesty k poznání Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5. Idea participace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6. Co je zlo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7. Dionysiovo postavení v dějinách filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

7

ODDÍL DRUHÝ: Karolinská renesance a dílo Jana Scota Eriugeny

I. Povaha vědění v období karolinské renesance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

II. Dílo Jana Scota Eriugeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1. Eriugenovo pojetí Božího předurčení a svobody lidské vůle . . . . . 81

2. Vztah rozumu a víry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3. Předmět díla Peri fyseón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4. Eriugenovo pojetí Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5. Svět, člověk a návrat všeho k Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6. Eriugenovo místo v dějinách filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ODDÍL TŘETÍ: Raná scholastika a Anselm z Canterbury

I. Stručná charakteristika doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

II. Anselmova filosofie v dějinných souvislostech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

1. Anselmova koncepce vztahu rozumu a víry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

2. Anselmovy důkazy existence Boží v Monologiu a Proslogiu . . . . 112

3. Duchovní konfrontace na prahu 12. století:

Anselm kontra Roscelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4. Znalost Anselmova díla v českém středověku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5. Hlavní protagonisté dějinného dialogu

o Anselmově nahlédnutí nepochybnosti existence Boží . . . . . . . . 125

ODDÍL ČTVRTÝ: Středověká renesance ve dvanáctém století

I. Sociální a duchovní charakteristika doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

II. Dílo Petra Abaelarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

1. Abaelardova koncepce univerzálií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2. Abaelardova etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

3. Metodologický význam spisu Sic et non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

4. Petr Abaelard a jeho působení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

III. Spiritualita Bernarda z Clairvaux a jeho konflikt s Abaelardem . . . 166

IV. Jan ze Salisbury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

V. Symboly a dějinnost v díle Hugona od Sv. Viktora . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

VI. Poznámky k některým významným tématům

dvanáctého století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

1. Metamorfózy struktury sedmi svobodných umění . . . . . . . . . . . . . 177

2. Středověký atomismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

3. Panteista David z Dinantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

8

ODDÍL PÁTÝ: Vrcholný středověk

I. Některé aspekty duchovních dějin doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1. Idea řádu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

2. Formální stránka filosofické literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

3. Zápas o Aristotela ve třináctém století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

4. Význam dvou anonymních spisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

5. Velký solitér – Raimundus Lullus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

II. Dva předtomášovští myslitelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

1. Vilém z Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

2. Albert Veliký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

III. Dílo Tomáše Akvinského . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

1. Význam Tomášova díla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

2. Vztah filosofie a teologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

3. „Objektivita“ Tomášovy filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

4. Základy Tomášovy antropologie

a její význam pro povahu metafyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

5. Základní rysy a pojmy Tomášovy metafyziky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

A. Nauka o substanci a akcidentech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

B. Nauka o látce a formě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

C. Možnost a uskutečnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

D. Nejvýznamnější dvojice pojmů Tomášovy metafyziky:

bytnost a bytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

6. Problematika existence a povahy Boží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

7. Poznámky k Tomášovým kosmologickým názorům . . . . . . . . . . . . . 240

8. Tomášovy názory noetické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

9. Tomášova etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

10. Tomášovy názory na společnost

a sociální učení katolické církve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

11. Dějinné osudy Tomášovy filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

IV. Latinský averroismus a Siger z Brabantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

V. Františkáni, augustinismus a Bonaventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

1. Povaha filosofie myslitelů františkánského řádu . . . . . . . . . . . . . . . 272

2. Charakteristika Bonaventurovy filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

3. Rozdělení filosofických disciplín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

4. Vztah k antické tradici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

5. Bonaventurova teologie dějin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

6. Bonaventurův vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

VI. Oxfordské centrum a Roger Bacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

9

VII. Tři vklady středověké filosofie do pokladnice

dějin myšlení a kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

1. Význam sporu o univerzálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

2. Význam povahy názoru na lidský intelekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

3. Problematika liberum arbitrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

ODDÍL ŠESTÝ: Pozdní scholastika

I. Charakteristika pozdní scholastiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

II. Jan Duns Scotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

1. Scotovo pojetí teologie a její vztah k filosofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

2. Scotova nová metafyzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

3. Scotův důkaz existence Boží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

4. Poznámky ke Scotově gnoseologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

III. Vilém Ockham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

1. Ockhamova koncepce Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

2. Kritika metafyziky a povaha světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

3. Ockhamova koncepce poznání a univerzálií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

4. Ockham a dějiny filosofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

5. Úvahy o dějinné aktuálnosti Ockhamova myšlení . . . . . . . . . . . . . . 333

IV. Mikuláš z Autrecourtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

1. Stručný přehled doxografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

2. Myšlení Mikuláše z Autrecourtu

na pozadí vývoje aristotelismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

3. Zpochybnění klíčových pojmů scholastické filosofie . . . . . . . . . . . 352

A. Kritika pojmu substance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

B. Zpochybnění kauzálního pojetí skutečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

C. Zpochybnění principu participace a analogie . . . . . . . . . . . . . . . 355

D. Kritika nauky o transcendentáliích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

E. Otřesení středověkého řádu jsoucího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

4. Náčrt Mikulášova filosofického systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

A. Hledání „prvního principu“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

B. Obraz reálného světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

C. Paralelnost reálného a intencionálního světa . . . . . . . . . . . . . . . . 361

5. Mikuláš z Autrecourtu jako anticipátor

pozdějšího filosofického vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

6. Poznámky k Mikulášově noetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

7. Problematika hodnocení Mikulášova filosofického díla . . . . . . . . 370

10

V. Filosofická spekulace Mistra Eckharta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

1. Metafyzika Mistra Eckharta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

2. Eckhartova nauka o stvoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

3. Eckhartovo pojetí Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

4. Stručné zhodnocení Eckhartova významu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

ODDÍL SEDMÝ: Antologie

I. Aurelius Augustinus De doctrina christiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

II. Jan Filoponos Grammatikos Ověčnosti světa proti Aristotelovi . . . . . . 380

III. Tomáš Akvinský Opotenci Boží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

IV. Bonaventura Quaestiones disputatae de Scientia Christi . . . . . . . . . . . . . . 397

Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Jmenný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Věcný rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Zboží bylo vloženo do košíku

Architekti křesťanského středověkého vědění

Architekti křesťanského středověkého vědění
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku