Ježíš v proměnách staletí - Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu

Pelikan, J. /Karmelitánské nakl./

    Datum vydání: 2008
  • Stran: 343
Vyprodáno

Anotace

Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu?
Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes inspiruje život jednotlivců, společností a celých kultur?
A jaké hlavní stopy zanechal během dvou tisíc let křesťanství v literatuře, teologii, umění, politice a životním stylu?
Kniha světoznámého amerického historika zkoumá vliv Ježíšovy osoby a jeho učení na kulturu a na duchovní, politické a sociální dějiny posledních dvou tisíciletí. Autor se zabývá zobrazeními Krista napříč staletími: od Rabbiho prvního století, přes Ženicha duše středověkých mystiků a Univerzálního člověka renesance, až po Osvoboditele devatenáctého a dvacátého století. Na tomto základě přichází s tvrzením, že způsob, jakým Ježíše určitá epocha chápala, je často klíčem k pochopení specifických rysů dané doby. Jedním ze
základních východisek profesora Pelikana je přesvědčení, že pravá víra a opravdové studium si neprotiřečí, ale vzájemně se podporují. Proto ho velmi zajímá, jak se s Ježíšem vyrovnávali a vyrovnávají nejen křesťané, ale i lidé stojící mimo církve. Ježíš v proměnách staletí je autorovou první knihou v českém jazyce.
Z obsahu:
Úvod: Dobro, Pravda a Krása
Charakter a účel této knihy: nikoli Ježíšův život, ani dějiny křesťanství, dokonce ani dějiny teologického učení o Ježíši, ale řada obrazů znázorňujících Ježíšovo místo v dějinách kultury.
1 Rabbi
Ježíš jako učitel a prorok v prostředí judaismu prvního století • novozákonní židovství a jeho vztah k tradici Izraele.
2 Bod obratu v dějinách
Význam Krista pro dějiny lidstva • apokalypsa, proroctví a etika v prvním a druhém století • vliv Ježíšova života na historiografii a biografii.
3 Světlo pohanů
Pohanské „anticipace“ Krista, zvláště Sokrates a Vergilius • poselství křesťanských misionářů a apologetů řeckořímskému světu druhého a třetího století.
4 Král králů
Panování císaře v protikladu ke Kristovu kralování v římské říši druhého a třetího století • triumf císaře Konstantina jakožto křesťana • vzestup „křesťanské říše“ ve čtvrtém století.
5 Kosmický Kristus
Kristus-Logos jako Rozum, Mysl a Slovo Boží a jako smysl univerza v pokřesťanštěné platónské filozofii třetího a čtvrtého století.
6 Syn člověka
Vtělený Syn Boží zjevuje velikost lidského života, ale i jeho bídu a moc zla ve světě – poznatky křesťanské psychologie a antropologie, vypracované zejména sv. Augustinem v pátém století.
7 Pravý obraz
Kristus jako inspirace nového umění a architektury v byzantské kultuře • umělecký a metafyzický význam ikon osmého a devátého století.
8 Kristus ukřižovaný
Kříž v literatuře a umění • ukřižovaný Kristus jako „moc Boží a moudrost Boží“ ve středověku • metafory pro Kristovo vykupitelské dílo v desátém a jedenáctém století.
9 Mnich, který vládne světu
Benediktinská definice „lásky ke Kristu“ jako opuštění světa • mnišství dobývá svět i církev • mnišství a politika ve středověké západní společnosti jedenáctého a dvanáctého století.
10 Ženich duše
Křesťanské a mimokřesťanské zdroje kristovské mystiky • posvátná a profánní láska v alegorické interpretaci Písně písní • problematika vztahu mezi světským a posvátným v mystickém vyjadřování a myšlení.
11 Božský a lidský vzor
„Druhý Kristus“ František z Assisi a znovuobjevení úplného Kristova lidství • Františkův obraz Ježíše se v třináctém a čtrnáctém století stává inspirací pro požadavek radikální proměny institucionální církve.
12 Univerzální člověk
Renesance patnáctého a šestnáctého století a její obraz Krista jako znovuzrození křesťanské radostné zvěsti • „posvátná filologie“ a „Kristova filozofie“ u Erasma a dalších humanistů.
13 Zrcadlo Věčného
Reformační obrazy Krista • Kristus jako Zrcadlo Pravdy v mateřských jazycích, do nichž byla přeložena Bible, jako Zrcadlo Krásy v reformačním umění a v literatuře katolické reformace ve Španělsku, a jako Zrcadlo Dobra v křesťanské politice Kalvína a reformační tradice.
14 Kníže pokoje
Reformace a náboženské války • podmínky pro případnou „spravedlivou válku“, které vyplývají z Ježíšových slov a učení • křížová výprava jako „svatá válka“ ve jménu Ježíšově • oživení pacifismu v duchu Krista, Knížete pokoje.
15 Učitel zdravého rozumu
Hledání historického Ježíše ve vědě a filozofii osvícenství osmnáctého století • obsahem Ježíšovy zvěsti má být morálka absolutní lásky a služby, jež nezávisí na dogmatech
16 Básník ducha
Idealismus ve filozofii a romantismus v umění a literatuře devatenáctého století • odpor vůči rigiditě pravověří i racionalistické banalitě • Ježíš je vykreslován ve své vznešené kráse jako „básník Ducha svatého“ (Emerson).
17 Osvoboditel
Devatenácté a dvacáté století, od Tolstého až po Mahátmu Gándhího nebo Martina Luthera Kinga, využívá Ježíšovy prorocké opozice vůči ekonomickým a sociálním nespravedlnostem své doby jako potenciálu pro revoluční změny při uspořádání mezilidských vztahů, a to jak ve veřejné, tak v soukromé sféře.
18 Člověk, který patří světu
V devatenáctém a dvacátém století zaznamenáváme bezprecedentní rozšíření Ježíšova poselství v Asii a Africe • vztah mezi Ježíšem a jinými „učiteli cesty“ • Ježíš jako světová postava, a to i mimo hranice křesťanstva.

Zboží bylo vloženo do košíku

Ježíš v proměnách staletí - Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu

Ježíš v proměnách staletí - Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku