Nabízíme  Jazyky

1000 hebrejských slovíček: Ilustrovaný slovník

Barlev, E. /Edika/

Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování hebrejských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými...

169,- Kč 199,- Kč

Latinsko-český kapesní slovník

Čepelák, J. A.; Orberg, H. H. /Kava-Pech/

Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice Lingua Latina se illustrata dánského autora H. H. Orberga, která se už přes 10 let používá i na českých školách. Obsahuje přes 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních...

94,- Kč 110,- Kč

Gramatika současné hebrejštiny: s praktickými příklady

/Lingea/

Zcela nová autorská hebrejská gramatika. Kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá...

305,- Kč 359,- Kč

Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník

/Lingea/

První slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyjde, původní autorské dílo. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven. Nad rámec běžně užívaných slov obsahuje...

1 097,- Kč 1 290,- Kč

Latina - souhrn gramatiky

Holman, V. /Holman/

93,- Kč 109,- Kč

Latinsko-český slovník

kol. autorů /Leda/

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny...

509,- Kč 599,- Kč

Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem

Bauerová, H. /UPOL/

Šesté vydání skript staroslověnštiny. Soubor staroslověnských textů slouží studentům bohemistiky ke všestranným jazykovým rozborům.

Biblická gréčtina

Panczová, H.; Škoviera, D. /Lingea/

Spoľahlivá jazyková učebnica nielen pre študentov základných kurzov gréčtiny, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať biblistike.

Cvičebnice biblické hebrejštiny

Martin Prudký

První vydání této cvičebnice před dvaceti lety bylo limitováno tehdejšími možnostmi elektronického zpracování textu, nedostupností elektronické edice hebrejského textu bible, a zejména po grafické stránce nedopadlo příliš dobře. Předkládané druhé vydání nenabízí...

Latina-přehled gramatiky

/Fragment/

Praktický přehled gramatiky bude skvělým pomocníkem při studiu latiny – jazyka klasické vzdělanosti. Najdete v něm příklady všech důležitých jevů, základní pravidla pro výslovnost a syntax.

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Šimandl, J. /Karolinum/

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi...

140,- Kč 165,- Kč

Ad Fontes-Cursus Latinus

Kuťáková, E.; Slabochová, D. /Karolinum/

Úkolem učebnice latiny je přivést posluchače historických, filosofických, uměnovědných, filologických a humanitních oborů FFUK k vlastní četbě latinských autorů v originále.

Gramatika latiny

Panhuis, D. /Academia/

Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá spíše na...

383,- Kč 450,- Kč

Knaanic Language: Structure and Historical Background-Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25-26, 2012

/Academia/

Canaanite glosses, i.e. medieval Slavic, especially Czech glosses, recorded in Hebrew script, have aroused the interest of researchers since the first half of the19th century. Despite long-term research their appearance has not been sufficiently described and explained until today. A conference,...

336,- Kč 395,- Kč

Latina pro gymnázia I

Pech, J. /Leda/

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena pro školy, kursy i samouky. Systematický a podrobný výklad latinské mluvnice, základy slovní zásoby, rozsáhlý studijní i procvičující materiál, graficky rozlišené na studijní minimum a rozšiřující výuku, umožňují...

297,- Kč 349,- Kč

Učebnice klasické řečtiny

Horáček, F.; Chlup, R. /Academia/

První původní česká učebnice klasické řečtiny od roku 1950 je určena především vysokoškolským studentům a je koncipována tak, aby byla přijatelná jak pro klasické filology, tak pro obory nefilologické. Pedagogicky vstřícným způsobem podává ve 33 lekcích systematické...

421,- Kč 495,- Kč

Hebrejština konverzace

/Lingea/

220,- Kč 259,- Kč

Uvedení do novozákonní řečtiny

Bartoň, J. /KLP/

Skriptum pro studenty teologických fakult, stejně tak jako výborná pomůcka pro jedince se zájmem o biblickou řečtinu, to je učebnice filologa a teologa Josefa Bartoně. Učebnice je členěna do krátkých kapitol, jež se dále dělí na část nové látky, vět k procvičování...

146,- Kč 172,- Kč

Hasafah haivrit

Richard Feder

Učebnice hebrejštiny. Autorská spolupráce Josef Goldschild.

170,- Kč 200,- Kč

Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem

Bauerová, H. /UPOL/

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická...

Latina nejen pro telogy

Přecechtělová, M. /Barcalová, Z./

Pracovní listy ke cvičením z biblické hebrejštiny

Vlková, G. I.; Pacner, S. /UPOL/

Skriptum je určeno studentům oboru Katolická Teologie v předmětech KBV/H1C a KBV/H2C. Je koncipováno jako pracovní listy (tj. s prostorem k vepisování).

Latinská syntax

Plátová, J. /UPOL/

Text je zamýšlen jako výklad a cvičebnice latinské pádové a větné syntaxe, výběrem příkladových vět a textů je určen především pro studenty teologie.

Stručná gramatika Latiny

Schareika, H. /Klett/

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy...

Syntax klasické řečtiny, I. vedlejší věty

Muchnová, D. /Karolinum/

Učební text je určen zejména pro univerzitní studenty oborové řečtiny, případně i pro studenty latiny, klasické filologie, učitele řečtiny, překladatele či obecné lingvisty. Text, který předpokládá základní znalosti řečtiny, rozšiřuje znalosti v oblasti větné...

Haleluja. Hebrejská řeč-brož.

Richard Feder

Čtyřdílná učebnice hebrejštiny určená pro děti židovských škol. Byla užívána v období mezi dvěma válkami. Po druhé světové válce je prakticky nedostupná. Toto vydání je fotokopií původního vydání. Vychází ve dvou svazcích, které jsou prodejné pouze jako s

Hebrejsko-český slovník k SZ

Blahoslav Pípal

3. vydání dlouho postrádaného slovníku v nové knižní sazbě.

248,- Kč 292,- Kč

Papyrologie řecká, latinská, koptská

kol. autorů /Karolinum/

Kniha Papyrologie (řecká, latinská, koptská) je prvním českým úvodem do nejmladší discipliny věd o antickém starověku. Podává základní informace o řecké, latinské a - na rozdíl od jiných úvodů - i o koptské papyrologii, která z velké části používá řeckou...

293,- Kč 345,- Kč

Latinská syntaktická cvičení

Bartoněk, A. a kol. /Karolinum/

Cvičebnice je určena posluchačům klasické filologie. Jednotlivé lekce se člení na tři části: překlad z latiny do češtiny, procvičování gramatických jevů a překlad z češtiny do latiny. Cvičebnici doplňuje latinsko - český a česko - latinský slovník. Předpokladem ke...

Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen, J. /Karolinum/

Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnice hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů. Jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře se specifickými rysy biblických textů, díky své přístupné formě však může posloužit také jako základní učebnice...

Vokabulář klasické staroslověnštiny

Vondrák, V.; Bartoň, J. /KLP/

136,- Kč 160,- Kč

Cvičebnice jazyka řeckého

/Vyšehrad/

Fototypické vydání cvičebnice klasické řečtiny.

134,- Kč 158,- Kč

Mluvnice jazyka Řeckého

/Vyšehrad/

Fototypické vydání mluvnice klasické řečtiny.

168,- Kč 198,- Kč

Latina pro gymnázia II

Pech, J. /Leda/

Zcela originálně koncipovaná učebnice je určena nejen pro školy a kursy, ale i pro samouky. Je rozvržena do tří dílů - první dva díly poskytují základy latinské mluvnice a slovní zásoby, třetí díl bude čítanka originálních latinských textů. Rozsáhlý studijní i...

297,- Kč 349,- Kč

Česko-latinský slovník-starověké i současné latiny

Nové vydání unikátního slovníku starověké a současné latiny přináší asi 65 000 českých hesel a přes 160 000 jejich latinských ekvivalentů. Slovník zachycuje především výrazy současné spisovné češtiny, ale nevyhýbá se ani výrazům hovorovým a slangovým. Kromě...

Souhrn latinské gramatiky

Koronthályová, M. /Holman/

50,- Kč 59,- Kč

Souhrn starořecké gramatiky

Muchnová, D. /Holman/

65,- Kč 77,- Kč

Biblická hebrejština-gramatický souhrn

Mikulicová, M. /Holman/

116,- Kč 129,- Kč

Chetitská čítanka

Chetitská čítanka je určena především začínajícím studentům chetitštiny, ale i dalším zájemcům, kteří se s ní chtějí seznámit či ji mohou komparativně využít při studiu dalších jazyků. V českém jazyce dosud výukový materiál pro studium tohoto zajímavého...

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

Doležalová L., Dragoun M., Ctibor J. /Scriptorium/

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné, dosud nevydané nebo téměř...

243,- Kč 286,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku