Nabízíme  Umění

František Kupka. Sujet dans l’objet

Srp, K. /Arbor vitae/

Kniha Karla Srpa věnovaná Františku Kupkovi se zabývá jeho proměňujícím se pojetím abstraktního umění. Soustřeďuje se zejména na Kupkův vztah k neeukleidovské geometrii, lingvistice a soudobé matematice, na souvislosti se sdružením Abstraction-Création a malířem Vasilijem...

332,- Kč 390,- Kč

Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století

Bartlová, M. /UMPRUM/

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká...

366,- Kč 430,- Kč

Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text

Kubínová, K. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad...

374,- Kč 440,- Kč

Obraz a architektura: Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu

Navrátil, A. /Barrister & Principal, nakladatelstvím Vutium/

V četných publikacích zabývajících se dějinami umění nebo architektury se kvalita děl posuzuje většinou odděleně, což je někdy na škodu věci. Autor zkoumá fenomén vzájemného ovlivnění umění architekturou a opačně a sleduje historický vývoj tohoto procesu. Kniha s...

366,- Kč 430,- Kč

Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby

Kubík, V. /NLN/

Monografie sleduje výzdobu Padeřovské bible, která se z jazykovědného hlediska řadí k mimořádně významným dílům. Autor kodex hodnotí v kontextu vývoje umění doby husitských válek a zařazuje ho v souvislostech českého i (středo)evropského umění. Koriguje některá...

254,- Kč 299,- Kč

Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku

Zelenková, P. /NLN/

Premonstrátské opatství v Milevsku je nejstarším konventem vzniklým na území jižních Čech. Předkládaná publikace, jež se opírá o nejnovější stavebně historické a archeologické poznatky, popisuje architektonický vývoj areálu kláštera a kostela sv. Jiljí v průběhu...

Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců

Kuthan, J. a kol. /NLN/

Počátky českého státu jsou spjaty s christianizací země. Byl to v pozdním 9. století Bořivoj, první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců, který postavil první kostely na Levém Hradci a v prostoru Pražského hradu. Do řad světců z vladařského rodu vstoupila...

1 444,- Kč 1 699,- Kč

Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Soubor Pramen dokonalé útěchy: O kázání, zpovídání a eucharistické úctě zahrnuje tři příspěvky k prohloubení duchovního života. Text nabízí k oněm tématům také prakticky cílené otázky k vyhodnocení. Například: můžeme upřednostňovat úlohu společenství před...

94,- Kč 110,- Kč

Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea: ze sbírek Národního muzea

kol. autorů /Národní muzeum/

Odborná publikace představuje Slavětínský oltář - významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho...

306,- Kč 360,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku