upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Historie

Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství

kol. autorů /NLN/

Žili v minulosti pouze „malí dospělí“? Existovalo vůbec dětství jako svébytná životní etapa? Stala se rodičovská láska, starost o děti nebo výroba hraček až výdobytkem 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přinášejí přední domácí historici,...

849,- Kč 999,- Kč

Náměsíčníci: Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce

Clark, Ch. /Nakladatelství Tomáš Krsek s.r.o./

Okamžiky, v nichž Gavrilo Princip přistoupil k automobilu, který zůstal bezmocně stát na místě, a zastřelil arcivévodu Františka Ferdinanda i jeho choť, snad patří k nejosudnějším v celém novověku. Teroristický čin ohromující účinnosti dosáhl svého cíle –...

502,- Kč 590,- Kč

Stalin a Evropa: Napodobit a ovládnout, 1928–1953

Snyder, T; Brandon, R. ed. /Past production/

Studie významných historiků a historiček, které v této knize shromáždili Timothy Snyder a Ray Brandon, přibližují různé etapy cesty, kterou Sovětský svaz za vlády Josefa Stalina prošel. Nejprve se diktátor snažil připodobnit zaostalou sovětskou říši Evropě –...

336,- Kč 395,- Kč

Z počátků husitské revoluce

Elbel, P.; Jan, L.; Jurok, J. /Matice moravská/

V roce 1417 dal Čeněk z Vartenberka, přívrženec Husova učení a jeden z nejvýznamnějších zemských úředníků, unést na svůj hrad Lipnici pražského světícího biskupa Hermanna z Mindelheimu a ten zde musel vysvětit na kněze řadu příslušníků husovské strany. Kolem...

332,- Kč 390,- Kč

Synové boha Slunce: Vzestup a pád říše Inků

Farfánová Barriosová, E. /Vyšehrad/

Kniha na téměř čtyřech stovkách stran podává živý a plastický obraz života ve starém Peru: od nejstarších kultur až po slavnou a poněkud tajemnou říši Inků, jež byla v 16. století vyvrácena španělskými conquistadory. Na základě svých archeologických bádání,...

339,- Kč 399,- Kč

Cesta časem na starých mapách

Brown, K. J. /panges/

Dnes, kdy nám satelitní snímky a GPS služby jako Google Maps poskytují neuvěřitelně přesné obrázky zemského povrchu, se snadno zapomíná, že po většinu lidské historie byl svět neznámým a nepopsaným listem, kterému kartografové, vědci, duchovní a panovníci svěřovali...

679,- Kč 799,- Kč

Kavkazská tragédie: Ruské dobývání Kavkazu v letech 1783–1864

Votápek, V. /Epocha/

Kavkazský hřeben, ležící na okraji Osmanské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy sem dosáhla ruská územní expanze. Carská armáda chtěla obsadit co nejvíce území, patřící jeho jižním sousedům a k tomu potřebovala zajistit...

242,- Kč 285,- Kč

Dějiny Srbska

kol. autorů /NLN/

Kniha vychází jen několik let po skončení či ztlumení jihoslovanské krize, která v poslední dekádě minulého století hluboce, většinou nepříliš pozitivně poznamenala vývoj Srbska a osudy jeho obyvatel. V tomto období přestaly být srbské dějiny pouze doménou historické...

509,- Kč 599,- Kč

Symbolické jednání v kultuře raného novověku: Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu

kol. autorů /NLN/

Značná část jednání raně novověkého člověka měla symbolický význam. Projevoval se v každodenním životě jedince, mnohem zřetelněji se však dostával ke slovu ve výjimečných slavnostních okamžicích, k nimž patřily především mocenské rituály. Nacházel ale odraz i...

305,- Kč 359,- Kč

Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi

kol. autorů /NLN/

Titul naší knihy, verš z nesmrtelné Božské komedie, je oblíbeným citátem českého historika Jaroslava Čechury (* 1952). Dobře vystihuje zásady, jimž tento plodný autor trvale zachovává věrnost: Nikdy se nenechá vyvést z míry mluvením zaujatých kritiků, a naopak prvořadou...

594,- Kč 699,- Kč

Čí je ta krajina?: Rozhovory s Janem Klápště o středověku a našem světě

Štefan, I.; Klápště, J. /NLN/

Jaká je hodnota krajiny? Jaké svědectví o středověké společnosti přináší archeologie? Rozhovory s profesorem Janem Klápště, předním evropským archeologem středověku, se dotýkají široké palety otázek spojujících středověk se současností. Kniha je poutavým...

212,- Kč 249,- Kč

Dějiny Česka

Klápště, J.; Šedivý, I. ed. /NLN/

Publikace si neklade za cíl stručně a přehledně popsat průběh historických událostí na území nynější České republiky, snaží se především o svébytné autorské uchopení jednotlivých témat a období. Takové pojetí odpovídá současnému stavu historického...

331,- Kč 389,- Kč

Stručné dějiny španělské kultury

Cortázar, F. G. de /Dauphin/

Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství...

398,- Kč 468,- Kč

Zapomenuté 20. století: Osobnosti, události, ideje

Judt, T. /Prostor/

Brilantní britský historik, který se jako univerzitní profesor specializoval na moderní evropské dějiny, shromáždil 23 esejí z let 1994–2006. Na pozoruhodné škále osobností, událostí a idejí provádí Tony Judt nemilosrdnou pitvu iluzí po studené válce, že velké...

422,- Kč 497,- Kč

Dvě století střední Evropy

Křen, J. /Argo/

Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti kombinují syntetizující a paralelní přístupy, usilují o překročení tradičně pojímaných...

508,- Kč 598,- Kč

Temný kontinent Evropa ve 20. století

Mazower, M. /Karolinum/

Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn. Moderní demokracie a s ní úzce spojený národní stát...

383,- Kč 450,- Kč

Husitství a husité

Čornej, P. /Karolinum/

Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485, avšak...

357,- Kč 420,- Kč

Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století

Liščák, V. /Academia/

Odorik z Pordenone, františkánský misionář narozený (podle tradice) ve Villanově nedaleko Pordenone v Itálii, patří mezi nejvýznamnější osoby, které putovaly ve 13. a 14. století do Číny. Značně rozšířil znalosti jihovýchodní a východní Asie v Evropě. Nejcennější...

590,- Kč 695,- Kč

Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně

Scull, A. /Academia/

Od Bible k Sigmundu Freudovi, od exorcismu k mesmerismu, od blázinců k psychiatrickým nemocnicím, od teorie tělesných šťáv k moderní farmakologii, tam všude nás provází kniha předního amerického historika psychiatrie Andrewa Sculla. Autor důkladně sleduje, jaký byl postoj...

506,- Kč 595,- Kč

Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cetopisy z přelomu 19. a 20. století

Kučera, P.; Malečková, J. /Academia/

Kniha sleduje cesty vzdělaných Osmanů, kteří se vydávali dvěma směry – na Západ, do Evropy, a na Východ, do arabských provincií říše. Cestopisné zprávy z tohoto období jsou mimořádně zajímavé vzhledem ke zvláštnímu postavení osmanské říše a Turků na pomezí dvou...

1177 př. Kr.-Zhroucení civilizace a invaze mořských národů

Cline, E.. H. /Vyšehrad/

Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly Egypt, Chetitská říše nebo třeba kosmopolitní obchodní přístav Ugarit na konci 13. století př. Kr. – v období, které můžeme s jistou...

297,- Kč 349,- Kč

Nietzscheho zapomenutý bratr: Lev Borský a jeho alternativní legenda o vzniku Československa

Vaňhara, A. /CDK/

Kniha nabízí pohled na zapomenutého člověka, jehož život a dílo bylo mimořádné a vpravdě osudové. Tvrzení, že v bohatě zdokumentovaném období, jakým minulé století bezesporu je, můžeme ještě stále nalézt oslnivý zjev, jehož originální myšlenková východiska a...

Čtyři vladaři. Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný-a posedlosti, které stvořily moderní Evropu

Norwich, J. J. ed. /Vyšehrad/

Kniha známého britského historika přináší barvitý a čtivý pohled na evropské dějiny 16. století perspektivou čtyř výjimečných panovníků. Narozeni během jediného desetiletí, překonávali anglický král Jindřich VIII., jeho francouzský současník František I., císař...

297,- Kč 349,- Kč

Hrdinové zámořských objevů

Holeček, M. /Vyšehrad/

Kniha čtivě a s pomocí více než 350 plnobarevných ilustrací a mapek přibližuje mnohdy strhující dějiny objevů mimoevropských končin (ve skutečnosti nejen zámořských). Postupuje podle jednotlivých národů, přičemž vyzdvihuje jejich specifický charakter a zájmy, tak jak...

424,- Kč 499,- Kč

Synové a vojáci-Neznámý příběh Židů, kteří unikli nacistům a vrátili se bojovat proti Hitlerovi

Henderson, B. /Vyšehrad/

Psal se rok 1942, když americká vláda nasadila do boje proti nacistickému Německu dva tisíce vojáků židovského původu. Speciálně trénovaní vojáci, známí jako Ritchie Boys, využívali znalost němčiny k efektivním výslechům a špionážní činnosti. Zkušený a oceňovaný...

339,- Kč 399,- Kč

Germáni-Tajemné národy ze severu

Künzl, E. /Vyšehrad/

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové římské říše. A konečně – římské dědictví ve střední Evropě nakonec...

246,- Kč 286,- Kč

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi

Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J. ed. /Academia/

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnes. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace byla otázkou týdnů, měsíců či let. Přesto je navýsost pozoruhodné zamyslet se, jak v jednotlivých částech světa v...

1 190,- Kč 1 400,- Kč

Wellington: Vítěz od Waterloo

Res, D. /Citadelle/

V České republice dlouho chybějící publikace na téma vojenské kariéry vévody z Wellingtonu, jednoho z největších vojevůdců všech dob. Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu, patří k největším postavám britských i světových dějin. Stal se jedním z...

502,- Kč 590,- Kč

Obnova národů - Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999

Snyder, T. /Občanské sdružení PANT/

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních idejí, příčiny etnických čistek a...

Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620

Uhlíř, D. /Veduta/

Bitva na Bílé hoře bývá označována jako největší prohra českých dějin, jako národní tragédie nejhoršího dosahu. Málokteré bitvě byl přisuzován tak tragický význam jako této krátké vojenské srážce, která netrvala ani celé dvě hodiny. A to nejen proto, že...

169,- Kč 199,- Kč

Středověké rukopisy v českých zemích: Handbušek kodikologa

Dragoun, M. /Scriptorium/

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu...

Počátek českého knihtisku

Boldan, K. /Scriptorium/

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. století seznamuje s podobou a obsahem nejstarších knih...

318,- Kč 374,- Kč

Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)

Staněk, K. /Scriptorium/

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského...

393,- Kč 462,- Kč

Třicetiletá válka 1618–1648 - Pod taktovkou kardinála Richelieu: II. díl 1630-1648

Fukala, R. /Veduta/

Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, jež mu vtisklo širší mezinárodně-politický charakter. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí,...

339,- Kč 399,- Kč

Třicetiletá válka 1618–1648 - Pod vítězným praporem habsburské moci: I. Díl 1618-1629

Fukala, R. /Veduta/

Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v zámoří. Základním problémem vojenské konfrontace bylo mocensko-politické střetnutí proti habsburskému univerzalismu a jeho tendencím na...

339,- Kč 399,- Kč

Nobilitas Iudaeorum - Židovská šlechta střední Evropy v komperativní

Županič, J.; Fala, M. /Agentura Pankrác/

Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi...

757,- Kč 890,- Kč

Leoš Janáček, svazek I: Osiřelý kos (1854-1914)

Tyrrell, J. /Host/

První svazek dosud nejpodrobnější monografie o Janáčkovi představuje originálního hudebního tvůrce v širokých i překvapivých souvislostech. Tyrrell čtivě mapuje skladatelův život a tvorbu až do jeho šedesátých narozenin, tedy do roku 1914. Detailně se věnuje...

587,- Kč 690,- Kč

Příběh samurajů: život a svět válečníků starého Japonska

Kodet, R. /Epocha/

Japonští středověcí válečníci – samurajové – se stali jedním ze symbolů Země vycházejícího slunce. Jejich zobrazení v nesčetných filmech, knihách či komiksech jim propůjčilo téměř mytickou podobu neohrožených bojovníků, jejichž meče rozsévaly smrt na...

560,- Kč 659,- Kč

Arménská genocida: Příčiny, průběh a osobní svědectví událostí z let 1915–1922

Janák, M. /Epocha/

Publikace poutavě a uceleně představuje jednu z nejtemnějších kapitol moderních světových dějin: likvidaci osmanských Arménů – aghet – mladotureckou diktaturou. Autor systematicky a na základě důkladného studia pramenů rozebírá příčiny aghetu (mj. přítomnost...

Příběhy velkých měst

Norwich, J. J. /Slovart/

Od počátků urbanizace v Mezopotámii až po dnešní globální metropole byla velká města průvodním znakem rozvoje lidské civilizace. Kniha Velká města v historii vypráví jejich příběhy počínaje starověkem, od Uruku a Memfisu až po Jeruzalém a Alexandrii. Následují města...

Milada Horáková: justiční vražda

Ivanov, M. /XYZ/

Proces s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy začal 31. května 1950. Jak ukazují nedávné studie, Horáková byla zabita zvláště brutálním způsobem, když ji nechali několik minut dusit se s provazem okolo krku. Příčiny, průběh, pozadí a důsledky tohoto politicky...

254,- Kč 299,- Kč

Světlo z Byzance: Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534

Marcel, M. /Pavel Mervart/

Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monografie se zaměřuje na kontext vzniku a obnovy řeckých studií v italském humanismu,...

382,- Kč 449,- Kč

Jiný TGM

KOsatík, P. /Paseka/

Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávněnosti je přesvědčen. Výsledkem zápasů je sporné pozitivní dílo: stát, o...

424,- Kč 499,- Kč

Poražení: Světová válka byla jen jedna

Gerwarth, R. /Paseka/

Poražení mění náš pohled na první světovou válku a celé 20. století. Nabízejí strhující drama i znepokojivou analýzu, která zaujme příznivce Timothyho Snydera nebo Tonyho Judta. Jedenáctého listopadu 1918 sice západní spojenci slavili, původní mocné státy Německo,...

416,- Kč 489,- Kč

Reverendissimum officium

Martínková Lenka /Vyšehrad/

Duchovní nebo byrokraté? "Dobří pastýři" nebo "černí četníci"? Kniha se zabývá na příkladu českobudějovické biskupské konzistoře dlouho diskutovaným problémem vztahu mezi katolickou církví a státní mocí v období zrodu moderní veřejné správy během...

211,- Kč 248,- Kč

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750

Šimůnek, R. /NLN/

V předkládané knize, věnované „obrazům šlechtických panství“, se autor zajímá, proč vlastně tyto „obrazy“ vznikaly, co a jak zachycovaly, jakou mohly mít podobu a komu byly určeny. Ptá se po jejich objednavatelích a tvůrcích, ale především po tom, jaká byla jejich...

594,- Kč 699,- Kč

Smiřičtí: Krátké dějiny úspěšného rodu

kol. autorů /NLN/

Kniha pojednává o šlechtickém rodu, který vstoupil na jeviště dějin až před vypuknutím husitské revoluce. Zato výrazně: první Smiřický Jan, původně nezámožný šlechtic z Hradecka, proslul jako husitský hejtman a politik, který získal značné majetky, ale kvůli...

424,- Kč 499,- Kč

Republika československá: 1918—1939

Hájková, D.; Horák, P. /NLN/

Přestože bylo první republice vyměřeno pouhých dvacet let života, je dnes vnímána jako významná etapa našich dějin, jako jakýsi jejich uzlový bod. Při mnoha příležitostech se na ni odkazuje jako na vzor. Jak ji však doopravdy známe? Reprezentativní publikace nabízí...

1 699,- Kč 1 999,- Kč

Pernštejnské ženy: Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie

Marek, P. /NLN/

Pernštejnské ženy jsou v knize představeny v předivu rodinných vazeb i ve vztahu k vládnoucí dynastii, a to především ke svým habsburským patronkám. Od skonu Vratislava z Pernštejna až po vymření Pernštejnů po přeslici (1646) byla totiž prestiž rodu erbu zubří hlavy s...

424,- Kč 499,- Kč

Erb českých králů: Zobrazování českého znaku v době Přemyslovců a Lucemburků

Valecký, Š. /NLN/

Kniha se věnuje vývoji českého znaku ve středověku. Mapuje samotný úsvit panovnické heraldiky na našem území, od raných zobrazení tradičních českých heraldických figur přes první použití figury dvouocasého lva až po dobu vlády rodu Lucemburků, kdy je česká...

Kostel Panny Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách

Štefan, I.; Wihoda, M. /NLN/

Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil k nejhledanějším památkám Čech již od druhé poloviny 19. století. Do bouřlivé názorové výměny nad jeho polohou a významem se postupně zapojili snad všichni přední znalci raného středověku. Mariánský svatostánek totiž...

203,- Kč 239,- Kč

Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století: Vznik a vývoj konsiliární literatury na příkladech francouzských a italských představitelů medicíny

Divišová, B. /NLN/

Konsilia tvořila důležitou součást středověké i raně novověké odborné lékařské literatury. Literární konsilium obsahovalo písemné vylíčení jednoho konkrétního případu pacienta a lékařovu radu na léčebný postup. Konsiliární literatura byla v 16. století...

169,- Kč 199,- Kč

Karel IV. Portrét středověkého vládce

Žůrek, V. /NLN/

Karel IV, představuje monument českých dějin, jenž je vytesán v mramoru obdivu a tradovaných klišé. Kniha představuje tohoto panovníka nejen v politickém a kulturním kontextu jeho doby, ale také přibližuje ideje, na nichž zakládal prezentaci své osoby. Vedle základního...

254,- Kč 299,- Kč

Karel IV. Portrét středověkého vládce

Žůrek, V. /NLN/

Karel IV, představuje monument českých dějin, jenž je vytesán v mramoru obdivu a tradovaných klišé. Kniha představuje tohoto panovníka nejen v politickém a kulturním kontextu jeho doby, ale také přibližuje ideje, na nichž zakládal prezentaci své osoby. Vedle základního...

254,- Kč 299,- Kč

Dějiny Vietnamu

kol. autorů /NLN/

Přepracované a rozšířené vydání Dějin Vietnamu se zabývá jednotlivými obdobími a významnými milníky ve vývoji země od prvních osídlení, kultur doby bronzové a neolitu a prvních státních útvarů až po tisíciletou nadvládu Číny, která měla zásadní dopad...

280,- Kč 329,- Kč

Chebsko v raném středověku: Archeologie středoevropského regionu v 7.—12. století

Hasil, J. /NLN/

Geografická sevřenost Čech do značné míry determinuje bádání o jejich středověkých dějinách. Jedinou výraznější výjimku v rámci moderních hranic České republiky představuje oblast Chebska, která byla ve sledovaném období (7.—12._století) do značné míry spjatá s...

314,- Kč 369,- Kč

V zastoupení císaře: Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740

Kubeš, J. /NLN/

První moderní česká práce o císařské diplomacii v 17. a 18. století, která vznikla jako výsledek spolupráce předních odborníků na dějiny raného novověku. Jejich úkolem bylo sestavit obraz fungování diplomatické sítě ve složité době, kdy se zvyšovaly nároky na...

509,- Kč 599,- Kč

1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Rychlík, J. /Vyšehrad/

Stoleté výročí od konce 1. světové války a vzniku Československa je příležitostí připomenout okolnosti, za jakých byla v závěru do té doby nejničivějšího konfliktu přepsána mapa Evropy, přinejmenším té střední a východní. Historik Jan Rychlík, který se ve...

339,- Kč 399,- Kč

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Stockigt, J. B. /Vyšehrad/

Hvězda Jana Dismase Zelenky začala zářit teprve ve 2. polovině 20. století, kdy se Zelenka ocitl v malém, ale významném koutku hudebního kánonu, stal se totiž středem pozornosti hobojistů a fagotistů. Proč však zůstával významný český skladatel barokní hudby, jejž znal a...

424,- Kč 499,- Kč

K čemu tak velká slova?: Staroseverská rytířská literatura I.

/FF UK/

Rytířské ságy patří mezi méně známé žánry staroseverské literatury. Tento termín je už od středověku souhrnným označením pro staroseverské verze několika skupin literárních textů, které původně vznikaly ve Francii. Kniha představuje oba hlavní typy těchto...

306,- Kč 360,- Kč

Konec Lucemburků v Čechách

Tomáš, J. /Akropolis/

Ppůvodně říšská hrabata, posléze jeden z úspěšných panovnických rodů pozdního středověku v Evropě a současně jedna z dynastií, které se vystřídaly na českém trůnu. Od jejich příchodu do Čech uplynulo v prosinci 2010 již 700 let. Přestože éra Lucemburků v...

220,- Kč 259,- Kč

Konec Přemyslovců v Čechách

Tomáš, J. /Akropolis/

Úvodní svazek ediční řady, věnované českým panovnickým dynastiím. Čtvrtého srpna 2006 jsme si připomínali 700 let od chvíle, kdy byl v Olomouci, dva měsíce před svými 17. narozeninami, zavražděn český a polský král Václav III., jímž po téměř 450 letech vymřela...

212,- Kč 249,- Kč

Dvůr a církev v českých zemích středověku

Dvořáčková-Malá, D. a kol. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Nemnoho sousloví vyvolává tak rozporuplné dojmy jako dvůr a církev, přesto však právě ono spojení vystihuje minulost v daném smyslu nejlépe. Dvůr, míněno světský dvůr vládce, nejvýše postavený prostor pro život elity, jež vládla, rostl od raně středověkého státu v...

387,- Kč 455,- Kč

Poválečná Evropa /brož./

Judt, T. /Prostor/

V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu tam nahradila druhá. Dnes už...

848,- Kč 997,- Kč

Španělská chřipka: Příběh pandemie z roku 1918

Salfellner, H. /Vitalis/

Před sto roky, když se krvavý zápas národů po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých narůstá každým dnem, po desetiletích budou epidemiologové mluvit o 20 až 50, někteří...

Člověk nad dějinami

Chudoba, B. /Torst/

Dosud nevydané rukopisné dílo brněnského historika a pedagoga Bohdana Chudoby (1909–1982), žijícího od roku 1948 v exilu, čítá desítky svazků, mezi nimi několik románů, pohádky, povídky i práce esejistické a memoárové. Jeho vrcholem je obří práce Člověk nad...

424,- Kč 499,- Kč

Středověká univerzitní vzdělanost - Colloquia mediaevalia Pragensia 18

Nodl Martin (ed.)/ Filosofia/

Studie českých a polských medievistů zařazené do monografie Středověká univerzitní vzdělanost reprezentují moderní přístupy ke zkoumání pozdně středověkých univerzit. Autoři se v nich věnují jak osudům konkrétních univerzitánů (Jeroným Pražský, Jan z Hradce), tak...

162,- Kč 190,- Kč

Plátno z Turína

Jančařík Zdeněk /Portál/

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. V češtině přesto neexistuje žádná kniha, která by tento duchovní rozměr Turínského plátna rozvíjela a moderně...

212,- Kč 249,- Kč

Dějiny proti pohanům

Mouchová, B. ed.; Paulus Orosius /Argo/

Orosius († kolem roku 420) byl pozdně antický spisovatel a historik, původem z Bracary v Lusitanii (dn. Braga v Portugalsku). Roku 414 přišel na útěku před Vandaly do afrického město Hippo Regia, v době svého pobytu u Jeronýma v Palestině se zapojil i do teologického sporu o...

338,- Kč 398,- Kč

Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ . Příběh z raného novověku

Behringer, W. /Argo/

V knize Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ Behringer líčí příběh dvou pastýřů z konce 16. století, kteří si navzájem slíbili, že pokud jeden z nich zemře, přijde toho druhého navštívit a bude mu podrobně vyprávět o posmrtném životě. Na základě inkvizičního...

211,- Kč 248,- Kč

Minulost jedné iluze: Eseje o ideji komunismu ve 20. století

Furet, F. /Argo/

François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce pouze v sociální rovině, a předložil...

423,- Kč 498,- Kč

Ve Stalinově týmu: Roky riskantního života v sovětské politice

Fitzpatricková, S. /Argo/

Kniha Sheily Fitzpatrickové Ve Stalinově týmu. Roky riskantního života v sovětské politice je pozoruhodnou sondu do nejvyšších pater sovětské politiky 20. až počátku 50. let 20. století. Na rozdíl od většiny prací, které se soustředí na osobu sovětského diktátora J. V....

338,- Kč 398,- Kč

Jan Lucemburský: Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech

Iwańczak, W. /Argo/

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku. Negativní pohled na něj rozšířila již historiografie 14. století, která v něm viděla krále cizince, jenž České království prý pouze využíval k uskutečňování svých politických ambicí a...

296,- Kč 348,- Kč

Nehmotné dědictví

Levi, G. /Argo/

Leviho příběh, jehož hrdinou je piemontský inkvizitor 18. století, představuje jedinečný pokus o vykreslení života venkovské raně novověké společnosti severní Itálie. Krok za krokem v ní autor rozkrývá mentální obzory venkovanů, konfrontovaných s církevní mocí. Pod...

219,- Kč 258,- Kč

Milníky moderních českých dějin: Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989

Rákosník, J.; Spurný, M.; Štaif, J. /Argo/

Kniha pojednává o ne zcela tradičně zvolených meznících moderních českých dějin (1848, 1918, 1930, 1945, 1968 a 1989) z hlediska stabilizace, resp. destabilizace sociálního řádu. Autoři analyzují způsoby, jak historičtí aktéři čelili strukturálním změnám a kterak v...

338,- Kč 398,- Kč

Kniha o městě dam

Kristina Pisánská /Argo/

Kristina Pisánská (1364–1430), která se díky svému otci lékaři pohybovala několik let na pařížském francouzském královském dvoře, patří k prvním ženským intelektuálkám, jež ve svých literárních textech reflektovaly problematiku života žen v dominantním mužském...

338,- Kč 398,- Kč

"Domů do říše". Konrád Henlein a říšská župa Sudety (1938-1945)

Gebel, R. /Argo/

Kniha „Domů do říše“ zkoumá vývoj na územích, která byla na podzim 1938 odtržena od Československa a posléze se z nich stala Říšská župa Sudety. Popisuje průběh začleňování území souhrnně nazývaného Sudety do tzv. Velkoněmecké říše, zavádění německých...

338,- Kč 398,- Kč

Gustav Mahler

La Grange, H.-L. de /Argo/

Francouzský muzikolog Henry-Louis de La Grange (1924–2017) dosáhl velkého úspěchu již 70. letech minulého století, kdy publikoval první díl monografie o rakouském dirigentovi a skladateli původem z moravských Kališť Gustavu Mahlerovi, která vyšla nejdříve anglicky, posléze...

381,- Kč 448,- Kč

Zdánlivá smrt - noční můra osvícenské Evropy

Grubhoffer Václav /Argo, Městská knihovna Polička/

Téma zdánlivé smrti, jejíž možnost děsila naše předky ještě v první půli minulého století (a některé jedince možná děsí dosud), téma, jímž se historiografie na západ od našich hranic zaobírá už delší dobu, rezonovala zatím jen slabě v prostředí české...

331,- Kč 389,- Kč

Masaryk iritující a fascinující

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Předkládaná kniha je velmi živým a čtivým zpracováním životního příběhu T. G. Masaryka i myšlenkového odkazu prezidenta osvoboditele. Autor přistupuje k minulosti jako ke kořeni naší přítomnosti, a proto se snaží poukazovat na aktualitu Masarykova poselství. Kromě toho...

332,- Kč 390,- Kč

Svět Dona Quijota

Sánchez Fernández, J.A. a kol. /

Svět Dona Quijota je kolektivní monografie, jejímž cílem je představit základní problémy interpretace slavného Cervantesova románu, vydaného ve dvou dílech v letech 1605 a 1615. Devět autorů této práce se zabývalo dlouhodobým studiem literatury, jež Cervantese ovlivnila, i...

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

Štěpánek, P. /Karolinum/

Kniha Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a...

323,- Kč 380,- Kč

Studentské koleje pražské univerzity v pozdním středověku a raném novověku: Dějiny - správa - úřední písemnosti (do roku 1622)

Holá, M. /Karolinum/

Kniha sleduje více než dvousetletou historii pěti studentských kolejí pražské univerzity (koleje Českého národa, Nazaretské, Litevské, Rečkovy a Laudovy). Postihuje různé aspekty svázané s jejich vznikem a fungováním v pozdním středověku a raném novověku. Analyzovány...

Cesty z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Konrád, O.; Kučera, R. /Academia/

Monografie se zabývá kulturními dějinami fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Kniha je rozdělena na tři části, které se věnují násilí kolektivnímu, individuálnímu a sexuálnímu....

Volyň 1943: Genocidní čistka - fakta, analogie, historická politika

Motyka, G. /Academia/

Během druhé světové války vyvraždili ukrajinští nacionalisté na Volyni a ve Východní Haliči zhruba sto tisíc Poláků. Grzegorz Motyka, vynikající znalec a oceňovaný popularizátor dějin, napsal knihu rozkrývající anatomii tohoto zločinu nevídaných rozměrů. Autor...

276,- Kč 325,- Kč

Češi o Češích: Dnešní spory o dějiny

Hahnová, E. /Academia/

Proč se někteří Češi domnívají, že jsou příslušníky pomýleného a selhávajícího národa, zatímco jiní protestují proti přepisování dějin? Dnešní móda hanlivých stereotypů o Češích je markantní součástí současných sporů o dějiny. Vzbuzuje nejen...

298,- Kč 350,- Kč

Staré cesty v krajině středních Čech

Bolina, P.; Cílek, V.; Klimek, T. /Academia/

Od doby po roce 2000 probíhá terénní výzkum starých a zejména dálkových komunikací, při kterém se ukazuje záměrný způsob vedení cest krajinou obvykle po přímých a vyvýšených trasách, které se dobře odvodňují, vyhýbají se bahnitým úsekům a řeky přecházejí na...

553,- Kč 650,- Kč

S Bohem za císaře a vlasť!: Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849

kol. autorů /Academia/

Publikace S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849 uvádí čtenáře do problematiky revolučních válek let 1848–1849.<br V první části kniha popisuje průběh revolucí, které zachvátily Evropu, přičemž se zaměřuje primárně na...

591,- Kč 695,- Kč

Každodenní stalinismus: Obyčejný život v neobyčejné době: Sovětské Rusko ve 30. letech

Fitzpatricková, S. /Academia/

Kniha, na níž autorka pracovala přes dvacet let, je zásadním příspěvkem do diskuse o stalinistickém Rusku, který nabourává totalitní paradigma. Svým důrazem na interakce mezi režimem a různými společenskými složkami kniha představuje obrat v sovětské historiografii....

Konec říše Romanovců

Prokš, P. /Academia/

Nejsilnější velmocí evropského Východu bylo carské Rusko, jehož pozici ohrožovalo sílící císařské Německo jako nejvlivnější mocnost střední a západní části kontinentální Evropy. Především cílevědomou podporou Rakousko-Uherska překáželo výraznějším...

298,- Kč 350,- Kč

Slovanský Jeruzalém: Dějiny Čechů a Židů

Wein, M. /Academia/

Byl Izrael založen Československem? Kniha Slovanský Jeruzalém tuto otázku prozkoumává a výsledná zjištění mají složitý charakter. Československo poskytovalo Izraeli kolem roku 1948 tajnou vojenskou podporu, ale toto spojenectví trvalo jen krátce a skončilo v době procesu se...

Sedm věží

Musílek, M. ed. /Academia/

Výpravná publikace Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) vznikla na základě stejnojmenné výstavy, která se konala v hlavní budově Akademie věd České republiky ve dnech 6. dubna až 11. května 2016. Prostřednictvím několika vybraných témat představuje...

553,- Kč 650,- Kč

Osmičky: Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici

Jan, L. /NLN/

Na otázku, proč se tolik významných událostí českých dějin událo v letopočtech, které končí číslicí „osm“, je nesnadné odpovědět. Někdy se hovoří o magické osmičce, která pronásleduje české dějiny po řadu staletí — všimněme si, že čím blíže...

339,- Kč 399,- Kč

Zdeněk Brtnický z Valdštejna-Učený šlechtic a jeho deník z cest

Podavka, O. /Vyšehrad/

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších vrstev v českých zemích v daném období, ale především své zkušenosti...

253,- Kč 298,- Kč

Česká královna Žofie-Ve znamení kalicha a kříže

Kopičková, B. /Vyšehrad/

Druhá manželka krále Václava IV., pocházející z rodu bavorských Wittelsbachů, je hlavní postavou nové knihy historičky Boženy Kopičkové. Ta po Elišce Přemyslovně vřazuje do edice Velké postavy českých dějin už druhou z českých královen středověku. Žofie se v jejím...

296,- Kč 348,- Kč

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

Putna, M. C. /Vyšehrad/

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího...

296,- Kč 348,- Kč

Nacistické Německo a Židé 1933-1945

Fidländer, S. /Občanské sdružení PANT/

Saul Friedländer, který se mimochodem narodil v Praze a unikl holokaustu, v této bohatě dokumentované knize odpovídá na otázku, jež vrhla temný stín na poválečný svět: jak mohl jeden z nejvyspělejších evropských národů vyhladit na šest milionů nevinných obětí? Dává...

339,- Kč 399,- Kč

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Dynda, J. /Scriptorium/

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autora a bibliografie. Výbor je rozčleněn do...

Krev, čest a hrůza: Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Wohlmuth, P. /Scriptorium/

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští...

349,- Kč 410,- Kč

Středokluky 1316 - 2016

Sedlmayerová, M. /Susa/

Historická publikace od první písemné zmínky o obci Středokluky do současnosti. Kapitoly: Středokluky do třicetileté války Středokluky po třicetileté válce Středokluky v letech 1850 - 1914 Středokluky v letech 1. světové války Období 1. republiky Období po mnichovské...

412,- Kč 485,- Kč

Němci a jejich mýty

Münkler, H. /Rybka Publishers/

Významný německý politolog a historik Herfried Münkler ve své prestižními cenami ověnčené knize podává celistvý obraz německých dějin, od nejstarších časů až po současnost, přičemž na rozdíl od standardních historiografických publikací se nespokojuje s...

381,- Kč 448,- Kč

Útěk z koncentračního tábora Natzweiler

Mautner-Brixi, J.; Plachý, J. ed. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Z kmenového lágru koncentračního tábora Natzweiler v Alsasku se během celé války podařil jenom jediný útěk. Dne 4. srpna 1942 se pětice vězňů převlékla do uniforem SS a v osobním automobilu projela řetězem stráží na svobodu. Nacistům se podařilo chytit jen jednoho,...

Šaty chodicí: Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku.

Hajná, M. /Národní památkový ústav/

Kniha v logickém sledu průběhu věků (16. – 18. století) líčí příběh oblékání v širším rámci životního běhu, přičemž se opírá o více než jasnou mluvu originálních dokumentů a zobrazení a samozřejmě o bohatou domácí i zahraniční literaturu. Stejný rozhled...

424,- Kč 499,- Kč

Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Bělovský, P.; Křejpek, M.; Stloukalová, K. ed. /Auditorium/

Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalšími. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S...

323,- Kč 380,- Kč

Československé legie 1914–1920: Katalog k výstavám Československé obce legionářské

Mojžíš, M. ed. / Československá obec legionářská, Epocha/

Publikace přináší ojedinělý názorný a ilustrovaný přehled o boji za čs. národní nezávislost v letech 1914-1920. Text, přibližující nejen vznik, vývoj, fungování a boje čs. legií v Rusku, Francii, Itálii a službu čs. vojáků ve spojeneckých armádách, ale také...

Války pro víru: Bitvy a osudy válečníků I. 1526–1588

Kovařík, J. /Akcent/

První svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na tetralogii Rytířské bitvy a osudy rokem 1526 a bitvou u Moháče, v níž zemřel český a uherský král Ludvík Jagellonský. Pokračuje napříč válkami křesťanů s muslimy i katolíků s protestanty, obranou Malty, bitvou...

339,- Kč 399,- Kč

Brno účtující: Průvodce městem v letech 1945-1946

Brummer, A.; Konečný, M. /Host/

Autoři tentokrát chtějí připomenout místa spojená s léty 1945—1946, tedy s dobou, která se nesla v duchu účtování s kolaboranty, nacisty a Němci vůbec. Přestože průvodce zahrnuje pouze dva roky, jde o období, které je pro historii Brna zcela zásadní. Účtování zde...

Katastrofa křesťanů: Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914-1923

Košťálová, P.; Novak, P.; Řoutil, M. /Pavel Mervart/

Předkládaná monografie patří v světovém kontextu vůbec k prvním pokusům představit problematiku vyvražďování křesťanů v Osmanské říši na akademické úrovni v celé její šíři, tedy nikoliv pouze jako národní tragédii Arménů, ale jako snahu o likvidaci veškerého...

509,- Kč 599,- Kč

Svjatogor-Smrt a iniciace staroruského bohatýra

Dynda, J. /Pavel Mervart/

Byliny o bohatýru Svjatogorovi jsou nedílnou součástí tradice ruské folklorní epiky. Popisují setkání mladého hrdiny Ilji Muromce s jeho starým mentorem, umírajícím obrem Svjatogorem. Mladý hrdina přebírá Svjatogorovu moc a postavení přijetím jeho životní síly, a stává...

423,- Kč 498,- Kč

František Josef I.: Císař rakouský a král uherský

Vocelka, K.; Vocelková, M. /Paseka/

Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830–1916). V moderně a čtivě pojatém životopise není však pro nostalgii místo. Představuje muže v centru vytrvalých politických a...

378,- Kč 445,- Kč

Generál Laudon-Slavný vojevůdce a pán na Bečvárech

Bělina, P.; Kaše, K. /Paseka/

Ačkoli si s Laudonovým jménem spojujeme už jen známou písničku, jeho dobrodružný příběh nabízí mnohá překvapení. Vojevůdce, působící v 18. století ve službách Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. a budící hrůzu v řadách nepřítele, se z majora...

326,- Kč 398,- Kč

Gustáv Husák

Macháček, M. /Vyšehrad/

Kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu rodiny Gustáva Husáka. Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace...

508,- Kč 598,- Kč

Habsburkové 1526 - 1740

Růžek, V.; Smíšek, R. ed. /NLN/

Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich...

1 444,- Kč 1 699,- Kč

Do tří korun: Poslední rozmach Přemyslovců (1278—1301)

Žemlička, J. /NLN/

Václav II. mohl být považován za úspěšného vládce. Na podzim 1300 se nechal ve Hnězdně korunovat polský králem a příštího roku vyjednal pro syna korunu uherskou. Byl to fenomenální úspěch, anebo si tím vydláždil cestu k problémům, které lemovaly konec jeho...

399,- Kč 469,- Kč

Dějiny Makedonie

Kouba, M.; Rychlík, J. /NLN/

Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie od antiky přes středověk až do současnosti. Ukazuje složitý vývoj oblasti, která v minulosti sice nikdy neměla ani konkrétní hranice, ani jasně etnicky definované obyvatelstvo, avšak přesto má svou...

Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950—2015

Černý, K. /NLN/

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovnávací analýzy. Ta...

424,- Kč 499,- Kč

Město a klášter: Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

Elbel, M. /NLN/

Studie se věnuje problematice působení řeholních institucí a zkoumá různé formy interakce mezi konventní komunitou a městskou společností. Pozornost je věnována především situaci po roce 1650. Konventní komunita tehdy musela reagovat na měnící se společenské podmínky a...

195,- Kč 229,- Kč

Šlechta v proměnách: Osudy aristokracie v Československu v letech 1918-1948

Jelínková Homolová, D. /NLN/

Česko-moravská rodová šlechta coby specifická a po dlouhá staletí privilegovaná sociální vrstva byla po pádu habsburské monarchie vystavena dramatickým společenským proměnám. Vnější struktury, které do roku 1918 utvářely společenský řád, v němž výsadní role...

Tak napřesrok v Marienbadu: Ztracené světy židovských lázeňských kultur

Zadoff, M. /NLN/

Zhruba přes padesát let byla západočeská lázeňská města – Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně – přes léto centry židovského života v Evropě. Cestovali sem nejen Židé z německých a rakouských vyšších společenských vrstev, ale také chasidé z východní...

254,- Kč 299,- Kč

Jen pro peníze?: Pražské židovské elity v 19. století - skupinová biografie

Niedhammer, M. /NLN/

Třebaže velkoměšťanské židovské rodiny tvořily počátkem 19. století procentuálně jen malou část pražské židovské obce, hrály významnou roli jak v životě „židovského města“, tak i v širším rámci nežidovské Prahy – jak dodnes dokládá řada...

254,- Kč 299,- Kč

Sny mezi obrazem a textem

Miltová, R. /NLN/

Kniha se koncentruje na otázky spojené se sny v širším kulturně-historickém kontextu od středověku (potažmo antické tradice) do sklonku 19. století, kdy se s rozvojem moderní psychologie a psychoanalytického pojetí snu proměnilo místo a funkce snů ve společnosti. Autoři,...

203,- Kč 239,- Kč

České tradice v proměnách času: kroje-zvyky-umění

Langhammerová, J. /NLN/

Kniha přibližuje významné hodnoty českého lidového umění a tradic z pohledu běhu času. Sleduje dvě základní linie, průběh lidského života a kalendářního roku. Zároveň odkrývá rozdílnost dvou linií studia lidové kultury, okruh materiálních a duchovních statků. Pro...

331,- Kč 389,- Kč

Dějiny Černé Hory

Šístek, F. /NLN/

Černá Hora odjakživa ležela na rozhraní říší, civilizací a náboženských okruhů, po staletí se v tomto prostoru stýkali a potýkali pravoslavní, muslimové i katolíci. Černohorská státnost sahá do dob dukljanského království, které si v 11. století vybojovalo...

Eduard Maur. Země – paměť – lidé

kol. autorů /NLN/

Soubor studií vybraných z díla předního českého historika Eduarda Maura, jenž od roku 1962 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 zároveň na Univerzitě Pardubice, je důkazem o neobvyklém rozpětí jeho zájmů. Ve svém rozsáhlém díle se Maur věnuje především...

Dějiny Ruska

kol. autorů /NLN/

Nové Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti českých historiček a historiků. V chronologicky vymezených částech (Kyjevská Rus, Moskevská Rus, 18. století, 19. století, sovětské období ruských dějin, Rusko po roce 1991) jsou zmapovány hlavní vývojové linie ruských...

Dějiny Polska

Nodl, M.; Friedl, J; Řezník, M. /NLN/

Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy a souvislosti historického...

Dějiny Španělska

Chalupa, J. /NLN/

V postmoderních časech už nejspíše neobstojí pouhé pozitivistické, byť třeba i dobře míněné, výčty nejrůznějších fakt i „fakt“, ale je třeba věnovat pozornost také interpretacím a jejich podmíněnosti a hodnověrnosti. Tato kniha tedy není jenom o tom, co se stalo,...

K čemu je dobrá válka?: Konflikty a pokrok civilizace

Morris, I. /Argo, Dokořán/

I když to zní překvapivě, válka zajistila lidstvu větší bezpečí a bohatství. Renomovaný historik a archeolog Ian Morris vypráví hrůzný a fascinující příběh o patnácti tisících let válek. V době kamenné žili lidé v malých, ustavičně se svářících společnostech...

509,- Kč 599,- Kč

Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Linková, M.; Straková, N. ed. /Academia, Sociologický ústav AV ČR/

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým...

310,- Kč 365,- Kč

Konec Habsburků v Čechách

Tomáš , J. /Akropolis/

Závěrečná část popularizační řady o českých panovnických dynastiích. Uzavírá ji svazek, věnovaný Habsburkům, kteří v našich zemích vládli téměř 400 let. Karlem VI. vymřela v r. 1740 habsburská dynastie po meči, v r. 1780 pak Marií Terezií i po přeslici. Od té...

255,- Kč 300,- Kč

Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945

Judt, T. /Prostor/

V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu tam nahradila druhá. Dnes už...

1 272,- Kč 1 497,- Kč

Magor a jeho doba

Švehla, M. /Torst/

Obsažný, střídmě a přitom velice čtivě napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního a společenského života druhé poloviny dvacátého století. Přibližuje detailně Jirousův život od dětství v Humpolci, přes studia v Praze, jeho vztahy s...

424,- Kč 499,- Kč

Česká katolická literatura (1945–1989)

Putna, M. C. /Torst/

Rozsahem i šíří pojetí monumentální třísvazkové dějiny české katolické literatury Martina C. Putny mapují významnou část české národní kultury od roku 1848 do roku 1989. První svazek zachytil období 1848–1918, druhý svazek období 1918–1945, třetí svazek je...

508,- Kč 598,- Kč

1599:Jeden rok v životě Williama Shakespeara

Shapiro, J. /Argo/

Jak se z talentovaného dramatika a básníka stal jeden z největších autorů v dějinách literatury? V Shapirově nebývale živém líčení můžeme sledovat, co Shakespeare v roce 1599 četl, jaké hry viděl a s kým spolupracoval, stejně tak jako dějinné události, které hýbaly...

338,- Kč 398,- Kč

Barbarská Evropa

Modzelewski, K. /Argo/

Kniha Barbarská Evropa představuje jedinečný pokus o vykreslení kořenů moderní Evropy. Autor v ní syntetizujícím způsobem zkoumá formování „barbarské Evropy“ v období od 6. do 11. století. Na základě právních pramenů, především tzv. barbarských zákoníků,...

338,- Kč 398,- Kč

Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949

Kershaw, I. /Argo/

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor životopisu Adolfa Hitlera vydaného v nakladatelství Argo, se v devíti kapitolách své nové práce věnuje nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století. Po analýze konce „zlatého věku“ v Evropě se...

423,- Kč 498,- Kč

Historie aneb O dvou obcích

Ota z Freisingu /Argo/

Ota z Freisingu (1112–1158) se narodil se jako syn rakouského markraběte Leopolda III. Babenberského a jeho druhé manželky Anežky z Waiblingenu, dcery císaře Jindřicha IV. Byl spřízněn s předními říšskými rody (rakouskými markrabaty Leopoldem IV. a salcburským arcibiskupem...

Aliance mezi ďábly: Hitlerův pakt se Stalinem 1939-1941

Moorhouse, R. /Argo/

Dva nejhorší diktátoři v dějinách spolu bezmála dva roky aktivně spolupracovali. Oznámení dohody mezi nacisty a Sověty ohromilo celý svět, v jejím rámci došlo k invazi do Polska a její zhroucení vedlo k rozhodujícímu střetu druhé světové války. Roger Moorhouse ve své...

338,- Kč 398,- Kč

Dopisy dvou milenců: Milostná korespondence 12. století

Tzv. pseudoabelárdovská korespondence vychází ze sbírky nazvané Listy dvou milenců (Epistulae duorum amantium). Jedná se o 116 středověkých milostných dopisů, respektive jejich fragmentů, pocházejících pravděpodobně ze 12. století. Jediný známý opis (vzniklý rukou...

202,- Kč 238,- Kč

Dějiny ruské revoluce

Pipes, R. /Argo/

Syntetická práce amerického historika polského původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923. Pipes v ní shrnul závěry několika svých předchozích prací o ruských a sovětských dějinách konce 19. a první poloviny 20. století. V Dějinách ruské...

406,- Kč 478,- Kč

Poslední mesiáš: Proroctví ve středověku

Potesta, G. L. /Argo/

V knize Poslední mesiáš z roku 2014 autor zpracovává zrození legendárního motivu posledního císaře jako apokalyptické figury spojované s koncem světa a druhým příchodem Krista a Posledním soudem. Na základě dobové vizionářské a apokalyptické literatury sleduje zrození...

253,- Kč 298,- Kč

Temná strana národních států: Etnické čistky v moderní Evropě

Ther, P. /Argo/

V knize Temná strana národních států se autor věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek....

304,- Kč 358,- Kč

Dějiny opery. Posledních čtyřista let.

Abbateová, C.; Parker, R. /Argo, Dokořán/

Dějiny opery zasvěceně rozebírají mnohá díla největších skladatelů, od Monteverdiho a Händela přes Mozarta a Verdiho až po Wagnera, Strausse, Pucciniho, Berga či Brittena. Autoři čtivě líčí i společenské, politické a literární pozadí opery, ekonomické souvislosti a...

848,- Kč 998,- Kč

Vratislav - První král Čechů

Reitinger, L. /Argo/

Monografie Vratislav II. První král Čechů vychází z autorovy doktorské práce obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Nejedná se o klasickou biografii, kterou není možné na základě dochovaných pramenů v případě prvního českého krále napsat tak, aby splňovala...

381,- Kč 448,- Kč

Živá minulost: Středověké tradice a představy o středověku

Graus, F. /Argo/

V mnohém průkopnická a nejen pro medievistické bádání inovativní kniha Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku byly završením Grausových výzkumů o genezi raně středověkého státu, o formování středověkých představ o počátku společnosti, o...

338,- Kč 398,- Kč

Nahlédnutí do středověku: Mluva písma a četba obrazů

Šmahel, F. /Karolinum/

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství středověkého obrazu se skládalo z více vrstev, z nichž některé měly přednost před...

366,- Kč 430,- Kč

Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Hélary, X. /Karolinum/

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické a posléze specificky vlámské „národní“ paměti a svůj význam si drží dodnes. Svou nezvyklostí však...

187,- Kč 220,- Kč

Benátky a jejich impérium ve Středomoří-9. - 15. století

Doumerc, B. /Karolinum/

Od časů, kdy obyvatelé regionu Veneto nacházeli před vpádem barbarů útočiště na ostrovech v laguně, až po zánik Benátské republiky koncem 18. století, zanechávalo město svatého Marka v dějinách Středomoří trvalou stopu. Jeho jedinečné osudy jsou přitom v mnoha...

221,- Kč 260,- Kč

Praha renesanční

Fučíková, E. /Karolinum/

Autorka v této publikaci načrtává obraz Prahy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagellonci a první Habsburkové. Od poslední třetiny 15. století a v průběhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská města svým tempem měnit svůj středověký ráz v renesanční,...

298,- Kč 350,- Kč

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku: Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)

Bar, P. /Masarykova univerzita Brno/

Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála...

306,- Kč 360,- Kč

Lidé a dějiny

Bárta, M. ; Kovář, M. a kol. /Academia/

Tato kolektivní monografie volně navazuje na předchozí dvě úspěšné publikace editorů Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur (Academia 2011) a Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Academia 2013). Jejím cílem je poukázat na roli jedince v...

723,- Kč 850,- Kč

Antonín Švehla: Tvůrce politického systému

Broklová, E. /Academia/

Práce je pokusem o rekonstrukci politické filozofie Antonína Švehly a její uplatnění v československém politickém systému. Švehla nepřihlédnul k závěrům dohod mezi zahraničním a domácím odbojem a zahájil budování parlamentní demokracie hned po vyhlášení...

Tři králové: Odbojová činnost legendární skupiny a vysílací místa Sparta I a Sparta II

Padevět, J. /Academia/

Publikace provede čtenáře po místech spojených s legendární odbojovou organizací Tři králové. Navštíví místa, na kterých připravovali výbušniny a ilegálně vysílali Josef Mašín, Václav Morávek a Josef Balabán, ale také řada jejich spolupracovníků. Zvláště v...

191,- Kč 225,- Kč

Dotek Anthropoidu

Padevět, J. /Academia/

Neobvykle koncipovaná kniha sestavená ze zpráv dobového tisku, policejních vyhlášek, výslechových protokolů gestapa a krátkých prozaických útvarů se touto kombinací snaží čtenáři přiblížit atmosféru protektorátu Čechy a Morava. Pro bližší vhled do atmosféry Prahy v...

201,- Kč 245,- Kč

Antonín Dvořák: Reflexe osobnosti a díla

Mezi mnoha lidmi, s nimiž se Antonín Dvořák v životě setkával, byli čeští i zahraniční skladatelé, dirigenti, instrumentalisté a operní pěvci, hudební kritici a pedagogové, libretisté, nakladatelé, dramaturgové orchestrů organizátoři festivalů, dále Dvořákovi žáci a...

506,- Kč 595,- Kč

Zánik Západu: Obrysy morfologie světových dějin

Spengler, O. /Academia/

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i jen personálních, autorských. Vracela se v...

591,- Kč 695,- Kč

"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!"

Blažek, P. ed. /Academia/

Tématem edice dokumentů jsou aktivity Státní bezpečnosti proti prof. Janu Patočkovi. Publikace vychází z doposud převážně nezveřejněných archivních pramenů z provenience StB. V rukopise kritické edice je zahrnuto celkem 120 dokumentů z období let 1960–1984. Jedná se o...

421,- Kč 495,- Kč

Rozmanitosti z historie Království českého

Balbín, B. /Academia/

Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy?Odpovědi na tyto otázky může čtenář hledat v první knize Rozmanitostí z historie Království českého,...

Jan z Moravy-Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci

Schmidt, O. /Vyšehrad/

Kniha historika Ondřeje Schmidta představuje osobnost Jana z Moravy (zavražděn 1394), nemanželského syna moravského markraběte Jana Jindřicha, vyšehradského probošta (1368–1380), litomyšlského biskupa (1380–1387) a nakonec aquilejského patriarchy (1387–1394), který byl...

253,- Kč 298,- Kč

Stěhování národů a sever Evropy-Vikingové na mořích i na pevnině

Bednaříková, J. /Vyšehrad/

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů...

253,- Kč 298,- Kč

František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik

Rokoský, J.; Urban, J. /Vyšehrad/

Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr...

313,- Kč 368,- Kč

Keltové – mýtus a realita

Zimmer, S. /Vyšehrad/

Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe… Nová kniha kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, přináší pestrý...

270,- Kč 318,- Kč

Bedřich Štěpánek-Nepohodlný muž československé diplomacie

Hálek, J. /Vyšehrad/

Životopis jedné z výrazných postav odboje za první světové války a prvního poválečného velvyslance Československa ve Spojených státech přináší pohled do zákulisí československé diplomacie a politiky za první republiky. Kniha sleduje Štěpánkovo rodinné zázemí a...

296,- Kč 348,- Kč

Objevování světa-Od Marka Pola po Humboldta

Sarnowsky, J. /Vyšehrad/

Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této...

253,- Kč 298,- Kč

Bedřich Smetana. Korespondence I. (1840-1862)

Mojžíšová, O.; Pospíšil, M. ed. /KLP/

850,- Kč 1 000,- Kč

Jakoubek z Vřesovic († 1462)-Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

Boukal, J. /Veduta/

Kniha zaměří svou pozornost na životní osudy známého husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Tento původem moravský šlechtic se poprvé objevil v pramenech teprve roku 1426 jako hejtman v Bílině a jeho aktivity v předchozím období mohou být pouze tušené. Na sklonku...

Ladislav Pohrobek (1440–1457)-Uherský a český král

Papajík, D. /Veduta/

O osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka (1440–1457) dosud nevyšla žádná ucelená monografie (česky ani v jiném jazyce). Práce D. Papajíka je prvním pokusem o celkové zachycení jeho životní cesty. I když král zemřel v mladém věku, prožil velice...

451,- Kč 550,- Kč

Pohleďte do zrcadla!-Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku

Nejedlý, M. /Sriptorium/

Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše,...

451,- Kč 550,- Kč

Předchůdci latinskoamerické svobody-Tiradentes, Hidalgo, Artigas

Klíma, J. /Scriptorium/

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La Plata), a tak umožňují pochopit specifickou...

257,- Kč 286,- Kč

Jan Zhořelecký. Třetí syn Karla IV.-Korunní země v dějinách českého státu VII

Bobková, L.; Velička, T. ed. /Casablanca/

Kolektivní monografie věnovaná poněkud pozapomenuté postavě českých a středoevropských středověkých dějin, nejmladšímu synovi českého krále a římského císaře Karla IV, Janu Zhořeleckému. Jednotlivé studie ho představují jako muže, který se už v poměrně mladém...

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595)

Purš, I.; Kuchařová, H. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/

Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529—1595), který byl v letech 1547—1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala s...

Karel IV. - královské sňatky

Kavka, F. /XYZ/

Karel IV. jako manžel a otec, ale především vladař. Právě od tohoto poslání se odvíjela i volba jeho manželek a osudy jeho dcer a synů. Teprve v tomto propojení získává ženský svět, který Karla IV. obklopoval, své dějinné ocenění. Jako v zrcadle se v rodinném životě...

204,- Kč 249,- Kč

Totální rauš-Drogy ve třetí říši

Ohler, N. /Host/

Strhující jako thriller — první komplexní studie drogové problematiky ve třetí říši Když Němci v roce 1940 vtrhli do Francie, měli vojáci wehrmachtu k dispozici třicet pět milionů dávek pervitinu. Látka — dnes mezinárodně známá jako meth — byla tehdy k dostání v...

297,- Kč 349,- Kč

Cestovatel, věž a červ

Manguel, A. /Host/

„Podle všeho jsme my lidé jediný živočišný druh, pro nějž se svět skládá z příběhů.“ Alberto Manguel Knihu světa čteme v různých rolích. Můžeme být cestovateli, kteří putují stránkami na cestě k osvícení. Můžeme být samotáři a čtením se uzavírat do...

212,- Kč 249,- Kč

Proměny valdštejnské reprezentace-Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století

Hrbek, J. /Togga/

Dějiny významného šlechtického rodu Valdštejnů v 17. a 18. století nejsou jen dějinami ekonomickými či politickými, ale také dějinami přirozeného světa jedinců, kteří patřili k nejvyšší české aristokracii své doby. Předkládaná kniha nabízí pohled do každodennosti...

320,- Kč 390,- Kč

Jan Hus, husitství a husitské války-Válka a konflikt v české literatuře

Jaluška, M.; Soukup, D. /Akropolis/

Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší interdisciplinární přesahy a kombinuje medievistická témata se studiem druhého...

Byzanc-Dějiny – společnost – kultura

Külzer, A. /Pavel Mervart/

Kniha seznamuje čtenáře se všemi zásadními momenty v dějinách byzantské říše, jež trvala 1100 let a představovala významnou evropskou velmoc pozdní antiky i středověku. Po historickém úvodu následují kapitoly věnované různým aspektům byzantské společnosti, které...

246,- Kč 289,- Kč

Stalin - Nový životopis

Chlevňuk, O. V. /Paseka/

Na každý rok Stalinovy absolutní vlády v letech 1929-1953 připadá na sovětské půdě ne méně než milion uvězněných či zavražděných, další miliony podlehly řízenému hladomoru. Kde se vzala v jednom člověku taková zvrácenost? Přes sugestivnost této otázky se...

368,- Kč 449,- Kč

Královská cesta-Všední i sváteční život v proměnách času

Půtová, B. /Paseka/

Pražská Královská cesta jako historická spojnice mezi královým měšťanským sídlem (královým dvorem) a sídlem reprezentativním (Pražským hradem) představuje ojedinělý architektonický i urbanistický celek a unikátní soubor stavebních slohů. Zahrnuje šlechtické paláce i...

306,- Kč 360,- Kč

Zmizelá Praha-Vltava a její břehy 2.díl-Od Petrské čtvrti po vodě do Troje

Bečková, K. /Paseka/

Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela zásadním. Ačkoliv ji dnes chápeme spíše jako prvek přinášející do obrazu města vjemy estetické, v historii byly její funkce daleko praktičtější. Sloužila jako zdroj energie, dopravní cesta či výrobna ledu a...

295,- Kč 360,- Kč

Města, která utvářela starověký svět

Norwich, J. J. /Vyšehrad/

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. V knize, ke které britský historik, spisovatel a dokumentarista John Julius Norwich...

508,- Kč 598,- Kč

Jeruzalém, stře(d)t světa-Historicko-politický průvodce

Yaron, G. /Vyšehrad/

O málokteré místo na světě se bojovalo tolik jako o Jeruzalém. Kolébka židovství i křesťanství je současně posvátným místem islámu. Náboženství i světové říše sváděly úporné boje o nadvládu nad Jeruzalémem. Spor o „svaté město“ hraje i dnes výraznou roli v...

285,- Kč 348,- Kč

Dějiny Bulharska

Rychlík, J. /NLN/

Bulharsko, které bylo pro naše turisty donedávna jednou z mála příležitostí, jak se seznámit s krásami jižních moří, je také zemí s pohnutou historií. Ta zahrnuje antiku s civilizacemi starých Thráků, Řeků a posléze Římanů, ale též dvě středověká bulharská...

Návraty do krajiny českého středověku-Výbor z díla

Žemlička, J. /NLN/

V uplynulém čtvrtstoletí vzbudily zaslouženou pozornost historické obce i laické veřejnosti objemné monografie profesora Žemličky mapující dějiny přemyslovského období, zvláště pak 13. století. Nicméně nemělo by se zapomínat, že Josef Žemlička nepostrádá cit i pro...

Pád Velké Moravy-aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi?

Macháček, J.; Wihoda, M. /NLN/

Odhalené základy sakrálního objektu na severovýchodním předhradí Pohanska, třetího nejvýznamnějšího velkomoravského centra, který vznikl někdy ve druhé polovině 9. století a plnil svou funkci i v prvních dekádách věku následujícího, a zejména nález náčelnického...

Habsburkové 1740-1918-Vznikání občanské společnosti

Cerman, I. /NLN/

Počátky sekulární kultury, ve které dnes žijeme, sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od monolitického katolicismu k agnosticismu a od...

1 311,- Kč 1 599,- Kč

Zámořská cesta-Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích

Broquiere, B. de la; Svátek, J. a kol. ed. /NLN/

Když mne ten mameluk pozoroval úplně osamoceného a bez znalosti místního jazyka, laskavě se mě ujal a vzal mě s sebou. Protože neměl stan, uložili jsme se na noc pod stromy v sadě. Tak jsem se začal učit spát na holé zemi, pít vodu bez vína a sedět se zkříženýma...

188,- Kč 229,- Kč

Praha rozdělená i sdílená-Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Koeltzsch, I. /NLN/

Město tří národů“ — toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické...

319,- Kč 389,- Kč

Rytíři renesančních Čech ve válkách

kol. autorů /NLN/

Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách. Její těžiště představují životní příběhy dvaceti pěti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v 16. a počátkem 17. století s...

352,- Kč 429,- Kč

V záři rudého kalicha-Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956

Randák, J. /NLN/

Dějiny jsou politickým argumentem. Dokazuje to i aktualizace husitské tradice komunistickou mocí po únoru 1948. Obraz středověkého husitství coby údajně politické a sociální revoluce využívali reprezentanti komunistické diktatury k ospravedlnění mocenských nároků. Sloužila...

Muži proti ohni-Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914–1918

Hutečka, J. /NLN/

Jak čeští muži vnímali v roce 1914 svoji vojenskou povinnost? Proč většina z nich věrně sloužila monarchii až do posledních dnů války? Jak válečná zkušenost v uniformách c. a k. armády ovlivnila jejich vnímání vlastní mužnosti? Jak toto vnímání souviselo s jejich...

Ani vojna, ani mír-Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války

Smetana, S. /NLN/

Kniha analyzuje dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, jež se odehrály v předvečer druhé světové války a na prahu války studené. Tyto epizody z období narůstajícího mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky...

Jozef Tiso: kněz, politik, kolaborant

Ward, K¨J. M. /Slovart/

Životopis Jozefa Tisa (1887-1947), katolického kněze a prvního prezidenta Slovenské republiky. Po válce byl Tiso justicí obnovené Československé republiky odsouzen k smrti pro vlastizradu a zločiny proti lidskosti. James Ward, docent evropských dějin na Stanfordově univerzitě,...

424,- Kč 499,- Kč

Vynález přírody-Dobrodružství zapomenutého objevitele Alexandera von Humboldta

Wulf, A. /Omega/

Alexander von Humboldt (1769-1859) je velký zapomenutý vědec – je po něm pojmenováno více věci, než po komkoli jiném. Existují města, řeky, pohoří, oceánský proud, který se táhne podél pobřeží Jižní Ameriky, pak je tu tučňák, obří chobotnice – dokonce i...

Čarodějnictví: globální historie

Behringer, W. /XYZ/

Nová kniha významného německého historika, který se zabývá čarodějnictvím nejen jako historickým, ale zároveň i současným fenoménem. Autor přináší nový pohled na dějiny čarodějnictví na evropském kontinentu, který opírá o nejnovější historické a antropologické...

339,- Kč 399,- Kč

Pozemské mocnosti-Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války

Burleigh, M. /Leda/

Ve velkolepém panoramatickém záběru onoho dlouhého evropského století od Francouzské revoluce (1789) do pruského masakru civilistů ve Flandrech (1914) líčí významný anglický historik politický zápas křesťanských církví s emancipačním, liberálním národním státem na...

490,- Kč 598,- Kč

Konec Jagellonců v Čechách

Tomáš, J. /Akropolis/

Cyril Hádek, autor čtenářsky úspěšných titulů Konec Přemyslovců v Čechách a Konec Lucemburků v Čechách, se rozhodl prolomit tajemství svého pseudonymu a svou další práci již uveřejnit pod vlastním jménem. Konec Jagellonců v Čechách mapuje pětapadesátiletou éru, kdy...

180,- Kč 220,- Kč

Uspořádání světa-Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha

Kissinger, H. /Prostor/

Vlivný politolog, historik a bývalý ministr zahraničí Spojených států předkládá ve své nejnovější práci z roku 2014 mnohostranný, historickými a politickými souvislostmi podložený pohled na řád světa. Ukazuje, že kořeny současného uspořádání mezinárodních...

337,- Kč 397,- Kč

Kacíři, barbaři, nepřátelé-Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku

Bažant, V.; Vejrychová, V. ed. /Filosofia/

Jak vznikaly představy o druhých ve středověku a jak byly dále předávány? Jak vypadaly středověké stereotypy a přetrvaly některé do dneška? V jakých kategoriích vůbec středověký člověk o druhém přemýšlel? Odlišnosti mezi různými skupinami a to, jak je s nimi...

153,- Kč 180,- Kč

Hitlerův Mnichov-Vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí

Large, D. C. /Argo/

Hitlerův Mnichov. Vzestup a pád hlavního města pokroku (1997) se řadí ke knihám, jejichž autoři zkoumají vliv kultury na velké společenské změny. Proto ji můžeme číst jako pendant k monografii Brigitte Hammanové Hitlerova Vídeň či k eseji Carla E. Schorskeho Vídeň na...

338,- Kč 398,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku