Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Český šamanismus v rozhovorech

Exnerová, H. /Dingir/

Devět šamanů. Devět rozhovorů. Devět osobitých a jedinečných vhledů do světa současného českého šamanismu. V nich se autorka spolu se šamany pokouší zprostředkovat zkušenost šamanské cesty a témata s touto duchovní praxí spojené jako je šamanské léčení, hledání...

204,- Kč 240,- Kč

Bůh a jeho lidské dějiny

Aslan, R. /Host/

Skrytou součástí každé náboženské tradice je sklon připisovat bohům lidské vlastnosti a city. Taková projekce má své následky: přisuzujeme bohu nejen to dobré v člověku, jako je soucit, spravedlivost, laskavost, ale i to zlé — závist, mstu, ješitnost, sklony k násilí....

297,- Kč 349,- Kč

Dějiny náboženského myšlení I.-Od doby kamenné po eleusinská mystéria

Eliade, M. /Oikoymenh/

První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v...

500,- Kč 588,- Kč

Mýtus o věčném návratu

Eliade, M. /Oikoymenh/

151,- Kč 178,- Kč

Kulturní vzorce

Benedictová, R. /Portál/

Kniha Kulturní vzorce patří k nejznámějších klasickým dílům kulturní antropologie. Je zároveň teoretickým základem pro pochopení kulturního relativismu. K tomu autorka vybírá tři extrémní příklady kultur – pueblanský kmen Zuňiů z Nového Mexika, obyvatele ostrova...

314,- Kč 369,- Kč

Kořeny ženské spirituality

Dubinová, T. /Zlatý květ s.r.o./

Role ženy i muže se mění, stejně tak jako naše partnerské vztahy. Jejich novou podobu, své poslání i své kořeny nyní všichni znovu objevujeme. Způsob, jakým je žena vnímána dnes - jako matka, hospodyně, pečovatelka, pracující žena, je výsledkem tisíciletého vývoje....

383,- Kč 450,- Kč

Spiritualismus a odvrácená strana přírody

Budil, I. T. /Metropolitní univerzita Praha, Triton/

Kniha v širším historickém kontextu přibližuje zrod, rozmach a úpadek spiritualistického hnutí, které přibližně od padesátých let devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století významně ovlivnilo intelektuální a duchovní život Západu a usilovalo o...

339,- Kč 399,- Kč

Magia Sexualis: Sex, magie a osvobození v moderním západním esoterismu

Urban, H. B. /Malvern/

V západní náboženské imaginaci spolu sexualita a okultismus takřka od nepaměti úzce souvisely, teprve v devatenáctém století se však zrodila sexuální magie ve smyslu využití sexu jako zdroje magické moci. Kniha Magia Sexualis předního badatele v oboru dějin západního...

338,- Kč 398,- Kč

Zrcadlo moudrosti: Eseje o tradiční vědě a posvátném umění

Burckhardt, T. /Malvern/

Eseje sebrané v tomto svazku se věnují symbolice, tradičním formám umění, mytologii a modlitbě mají jeden cíl: připomenout, že existuje druh poznání, které nekonečně přesahuje kalkulující a posuzující rozum. Toto poznání dnes více než kdy jindy zahalují dvě věci:...

272,- Kč 320,- Kč

Na počátku prvního dne: Úvahy o tajemství stvoření světa a člověka ve světle první biblické knihy

Loukota, V. /Volvox Globator/

Podle biblické zprávy vesmír povstává z Boha a rozvíjí se v jednotlivých časových epochách, které jsou v překladech bible označovány slovem den. Původní hebrejské slovo jom nese však význam mnohem širší než pouhý den o dvaceti čtyřech hodinách. Jom představuje velmi...

169,- Kč 199,- Kč

Panenko Skákavá!: módy existence paměti

Kobes, T. /Pavel Mervart/

Zvolání „Panenko Skákavá“ je všeobecně rozšířená fráze, která byla po dlouhou dobu bez zjevného vztahu k dnes již zaniklé obci Skoky u Žlutic. Situace se změnila v roce 2006. Místní, kdysi impozantní poutní kostel, byl vystaven bezprecedentnímu rabování, během...

195,- Kč 229,- Kč

Athény a Jeruzalém: Úděl duchovní říše Západu

Attali, J.; Salfati, P.-H. /Garamond/

Kniha zajímavým způsobem popisuje dialog mezi židovským a řeckým myšlením, na němž stojí základy naší západní civilizace a v jehož středu ční systém hodnot oslavujících svobodu bytí a myšlení jednotlivce, rozum, shromažďování vědomostí a zdokonalování...

221,- Kč 260,- Kč

Posvátný baldachýn: Základy sociologické teorie náboženství

Berger, P. L. /Barrister & Principal/

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z...

246,- Kč 289,- Kč

Sondy do studia (o) islámu v období „migrační krize“

Rosůlek, P /Dokořán/

I když se „migrační krize“ České republice obloukem vyhnula, vedla zásadním způsobem ke kontaminaci veřejného diskurzu islamofobií, přestože je česká islámská komunita dobře integrovaná. Tato komunita však není zcela asimilovaná, protože si zachovává jisté prvky...

253,- Kč 298,- Kč

Tisíc tváří hrdiny

Campbell, J. /Argo/

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu a překonávat překážky. Hrdinovo dobrodružství...

338,- Kč 398,- Kč

Seeking God‘s Face

Ryšková, M. /Karolinum/

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář...

357,- Kč 420,- Kč

Na cestě k porozumění Orientu a Africe: Vybrané texty z let 1964-2016

Kropáček, L. /Karolinum/

Studie zařazené v této knize představují reprezentativní průřez mnohostranným dílem předního českého orientalisty Luboše Kropáčka. Časovým rozpětím svého vzniku (od šedesátých let do současnosti) a tematickou šíří pokrývají velkou část Kropáčkova života i...

298,- Kč 350,- Kč

Atlas náboženství Česka

Havlíček Tomáš a kol. /Karolinum/

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných...

638,- Kč 750,- Kč

Vlastní Bůh: Mírotvorný a násilný potenciál náboženství

Beck, U. /Karolinum/

V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlavní...

247,- Kč 290,- Kč

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Pintířová Dobšovičová, D. /Masarykova univerzita Brno/

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny...

247,- Kč 290,- Kč

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě

Minárik, P. /Masarykova univerzita, Univerzita J.E.Purkyně/

Českému čtenáři se prostřednictvím této knihy otevírají nové obzory a troufám si říct, že text by měl být povinnou četbou nejen každého ekonoma, který se zabývá ekonomií veřejného a neziskového sektoru, ale i těch, kdo pochybují o možnostech ekonomie vyrovnat se s...

298,- Kč 350,- Kč

Islamofobie po česku-Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy

Ostřanský, B. ed. /Vyšehrad/

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy....

296,- Kč 348,- Kč

Stručný úvod do teorie mýtu

Segal, R. A. /ExOriente/

Robert A. Segal se v této knize na velmi skromné ploše pokouší seznámit čtenáře s možnými teoretickými přístupy ke zkoumání a výkladu mýtu napříč nejrůznějšími vědními obory: pojednává o sporu mezi vědeckým a mytickým výkladem světa, o filosofických,...

136,- Kč 160,- Kč

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie

Vítková, Z. /Herrmann & synové/

Řecké slovo gnósis znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou...

189,- Kč 222,- Kč

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Černá, Z. /Univerzita Pardubice/

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je hlavním předmětem předkládané knihy,...

367,- Kč 432,- Kč

Sigmund Freud a židovská mystická tradice

Bakan, D. /Voůvox Globator/

V tomto průkopnickém díle David Bakan zpochybňuje lidový pohled na Freuda jako sekulárního intelektuála, který se vzdělává spíše v moderní kultuře než v židovských tradicích. Bakan tvrdí, že otec psychologie byl hluboce ovlivněn mystickou tradicí, která představuje...

254,- Kč 299,- Kč

Spiritualita bez náboženství: aneb Probuzení

Harris, S. /Dybbuk/

Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. Otřese většinou vašich nejzákladnějších domněnek o...

224,- Kč 263,- Kč

Nová náboženství a násilí

Vojtíšek, Z. /Karolinum/

Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého ze zavedených náboženství. V...

272,- Kč 320,- Kč

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství

Franek, J. /Masarykova univerzita Brno/

Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filozofů a v raně...

306,- Kč 360,- Kč

Kapitoly k nenáboženské spiritualitě

Němečková, K. /Carpe Momentum/

Spiritualita se na počátku 21. století opětovně dostává do popředí zájmu. Její současné oživení zejména v podobě nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, a zároveň i narůstající zájem o toto téma ve vědě, je třeba brát vážně. Trend návratu...

153,- Kč 180,- Kč

Boží blud-Přináší náboženství útěchu, anebo bolest?

Dawkins, R. /Citadella/

Když známý britský evoluční biolog Richard Dawkins vydal v roce 2006 knihu The God Delusion, okamžitě tím rozpoutal živou diskusi ve sdělovacích prostředcích i na Internetu. Tento vědec již předtím napsal hodně děl o vztahu filozofie a vědy, v nichž kromě jiného...

339,- Kč 399,- Kč

Putovat s andělem

Albrecht, P. Y.; Souzenelle, A. de /Malvern/

Zatímco v první části této knihy se autorka Symbolismu lidského těla zabývá přítomností andělů v židovsko-křesťanské tradici, Pierre-Yves Albrecht zkoumá význam andělů od starověké Persie až po súfijský islám. V návaznosti na dílo H. Corbina se s těmito autory...

253,- Kč 298,- Kč

Vnitřní Egypt aneb Deset ran duše

Souzenelle, A. de /Malvern/

Autorka v této knize přibližuje a vykládá biblický příběh 2. knihy Mojžíšovy o útěku z Egypta a egyptských ranách jako příběh o povstávání člověka a jeho přerodu z animální dimenze k obrazu Božímu. Svým vhledem do mytické obraznosti biblického jazyka nám...

236,- Kč 278,- Kč

Islám a budoucnost tolerance

Harris, S.; Nawaz, M. /Volvox Globator/

Jsou radikální muslimové opravdu v menšině? Jak malá je tato menšina? Zastává umírněná většina liberální hodnoty? Kdo je vlastně onen často vzývaný „umírněný“ muslim? A je islám mírumilovné náboženství, které bylo „uneseno“ teroristy? Na tyto a další...

212,- Kč 249,- Kč

Mezi nebem a zemí

Werfel, F. /Barrister & Principal/

„Autor je Žid, věřící v Ježíše Krista. Přesto zůstává nepokřtěným Židem. Pro toto své počínání může uvést více důvodů. První důvod: autor věří, že pokud by Izrael jako národ a náboženství zmizel ze světa, přestal by existovat konkrétní svědek...

195,- Kč 229,- Kč

Propaganda džihádu-Časopisy Al-káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině

Plisková, K. /Barrister & Principal/

Džihádistická propaganda, která se šíří volně na internetu ve formě online časopisů, je stále se prohlubujícím trendem, který dnes představuje významnou bezpečnostní hrozbu. Ta může vést k radikalizaci a rekrutaci osob do džihádistických skupin, ale i k jejich motivaci...

169,- Kč 199,- Kč

Mezi náboženstvím a politikou

Arnason, J. P.; Hanyš, M. a kol. ed. /Togga/

Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a...

272,- Kč 320,- Kč

Ženy, náboženství, násilí a moc

Carter, J. /Triton/

V knize se bývalý americký prezident podrobně zabývá předsudky, diskriminací, násilím, zkresleným výkladem náboženských textů (Bible, Koránu a dalších), fyzickým a duševním týráním, chudobou, nemocemi a válkami z hlediska ženské nerovnosti, existující dnes na celém...

254,- Kč 299,- Kč

Ne islámu!-Protiislámská politika v České republice

Mareš, M. a kol. /CDK/

Kniha Ne islámu! Protiislámská politika v České republice se věnuje aktuálnímu jevu s dopadem na domácí politickou situaci. Agenda zaměřená na kritiku islamizace a islámu je důležitou součástí politiky mnoha politických stran, hnutí a uskupení. Autoři objasňují...

186,- Kč 219,- Kč

Islám a sebedestrukce Západu-výbor z textů

Lisicki, P. /CDK/

Polský novinář a spisovatel Paweł Lisicki říká ve svých esejích věci na rovinu. Nemilosrdně se vypořádává s mýty a polopravdami, které ve veřejné debatě udržuje politická korektnost všech odstínů. Lisicki však není pouze polemický publicista. Ve svých textech...

186,- Kč 219,- Kč

Islám jako výzva pro křesťany

Hošek, P. /Návrat domů/

Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných základů vlastní...

106,- Kč 125,- Kč

Síla mýtu

Campbell, J.; Moyers, B. /Argo/

Síla mýtu je knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa Josepha Campbella (1904-1987) s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur, civilizací a náboženství věnovaných proměnám...

296,- Kč 348,- Kč

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Nešpor, Z.; Vojtíšek, Z. /Karolinum/

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně...

417,- Kč 490,- Kč

Stíny minaretů-Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik

Beránek, O.; Ostřanský, B. ed. /Academia/

Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění...

251,- Kč 295,- Kč

Konečná stanice Islámský stát?-Selhání státu a náboženská válka v arabském světě

Hermann, R. /Academia/

Čtivě a přitom zasvěceně odhaluje islamolog a dlouholetý korespondent deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung z Blízkého východu pozadí vzniku a expanze tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku. Svou analýzu zasazuje do kontextu rozpadu státnosti v arabském světě a totálního...

157,- Kč 185,- Kč

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

Cardini, F. /Vyšehrad/

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

194,- Kč 228,- Kč

Ježíš Kristus & islám

Lhoťan, L. /Lukáš Lhoťan/

V předkládané knize autor zkoumá, jak se k učení Ježíše Krista staví islám, a zabývá se otázkou ideologických a teologických rozporů mezi těmito dvěma světovými náboženstvími. Lhoťan se tak snaží překlenout mnohdy příliš povrchní pohled na islám formulovaný...

170,- Kč 200,- Kč

Osm teorií náboženství

Pals, D. L. /ExOriente/

Jakým způsobem lze přistupovat ke zkoumání náboženské zkušenosti a náboženských systémů? Co se o náboženství dozvíme, budeme-li zkoumat jeho funkci a hledat jeho původ? Je možné analyzovat společné motivy rozdílných náboženských představ? Americký religionista...

312,- Kč 390,- Kč

Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic-Jak se mohou světová náboženství sblížit

Jeho svatost Dalajlama XIV. /Maitrea/

Nikdo – žádná země, žádná kultura, žádný člověk – dnes není nedotčen tím, co se děje ve zbytku světa, a postupující globalizace před nás staví mnoho nových výzev. Nejdůležitějším úkolem lidstva jednadvacátého století je podle dalajlámy snaha o mírumilovné...

220,- Kč 275,- Kč

Žehnání matky. Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století

Vlčková, M. /Akropolis/

Studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.–21. století. Obřad žehnání matky po porodu se zde chápe jednak jako úvod šestinedělky – introductio mulieris post partum, jehož dějiny začínají v liturgii katolické církve ve 12....

169,- Kč 199,- Kč

Průvodce Svatou zemí-Izrael - Sinaj - Jordánsko

Bourbon, F.; Lavagno, E. /Slovart/

Tato publikace představuje nejen hodnotnou pomůcku při objevování nevšedních krás a turistických atrakcí Svaté země, ale nabízí vzrušující cestu za poznáním jedné ze základních křižovatek lidstva, jež se stala dějištěm událostí, které změnily svět. Text, který...

254,- Kč 299,- Kč

Geometrie v dějinách náboženství-Úvahy o racionalitě a zodpovědnosti

Milén, P. /Prostor/

Titul a podtitul knihy zcela přesně charakterizují ústřední téma těchto úvah. Na konkrétních příkladech z dějin umění autor dokládá souvislosti mezi geometrií, kulturou a náboženskými i sociálními změnami. Sleduje rozmach racionálního uvažování od vzniku...

Nad Evropou půlměsíc I.-Muslimové v Česku a západních společnostech

Černý, K. ed. /Karolinum/

Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat principy, na nichž stojí fungování Západu? A co vlastně ovlivňuje naše mínění a formuje naše stereotypy při vnímání muslimských...

272,- Kč 320,- Kč

Indie očima Evropanů-Konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice

Fárek, M. /Karolinum/

Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evropské kultuře...

230,- Kč 270,- Kč

Freudův Mojžíš-Judaismus konečný a nekonečný

Yerushalmi, Y. H. /Academia/

Autor nabízí nový pohled na nejkontroverznější a nejzáhadnější práci Sigmunda Freuda, jedinou z jeho knih s židovskou tematikou: Muž Mojžíš a monoteistické náboženství. Je Freudův výklad, že Mojžíš byl Egypťan, koncept monoteismu přejal z egyptských představ a byl...

242,- Kč 285,- Kč

Sexuální životy svatých

Burrusová, V. /Academia/

Působivá série interpretací raně křesťanských legend potěší, ohromí a překvapí každého zájemce o erotismus svatých. Autorka se distancuje od tradičního výkladu životopisů starověkých světců jako něčeho antierotického nebo neerotického a odhaluje v nich...

251,- Kč 295,- Kč

Náboženství společnosti

Luhmann, N. /Karolinum/

V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociální teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro svůj široký záběr označován za „Hegela druhé poloviny 20. století“, hraje analýza náboženství stěžejní roli. Ze série statí, které mu věnoval,...

272,- Kč 320,- Kč

Osobní náboženství-Průvodce na cestě rozvoje osobní spirituality v sekulárním světě

Moore, T. /Emitos/

Známý americký spisovatel, pro jehož dílo, výrazně ovlivněné myšlenkami J. Hillmana a C. G. Junga, je typické prolínání psychoterapie s ekologickými, spirituálními a náboženskými tématy, se ve své nové knize zabývá možnostmi a podmínkami osobnostního rozvoje v...

128,- Kč 150,- Kč

Myšlení o transcendenci

/Pavel Mervart/

Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, náboženských pedagogů a jazykovědců. V chronologickém sledu se před čtenářem odkrývá bohatý myšlenkový svět...

237,- Kč 279,- Kč

Náboženství jako teologický fenomén

Červenková, D. /Pavel Mervart/

Chceme-li porozumět náboženskému pluralismu z hlediska recentní katolické teologické reflexe, je třeba si ujasnit některé základní koncepty, s nimiž současná teologická hermeneutika pracuje. Patří mezi ně i pojem náboženství. Předkládaný text rozvíjí především...

127,- Kč 149,- Kč

Boj o Jeruzalém-Radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města

Gold, D. /Garamond/

Na pozadí třítisícileté historie města a dějin tří monoteistických náboženství autor předkládá vazby muslimů, křesťanů a židů ke svatým místům v Jeruzalémě a jako diplomat a politolog dokazuje, že svobodný přístup k mešitě Al Aqsá a Skalnímu dómu, Chrámu...

338,- Kč 398,- Kč

Bůh se vrací-O tom, jak globální oživení víry mění svět

Micklethwait, J. /Triton/

Současné problémy ve světě nespočívají v náboženství samotném, nýbrž ve spojení náboženství s autoritářskou mocí. Autoři poukazují na návrat víry v Boha do veřejného i soukromého prostoru všude na světě, a zároveň nutí čtenáře, aby se nedívali na...

339,- Kč 399,- Kč

Tradice a proměny-Mýtus, historie a fikce v Asii

Labus, D.; Löwensteinová, M. ed. /Filozofická fakulta UK v Praze/

Jako byla pro západní kulturní tradici po staletí jednou z ústředních hodnot svoboda a kreativita jednotlivce, tak roli pomyslného středobodu ve východních kulturách hrála po tisíciletí ortodoxie per se. Na pozadí přitom stálo v mnoha ohledech odlišné chápání vztahu...

208,- Kč 245,- Kč

Dějiny náboženského myšlení II.-Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství

Eliade, M. /Oikoymenh/

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde...

491,- Kč 578,- Kč

Úvahy o mýtu

Novotný, D. J. /Karolinum/

Soubor textů Úvahy o mýtu zahrnuje mýty starozákonní, řecké, středověké, novověké a současné, tj mýty počátku třetího milénia. Autor popisuje pojem mýtu, všímá si těch, které se tradují v literární, v divadelní, filmové a dnes už i internetové podobě:...

230,- Kč 270,- Kč

Civilní náboženství

Jüptner, J. /Karolinum/

Vysvětlujeme-li své politické názory, nakonec se vždy dobereme ke slovu nebo představě, za nimiž nezbývá než mlčet. Tyto „poslední věci“ zakládají náš veřejný prostor a kniha Jana Jüptnera v nich spatřuje civilní náboženství: české, evropské nebo západní. Autor...

221,- Kč 260,- Kč

Pojetí imaginace u Owena Barfielda a C.S. Lewise

Hájek, M. /Dingir/

Hlavním tématem této disertační práce je filozofická a teologická reflexe imaginace v myšlení Owena Barfielda a Clive Staplese Lewise – dvou britských myslitelů a spisovatelů působících ve 20. století. Nejprve je zaměřena pozornost na pojetí C. S. Lewise, které později...

187,- Kč 220,- Kč

Právo šaría pro nemuslimy

Warner, B. /CSPI/

Islám je politický systém s vlastní sbírkou zákonů, která se nazývá šaría. Právo šaría stojí na úplně jiných principech než náš právní systém. Mnoho jejích nařízení se týká nemuslimů. Co znamená právo šaría pro naše občany? Jakým způsobem se nás...

127,- Kč 149,- Kč

Kořeny ženské spirituality

Dubinová, T. /Tomáš Keltner/

Kniha historickým a mytologickým pohledem zachycuje období před nástupem židokřesťanského patriarchálního paradigmatu společnosti a odkrývá málo známé skutečnosti o době, kdy byla uctívána ženská polarita v podobě Bohyně. Soustředí se na oblast Středomoří a...

Meditace o Genesi-O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Tato kniha zkoumá starobylé formy meditace a modlitby, jež vyrostly ze společné půdy tří monoteistických náboženství Blízkého východu, a snaží se tuto spirituální praxi oživit. Naše meditace Počátku krouží kolem dvou základních témat: stvoření kosmu a archetypu...

236,- Kč 278,- Kč

Ve jménu Boha-Fanatismus v pojetí hlubinné psychologie

Šolc, V. /Triton/

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým, ale o zaníceného a stále se vyvíjejícího Boha,...

237,- Kč 279,- Kč

Sekulární věk-Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly

Taylor, Ch. /Filosofia/

Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova...

259,- Kč 305,- Kč

Sekty a nová náboženství

Bromley, D.; Cowan, D. /Grada/

Výzkum na poli sekt a nových náboženských hnutí postupuje mílovými kroky. Špičková práce světově známých a uznávaných odborníků Douglase Cowana a Davida Bromleyho shrnuje nejaktuálnější trendy v bádání a ve velmi koncentrované podobě vás seznámí s vývojem...

195,- Kč 229,- Kč

Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí

Hamplová, D. /Karolinum/

Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické přístupy k tématu náboženství a probírá problémy...

153,- Kč 180,- Kč

Boží řeč

Collins, F. S. /Columbus/

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neotřesitelné víry v Boha a v Písmo. Věří,...

Světová náboženství

Archiati, P. (nakladatelství Fabula)

Kniha vypráví příběh různých náboženství jako příběh každého člověka. Žádné náboženství není důležitější ani správnější než kterékoliv jiné. Každý člověk má za úkol uvést ve vlastním myšlení a ve vlastním srdci všechna náboženství do souladu -...

168,- Kč 198,- Kč

Meze smířlivosti - Diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu

(nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

Holanďan Ian Buruma patří mezi autory, kteří se zabývají zásadními náboženskými a kulturními problémy dneška. Jeho kniha Vražda v Amsterodamu (česky Academia, Praha 2010), s podtitulem Smrt Van Gogha a meze smířlivosti, vyvolala prudkou diskusi v západní Evropě i v USA, kde...

135,- Kč 159,- Kč

Náboženství z jiného úhlu - Netradiční sociologické pohledy na víru v české společnosti

Tichý, R. a Vávra, M. (nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

Přestože je Česká republika považována za jednu z nejméně religiózních zemí světa, zkoumání náboženství se zde, počítáno počtem publikací, poměrně daří. Autoři knihy náboženství vnímají nikoli jako izolovaný fenomén, ale jako skutečnost vztahující se k...

152,- Kč 179,- Kč

30 vteřin na náboženství

Manning, R. R. /Fortuna Libri/

Bohové provázejí lidstvo od samého počátku historie a jsou neodmyslitelnou součástí kultury a tradic. Sikhismus, luteránství, islám a spiritismus? Jistě, už jste o o těchto náboženstvích slyšeli, ale... Víte doopravdy, na jakých myšlenkách tyto duchovní směry stojí? Kam...

Mýtus a skutečnost

Eliade, M. (nakladatelství Oikoymenh)

V této práci se Eliade zabývá povahou a klasifikací mýtu, a to nejsoustavnějším způsobem ve srovnání s úvahami o mýtu, roztroušenými v jeho ostatních pracích. Mýty řadí zásadně do dvou kategorií: stvořitelské mýty (jak vznikl svět) a mýty o původu (jak vznikly...

Panství a spása-Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě

Assmann, J. /Oikoymenh/

Autor zde shrnuje výtěžky svých studií ke staroegyptským, staro­izraelským a evropským představám o politickém řádu. Soustřeďuje se přitom na proměnlivé vztahy mezi politickým společenstvím a náboženskými soustavami, přičemž rozlišuje dva aspekty politické...

338,- Kč 398,- Kč

Komunita jako nová naděje

Váně, J. /Západočeská univerzita/

Výchozí zkušeností současného světa je stav plurality hodnot a nejistoty. Tento stav je patrný i v českém kontextu. Způsoby vyrovnávání se s danou situací, kterým je věnována v tomto textu pozornost, jsou dva. Je to obrat k náboženství a hledání ztraceného věku, v němž...

Malé kompendium světových náboženství

O´Callaghan, S. /Knižní klub/

V pořadí druhá kniha ze série „malých kompendií“, která vycházejí v Knižním klubu. Dvanáct bohatě ilustrovaných kapitol, doplněných přehledy s nejdůležitějšími body, provede čtenáře dvanácti světovými náboženstvími, od křesťanství po šintoismus, seznámí...

212,- Kč 249,- Kč

Masaryk a náboženství

Dokulil, M. /Masarykova univerzita/

Monografie prof. M. Dokulila přináší na 210 stranách obdivuhodné bohatství myšlenek. Jeho přístup k Masarykovu dílu je naprosto originální, což je dáno tím, že je vybaven mimořádnými vědomostmi filozofickými, sociologickými, historickými, politologickými, teologickými a...

383,- Kč 450,- Kč

Velká transformace

Armstrongová, K.

V období mezi roky 800 a 300 př. n. l. zažil svět doslova explozi nových náboženských koncepcí. Proč se právě Sokrates, Buddha, Konfucius, Jeremiáš a Lao-c´ – mezi jinými – objevili v rozpětí těchto pěti staletí? A proč si všichni ve svých úvahách...

455,- Kč 535,- Kč

Krocení bohů - Náboženství a demokracie na třech kontinentech

Buruma, I. (nakladatelství Academia)

Novinář a profesor na Bard University Ian Buruma (Vražda v Amsterodamu) přispívá v této knize do diskuse o místu organizovaného náboženství ve veřejné sféře politickými a kulturními analýzami ze Spojených států, Evropy a Asie. Zkoumá dějiny vztahů církve a státu v USA...

225,- Kč 265,- Kč

A bohové se vracejí

Pavel Hošek

Proměny náboženství v postmoderní době.

118,- Kč 139,- Kč

Konec tohoto světa - Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu

Biernot, D., Lukeš, J., Ostřanský, B., Vojtíšek, Z. /Dingir/

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek...

153,- Kč 180,- Kč

Náboženství pro ateisty

Botton, A. de /Kniha Zlín/

V roce 2006 se na anglosaském knižním trhu nečekaně rozhořela válka o náboženství: Známý evoluční biolog Richard Dawkins ve svém bestselleru Boží blud napadl jménem vědy a racionality víru v jakoukoli vyšší moc a strhl lavinu publikací, v nichž si vědečtí...

246,- Kč 289,- Kč

Bůh jako vysvětlení

Swinburne, R. (nakladatelství Triton)

V druhé polovině dvacátého století došlo v anglosaské jazykové oblasti k oživení zájmu o problematiku filosofické (tj. na víře nezávislé) theologie. Mezi četnými autory, kteří se jí dnes zabývají, má zvláštní postavení oxfordský profesor R. Swinburne (nar. 1934),...

161,- Kč 189,- Kč

Konec velkého vyprávění? - Sekularizace v sociologické perspektivě

Vido, R. (nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

Práce se zabývá jedním z klíčových problémů moderní sociologie náboženství – sekularizací jako oslabováním společenského významu náboženských institucí, náboženského vědomí a náboženských praktik v podmínkách moderních západních společností....

297,- Kč 349,- Kč

Bůh a člověk hledající smysl

Frankl, V. E. a Lapide, P. (nakladatelství Cesta)

Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností tohoto svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít...

Dějiny přemýšlení o náboženství a víře

Tydlitátová, V. /Západočeská Univerzita/

Tato studie nemá být skripty, učebnicí, historií či přehledem religionistiky v obvyklém smyslu slova. Má inspirovat čtenáře k dalším studiím a k zamyšlení nad proměnami, ale i kontinuitou reflexe náboženské zkušenosti i zkušenosti víry. Zároveň může být skripty a...

222,- Kč 261,- Kč

Po stopách neznámého Boha

Skalický, K. (nakladatelství Trinitas)

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha. Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal,...

212,- Kč 249,- Kč

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti

kol. autorů /Cesta domů/

Sborník "Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti" obsahuje články pěti předních českých odborníků, kteří představují pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu. Lidé, kteří jsou...

162,- Kč 190,- Kč

Antické a biblické pojetí krásna - jako základ evropské kultury

Štěpánová, P. (nakladatel Štěpánová Petra)

Kniha se zaměřuje na odhalení principů krásy tak, jak ji popsali starověcí řečtí filosofové a jak ji tvořili řečtí umělci. Jejich hodnotné a nadčasové dílo převzal starověký Řím, který se pak pod vlivem biblického poselství krásna přeměnil z pohanského na...

191,- Kč 225,- Kč

Symbolismus lidského těla

Souzenelle, A. de. /Malvern/

Tato kniha nám objevuje nový a zároveň prastarý vztah k druhým lidem i k sobě samému: dokonalé sebepoznání, vědomí, že existují dva zdroje poznání, mozek a srdce, pochopení, že svět i lidé nutně dosvědčují nezměrnost božích možností. Zároveň je předobrazem nové...

323,- Kč 380,- Kč

Na nových stezkách ducha / Přehled a analýza současné religiozity

Ivan O. Štampach /Vyšehrad/

Nová přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního...

42,- Kč 49,- Kč

Vražda v Amsterodamu

Buruma, I. (nakladatelství Academia)

Byl to demonstrativní zločin. Jednoho listopadového dne zavraždil mladý rozhněvaný muslim výstřelem z pistole holandského filmového režiséra Theo van Gogha za to, že se spolu s černou imigrantkou a političkou Aján Hirsi Aliovou odvážil natočit ostrý prtiislámský snímek...

251,- Kč 295,- Kč

Problematika a prevence "nových náboženských hnutí"

Dolista, J.; Tůma, J. /L. Marek/

153,- Kč 180,- Kč

Náboženské tradice Asie - 2-Náboženská scéna Srí Lanky a jihovýchodní Asie. Náboženství v Číně, Japonsku a Koreji.

Werner, K. /CAD Press/

Wernerovy Náboženské tradice Asie mají pro českého čtenáře nepochybnou hodnotu originálního pokusu českého religionisty s výjimečně širokým rozhledem a zkušeností v teorii a praxi současného světového religionistického diskursu. Od studií filozofických, historických a...

351,- Kč 413,- Kč

Monoteistická náboženství a stát

Sládek, K. (nakladatelství Pavel Mervart)

Předkládaná kolektivní monografie českých i zahraničních odborníků se pokouší uchopit problém vztahu náboženství a státu v širších historických, právních i teologických souvislostech a přitom ponechat otevřený prostor pro další reflexi. První kapitoly se věnují...

288,- Kč 339,- Kč

Mytologémy - Ztělesnění neviditelného světa

Hollis, J. /Emitos, Nakl. Tomáše Janečka/

James Hollis ve své knize vysvětluje, jakou roli v lidském životě hrají mytologémy, základní motivy či stavební prvky mýtů. Jednotlivé mytologémy, jejich soubory a stejně tak i celé mýty jsou neoddělitelnou součástí našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne: jako...

217,- Kč 255,- Kč

Křesťanství a ateismus úplně jinak

D´Souza, D. /Ideál/

Dinesh D’Souza, autor mnoha bestsellerů podle žebříčků New York Times, objektivně zkoumá argumenty a rétoriku ateistů v současné debatě o Bohu a křesťanství. Oponuje ateistům podle jejich vlastních pravidel a dokazuje, že náboženská víra je slučitelná s rozumem a...

281,- Kč 330,- Kč

Náboženství v menšině

Lužný, D. a R. Zdeněk Nešpor /Malvern/

Studie k podobám současné religiozity v České republice. Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti - České Lípě a Mikulově - který probíhal v letech 2007-08 v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v...

204,- Kč 240,- Kč

Výjimečný případ Evropa-Parametry víry v moderním světě

Davieová, G. /CDK/

Anglická socioložka náboženství se zaměřuje na náboženskou situaci Evropy, a to v celosvětovém kontextu. Je zjevné, že praktické ztotožnění modernizace a sekularizace, které se v Evropě považuje za samozřejmé a předpokládá se i v ostatních částech světa, je naopak...

84,- Kč 100,- Kč

Dějiny náboženského myšlení IV.-Od epochy objevů po současnost

Eliade, M. /Oikoymenh/

Čtvrtý, závěrečný svazek byl napsán řadou významných specialistú, religionistú a etnologú, neboť Eliade krátce před svou smrtí již neměl dost sil, projekt sám dokončit. Dvanáct kapitol je věnováno především náboženským světúm Austrálie, Oceánie, Japonska,...

501,- Kč 589,- Kč

Konverze a konvertité - Religiózní, historické, kulturní, sociální a psychologické aspekty příklonu k náboženství

Hanuš, J., Noble, I., eds. /CDK/

Sborník z mezioborového semináře nabízí rozličné úhly pohledu na problematiku konverzí a konvertitů. Část příspěvků je věnována historicko-teologickým reflexím o významných křesťanských osobnostech a jejich vlastní konverzi, popřípadě jejich náhledu na obrácení...

152,- Kč 179,- Kč

Encyklopedie světových náboženství

Self, D. /Karmelitánské nakl./

Na mnoho otázek, které si člověk klade, dokáže dát současná věda odpověď. Přesto se člověk ptá dál: „Jak vznikl svět? Co je po smrti? Proč jsem vlastně na zemi?“ Náboženství pomáhá člověku nalézat odpovědi na takové otázky a zároveň se mu stává zdrojem...

54,- Kč 179,- Kč

Náboženské tradice Asie - 1-Náboženské systémy Indie. Náboženství na střeše světa a v okolí (Tibet, Nepál, Bhútán a Mongolsko)

Werner, K. /CAD Press/

Z obsahu: Část 1. NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY INDIE 1. HINDUISMUS 2. Buddhismus 3. Ostatní indická náboženství Džinismus Islám a jeho zakotvení v Indii Zoroastrismus a pársové Sikhismus Část 2. NÁBOŽENSTVÍ NA STŘEŠE SVĚTA A V OKOLÍ 1. Himálajská království 2. Náboženský...

404,- Kč 475,- Kč

Mýtus a geografie

Fischerová, S. a Starý, J. (nakladatelství Herrmann & synové)

Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech...

339,- Kč 399,- Kč

Od vědy k Bohu-Fyzikova cesta do mystéria vědomí

Russell, P. /Dybbuk/

V knize Od vědy k Bohu britský spisovatel Peter Russell popisuje vlastní životní cestu od přesvědčeného ateisty a materialistického skeptika k hlubokému pochopení skutečné reality vědomí. Jednoduchými slovy psaný záznam odvážného cestovatele do hlubin vlastní duše, který...

144,- Kč 169,- Kč

Přehled religionistiky

Ivan O. Štampach /Portál/

Religionisticko-teologický přehled se zabývá vývojem a strukturou religionistiky jako vědního oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší přehled náboženských systémů včetně důkladné charakteristiky spektra náboženských směrů s přihlédnutím k situaci v...

293,- Kč 345,- Kč

Antropologie náboženství

Bowie, F. /Portál/

Antropologie zkoumá člověka jako komplexní bytost a k tomuto využívá poznatků přírodních i sociálních věd. Východiskem studia je pro ni odlišnost mezi vlastním a cizím. Jací jsou ostatní a co tato odlišnost říká o naší vlastní společnosti? Co definuje člověka?...

441,- Kč 519,- Kč

O původu kultury

Girard, R. /CDK/

Rozhovory s P. Antonellem a J. Cezarem de Castro Rocha René Girard dospěl svými úvahami k odhalení mechanismu lidských tužeb a tím významně prohloubil naše znalosti o člověku. Proto je tato intelektuál-ní autobiografie důležitou událostí. Autor textu Násilí a posvátné...

212,- Kč 249,- Kč

Náboženství v globální občanské společnosti

Hanuš, J. a Vybíral, J. /CDK/

Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad...

168,- Kč 198,- Kč

Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství

Nešpor, R. Z. (nakladatelství Scriptorium)

Autor ukazuje, že sociologie náboženství se nikdy nevyvíjela jako "čistá" teoretická disciplína, ale vždy byla spojena s ideologickými a politickými zápasy toho kterého historického období. Studie je chronologicky dělena kolem témat - Religiozita svobodné společnosti a její...

253,- Kč 298,- Kč

Podstata mystiky a jiné eseje

Underhill, E. (Dybbuk)

Co je v duchovní zkušenosti tím podstatným prvkem. Který z mnoha stavů a zjevení, jež mystici popisují, jsou její integrální součástí, a co se z těchto stavů a stupňů stane, když je popíšeme současným slovníkem a svlečeme je z mnišských rouch, do nichž jsou obvykle...

161,- Kč 238,- Kč

Sociologie nových náboženských hnutí

Václavík, D. /Malvern, Masarykova univerzita Brno/

První kniha v oblasti výzkumu nových náboženských hnutí, která se zabývá metodologickými problémy nutně vyvstávajícími při jejich studiu a popisu.

187,- Kč 220,- Kč

Pojetí duše v náboženských tradicích světa

Holba, J., Chlup, R., Janák, J., Kolář, O., Kropáček, a kol. /DharmaGaia/

Znají všechny kultury pojem duše? Je nesmrtelnost duše typickou náboženskou představou? Jak se různá náboženství vyrovnávají se vztahem duše a těla? Toto publikace se na tyto otázky pokouší odpovědět nikoli z pohledu obecných teorií, nýbrž na základě rozborů pojetí...

287,- Kč 338,- Kč

Psychologie náboženství a spirituality

Říčan, P. /Portál/

Význam slova náboženství se v obecném povědomí v poslední době posunul, rozumí se jím nauky, instituce a rituály, tedy to vnější v oblasti religiozity. Spiritualitou se naproti tomu rozumí prožívání, přičemž se často zdůrazňuje, že spiritualita existuje jak v rámci...

380,- Kč 447,- Kč

Sociologie náboženství

Lužný, D.;Nešpor, Z. /Portál/

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustředí se na výzkum sociálního...

280,- Kč 329,- Kč

Teror v mysli boží-Globální vzestup náboženského násilí

Juergensmeyer, M. /CDK/

Kniha Teror v mysli Boží renomovaného amerického sociologa Marka Juergensmeyera vzbudila po svém prvním vydání v roce 2000 celosvětovou pozornost odborníků i širší veřejnosti. Nabízí totiž originální pohled na temnou alianci náboženství a násilí, jenž objasňuje...

Stručné dějiny smrti

Davies, D. (nakladatelství Volvox Globator)

Smrt je předmětem trvalého zájmu v každé kultuře po celém světě. Každá civilizace a každé společenství si kladlo otázky, které se se smrtí spojují, a zahalovalo je do hávu nejrůznějších a nejroztodivnějších rituálů. Avšak sám akt smrti i rituály, které ji...

127,- Kč 149,- Kč

Budoucnost náboženství

Gianni, V. a Rorty. R. /Karolinum/

Dva slavní světoví filosofové Richard Rorty a Gianni Vattimo sice vycházejí z odlišných intelektuálních tradic, oba však spojuje kritický přístup k metafyzice. Ve svém díle se zabývají otázkami, které přesahují rámec filosofie, a přehodnocují základní otázky...

102,- Kč 120,- Kč

Po stopách světových náboženství

Küng, H. /CDK/

Kniha významného teologa, autora více než třiceti knižních titulů věnovaných křesťanské teologii, křesťanské a mezináboženské ekumeně a náboženské situaci dnešní doby, vychází z projektu, v němž autor s televizním štábem navštívil významná centra světových...

289,- Kč 340,- Kč

Posvátné a profánní

Eliade, M. /Oikoymenh/

Obecný úvod do fenomenologického a historického studia náboženství z pera klasika moderní religionistiky určený pro široké publikum. Jednotlivé kapitoly knihy pojednávají o vztahu posvátného a profánního na rovině prostoru, času, přírody a lidského života.

Lexikon světových náboženství

Patridge, Ch. /Slovart/

Objektivní, spolehlivou a bohatě ilustrovanou Příručku náboženství s více než dvěma sty fotografií, diagramů a map uvítají všichni ti, kteří chtějí proniknout do složitosti a rozmanitosti světové náboženské krajiny. V současném světě narůstá potřeba spolehlivých...

594,- Kč 699,- Kč

Krátká historie mýtu

Armstrongová, K. (nakladatelství Argo)

Krátká historie mýtu se zamýšlí nad mýty a sleduje jejich vývoj od dávnověku do dnešní doby. Co jsou to mýty? Jak vznikaly? A proč vůbec? Mají pro nás ještě nějaký význam? Ztratili jsme k nim vztah? Dějiny mýtu jsou vlastně historií lidstva – záznamem jeho nadějí a...

203,- Kč 239,- Kč

Člověk a náboženství. Příspěvek ke kreačně-evolučnímu porozumění člověka ve světle náboženství

Špiner, D. /UPOL/

Autor se v monografii snaží objasnit kreačně-evoluční pojetí člověka ve světle náboženství, zkoumá vztah člověka a náboženství.

126,- Kč 140,- Kč

Náboženství a tělo

Bělka, L., Doležalová, I. a Hamar, E. /Malvern, Ústav religionistiky FF MU/

Sborník studií věnovaných sexualitě, pojetí mrtvých, živých a jiných neobvyklých těl v křesťanství, medicínské regulaci těla a tělesnosti, cestám k tělesné dokonalosti, technologii a metaforám těla.

196,- Kč 230,- Kč

Klíč k náboženství

Boëlle, C., Chemla, C. a Rastetter, N. /Albatros/

Příručka pro středoškolské studenty, která srovnává základní světová náboženství. Otázka jednotlivých náboženských směrů a jejich odlišností je palčivá. Což se ale zamyslet nad tím, nemají-li něco společného? O to se právě snaží náš tato kniha....

127,- Kč 149,- Kč

Hermés a dějiny věd

Alleau, R. /Malvern/

Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradice.

213,- Kč 250,- Kč

Bůh a bohové - Pojetí božství v náboženských tradicích světa

Antalík, D., Chlup, R., Karfíková, L., Kropáček, L., Lyčka, M., Ondračka, L. a Starý, J. (nakladatelství DharmaGaia)

Může být božství tělesné? Jaký je smysl antropomorfních výpovědí o bohu? Je negativní teologie až výdobytkem rozvinutých filosofických tradic, nebo existuje i v předfilosofických podobách? Vylučuje se polyteismus s myšlenkou jednoho universálního božství? Sborník...

160,- Kč 188,- Kč

Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace

Antalík, D. /Oikoymenh/

Tato studie hledá metodické a také ideologické předpoklady, z nichž vycházela či vychází mezináboženská komparace v diskurzu religionistiky, biblistiky a tzv. staré orientalistiky. Zvláštní pozornost přitom věnuje různým srovnávacím "strategiím", které tyto disciplíny...

202,- Kč 238,- Kč

Mýtus a epos II. - Indoevropské epické vzory: hrdina, kouzelník, král

Dumézil, G. (nakladatelství Oikoymenh)

Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů pozoruhodné a velmi přesné shody v jejich mytologii. V první části jsou hlavním tématem tři provinění hrdinů (skandinávského Starkada, indického...

449,- Kč 528,- Kč

Základy asijských náboženství II. díl - Taoismus, konfucianismus, (neo)konfucianismus v Koreji, šintoismus, islám ve V a JV Asii

Blanka Knotková-Čapková (nakladatelství Karolinum)

Základy asijských náboženství jsou učebním textem pro studenty Fakulty sociálních věd UK. Z širokého spektra asijských náboženských tradic vybírají systémy (a jejich lokální modifikace), které vytvořily samostatný civilizační typ, ovlivňující i současný duchovní,...

Základy asijských náboženství I.díl - Judaismus, islám, hinduismus, džinismus, buddhismus, sikhismus, pársismus

Blanka Knotková-Čapková a kol. (nakladatelství Karolinum)

Úkolem publikace je představit významné nábožensko společenské systémy Asie. První díl se zaměřuje na náboženské systémy Blízkého a Středního Východu. V samostatných kapitolách jsou postupně vysvětleny judaismus, hinduismus, džinismus, budhismus, sikhismus, pársismus....

242,- Kč 285,- Kč

Hledání ztracené jednoty

Lužný, D. /

Publikace se soustřeďuje na některé moderní verze náboženství a enviromentalismu, tj. na vybraná nová náboženství a na některé proudy v současném enviromentálním myšlení, které z náboženství čerpají a nacházejí v něm vhodný nástroj k výkladu světa.

83,- Kč 98,- Kč

Druhý život antického mýtu - Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

Nechutová, J. (nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

Sborník ze stejnojmenné konference pořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Kniha přináší poutavé statě o roli mýtu v pohanské i křesťanské antice (R. Dostálová, M. Pardyová, L. Chvátal, M. Šedina, M. Havrda, J. Šubrt, V....

168,- Kč 198,- Kč

Pojednání o dějinách náboženství

Eliade, M. (nakladatelství Argo)

Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství. Autor se v této knize zabývá povahou posvátna, různými typy božstev, stěžejními náboženskými symboly a jevy, posvátným prostorem i časem a morfologií a...

382,- Kč 449,- Kč

Člověk a náboženství - Proměny vztahu člověka k posvátnému

Sokol, J. /Portál/

Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novověku i postmoderně. Autor mapuje antropologické konstanty...

Encyklopedie náboženských směrů v České republice - Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství

Vojtíšek, Z. (nakladatelství Portál)

Náboženský život v české společnosti prochází řadou dynamických proměn, jež probíhají uvnitř tradičních církví a duchovních hnutí, ale jsou rovněž spojeny se vznikem nebo příchodem skupin a proudů nových. Renomovaný autor podává encyklopedický obraz současné...

Autorita v abrahamských náboženstvích-Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu

Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. /CDK/

Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují...

110,- Kč 129,- Kč

Mýtus o věčném návratu

Eliade, M. /Oikoymenh/

126,- Kč 148,- Kč

Smrt jako fenomén kulturní teorie

Assmann, J. (Vyšehrad)

Studie významného kulturologa o třech obrazech smrti ve starém Egyptě. Drobnější, ale nesmírně poutavá publikace z pera významného egyptologa a historika kultury Jana Assmanna (*1938) se zaměřuje na chápání smrti ve starověkém Egyptě. V přehledném výkladu doplněném...

42,- Kč 49,- Kč

Čí je země zaslíbená?

Chapman, C. /Volvox Globator/

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o izraelsko-palestinský konflikt. Autor, který šestnáct let působil na Středním východě, v první části knihy systematicky osvětluje politicko-dějinné pozadí tohoto konfliktu a skrze značné množství citací nechává zaznít...

254,- Kč 299,- Kč

Náboženská zkušenost a lidská duše

Sudbrack, J. /Karmelitánské nakl./

Jak se víra v Boha, v Krista stává v dnešní době zkušeností? Jak tato zkušenost vypadá? Známý duchovní autor hledá v této knize vztah mezi vírou a pschologií. Základní tématické okruhy knihy: Mystika a chorobné zkušenosti Mystika a psychické zdraví Skryté oblasti...

Slovo v našem nitru

Souzenelle, A. de; Mouttapa, J. /Argo/

Kniha rozhovorů s výraznou náboženskou osobností dnešní Francie Annick de Souzenelle, s jejíž knihou Symbolika těla se čeští čtenáři už měli možnost seznámit, se v reakci na strnulé formy náboženského života Západu vrací ke kořenům křesťanství, k pravoslaví, jež...

288,- Kč 339,- Kč

Filosofie náboženství. Pokus o typologii

Horyna, B.; Pavlincová, H. /Masarykova Univerzita/

Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filosofii náb oženství. Soustřeďuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filosofi e náboženství a podává jejich charakteristiky. Upozorňuje...

Nemoc a hřích-Od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze

Laín Entralgo, P. /Vyšehrad/

Vývojové drama medicíny, které čtenářům podává odborník na dějiny lékařství.

83,- Kč 98,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku