upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Systematická teologie

Rozptýlit mlhu: Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia

kol. autorů /Kartuziánské nakl./

Příspěvky ve sborníku se zabývají osmou kapitolou Papežské posynodální exhortace Amoris laetitia - česky (Radost z lásky). Zaměřují se především na téma, které je v současné diskusi hojně přetřásané a zdá se, že tato diskuse není dosud ukončena. Také tento...

168,- Kč 198,- Kč

Revolvit lapidem: Projevy z let 1966 - 2019

Skalický, K. /Trinitas/

Kniha projevů, promluv, kázání, úvah a homilií významného česko-římského teologa Karla Skalického (nar. 1934) míří k těm čtenářům, pro které je v životě důležité hledání smyslu, pravdy, krásy a duchovního přesahu. Profesor Papežské Lateránské univerzity a...

280,- Kč 329,- Kč

Západ a jeho víra-9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace

Petráček, T. /Vyšehrad/

Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá stav...

220,- Kč 259,- Kč

O víře v Teologické sumě

Tomáš Akvinský /Krystal OP/

Naše jednání, má-li být etické, musí být primárně řízeno intelektem, a to jak na rovině přirozené, tak na rovině nadpřirozené, kde je rozum osvícen vírou. V traktátu o víře (STh II-II, q. 1–16) se Tomáš tedy nejprve ptá po definici víry, zkoumá její úkony, dary...

238,- Kč 280,- Kč

Syntéza dogmatické teologie III: O církvi a svátostech

Nicolas, J.-H. /Krystal OP/

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému...

374,- Kč 440,- Kč

O svátostech obecně v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. I ve stavu před hříchem potřeboval člověk dar nadpřirozené...

187,- Kč 220,- Kč

Svatý Augustin - Promluvy o modlitbě Páně

Vopřada, D. /Krystal OP/

Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, které Augustin pronesl v rámci mystagogické katecheze...

111,- Kč 130,- Kč

O Trojici v Teologické sumě

Tomáš Akvinský /Krystal OP/

Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním souboji,...

340,- Kč 400,- Kč

Evangelizace a víra

Opatrný, A. /Pavel Mervart/

Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky...

169,- Kč 199,- Kč

Učednice každodennosti: Perspektivy katolické spirituality žen v současném světě

Mašek, V. /ed./

Současné úvahy o ženách se často zmítají mezi dvěma extrémy: pohodlným upevňováním tradičních genderových stereotypů (někdy zdůvodňovaných pseudonáboženskými argumenty) a křečovitým potvrzováním osobní nezávislosti žen na úkor čehokoliv, co jim může být...

212,- Kč 249,- Kč

Přímluva za křesťany

Athénagorás z Athén /Pavel Mervart/

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři text Athénagorovy Přímluvy za křesťany, která přestavuje raný křesťanský apologetický spis, který dosud nebyl do češtiny přeložen, spolu s výsledky současného bádání o Athénagorovi a jeho myšlení. Překlad Přímluvy za...

305,- Kč 359,- Kč

Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století: Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann

Svatoň, R. /Pavel Mervart/

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s cestami, po kterých se protestantská teologie druhé poloviny minulého století přibližovala k tématu křesťanského Východu. Autor tak činí na příkladech pětice vybraných teologů luterské i reformované tradice, kterými jsou Edmund...

220,- Kč 259,- Kč

Vyprávění o svátostech

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu.

94,- Kč 110,- Kč

Náboženské otázky současnosti

Besancon, A. /Barrister & Principal/

„Všude zaznamenáváme vzestup zájmu o náboženství. Jednoznačně to platí o judaismu a islámu, které se ve Francii stále více prosazují. Křesťanství bylo podle konkordátu podepsaného Napoleonem Bonapartem „náboženstvím většiny Francouzů“. Při pohledu zvenčí se...

297,- Kč 349,- Kč

Počátky ariánského sporu

Dudzík, P. /Oikoymenh/

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia...

296,- Kč 348,- Kč

Otče náš

Řehoř z Nyssy /Oikoymenh/

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř...

160,- Kč 188,- Kč

Vyznání, I–IX

Aurelius Augustinus /Oikoymenh/

AURELIUS AUGUSTINUS (354–430) Jeden nejvýznamnějších latinských církevních otců a biskup v severoafrickém městě Hippo Regius, jenž významným způsobem ovlivnil směřování západního křesťanského myšlení. Původně působil jako učitel rétoriky a manichejský auditor,...

500,- Kč 588,- Kč

I řekl bůh: Trinitární teologie stvoření

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady...

349,- Kč 410,- Kč

Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino

Jandejsek, J. /Karolinum/

Teologie náboženství, různé podoby postmoderní teologie a teologie osvobození patří k nejvíce diskutovaným oblastem teologie posledních desetiletí. Studie "Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino" přináší původní příspěvek českého teologa Petra...

272,- Kč 320,- Kč

Po božích stopách-Teologie jako interpretace náboženské zkušenosti

Noble, I. /CDK/

Řeč o náboženské zkušenosti není zcela cizí ani lidem, kteří nepatří do žádné náboženské instituce. Ale jak s ní pracují křesťané, jejichž tradice na náboženské zkušenosti a její interpretaci stojí? Tvrdí, že jejich zkušenost Boha nemá se zkušeností ostatních...

253,- Kč 298,- Kč

Vyznání-Překlad pro 21. století

Augustinus Aurelius /Karmelitánské nakl./

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní...

502,- Kč 590,- Kč

Poetry and Theology

Nicák, M. ed. /Mlýn/

118,- Kč 139,- Kč

Církev jako matka a pastýřka

Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Sním o církvi, která se lidem stane matkou a pastýřkou. Papež František, římský biskup, pocházející z daleké Argentiny. V úřadu je od 13. března 2013. Je to jen několik let. Během této krátké doby však už stihl katolickou církev pronikavě změnit. Pastorační...

212,- Kč 249,- Kč

Ikona - Okno do věčnosti

Sacharov, N.; Uspenskij, L. A. /Pavel Mervart/

Kniha Ikona – Okno do věčnosti obsahuje dvě vrcholná díla pravoslavné ikonologie poslední čtvrtiny 20. století: Teologie ikony pravoslavné Církve L. A. Uspenského a stať mnicha Nikolaje (Sacharova) O příčinách ikonoboreckých sporů podle traktátů ctihodného Jana...

424,- Kč 499,- Kč

Jak se dělá sbor

/Eman/

Společenství na konkrétním místě, u evangelíků zvané sbor, je pořád základem pro pospolitý život křesťanů. Jak ho v současné době utvářet? Kolem čeho ho soustředit, jak ho otevírat ven? Kdy ještě sbor je sborem a kdy zašel? A jaké jsou širší kontexty tohoto...

199,- Kč 234,- Kč

Uvedení do teologie

Morales, J. /Axis/

Víra je základem a kořenem teologie. Tato vědecká disciplína je rozpracováním víry s pomocí lidského rozumu. Kniha pojednává způsobem přístupným běžnému čtenáři o podstatě, zdrojích a metodách teologické vědy.

Evangelická mystika

Zimmerling, P. /Trigon/

Kniha německého teologa Petera Zimmerlinga boří letité klišé, podle něhož je mystika výhradně katolická a k protestantismu se nehodí. Autor připomíná, že mystická citlivost je vlastní každému z nás, neboť mystické založení člověka souvisí se stvořením: příroda je...

247,- Kč 290,- Kč

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

Franc, A. /L. Marek/

Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe tohoto nepřehlédnutelného fenoménu. Tato...

408,- Kč 480,- Kč

Církev v Evropě, Evropa v církvi: Teologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce

Skalický, K. /Trinitas/

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz...

Kněžství v prvních staletích církve II: 4.-5. století

Vopřada, D. /Krystal OP/

Druhý díl antologie patristických textů týkajících se kněžství.

247,- Kč 290,- Kč

O Boží moci III

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo sv. Tomáše. Poslední díl překladu De potentia přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problematikou bytí a zázraků.

306,- Kč 360,- Kč

O víře. O naději. O lásce

Pieper, J. /Krystal OP/

Má dnes ještě smysl hovořit o víře, o naději, o lásce? Lze ještě pod nánosy nejrůznějších karikatur, banalit a klišé najít pravý význam těchto slov? Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, nás postupně dovádí k poznání, že víra, naděje a...

247,- Kč 290,- Kč

Kněžství v prvních staletích církve I

Vopřada, D. /Krystal OP/

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

255,- Kč 300,- Kč

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale zaměřuje se v první řadě na duchovní...

111,- Kč 130,- Kč

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité Boží dary mají sice jiný původ, ale týkají...

111,- Kč 130,- Kč

Maria - Mateřská tvář Nejvyššího

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. V první části nás autor uvádí do současného stavu mariologie v našich zemích. Druhá část podává to nejdůležitější z biblické teologie na dané téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina...

237,- Kč 279,- Kč

Teologie zvířat

Linzey, A. /Triton/

Jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru – příkladu moci projevené v bezmoci a síly projevené v soucitu. Jestliže je znakem...

186,- Kč 219,- Kč

Gaudete et exsultate

Papež František /Paulínky/

Ve své třetí apoštolské exhortaci reflektuje papež František všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše.

84,- Kč 99,- Kč

Od zpovědi ke svátosti smíření-Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá...

327,- Kč 385,- Kč

Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Kniha se zaobírá otázkami, které s optimismem a realismem zároveň klade v učení o manželství a rodině papež František. Amoris laetitia obsahuje mnohé zkušenosti, návody i doporučení. Předkládaná kniha je doplněna aspekty, které nabízí církev v případě manželské...

221,- Kč 260,- Kč

Impulzy papeže Františka

Lexmaulová, A. ed. /Refugium Velehrad-Roma/

Mezi mnoha jinými objevy se může čtenář této knihy podrobněji dotknout toho, jak novost učení papeže Františka je osvěžující a duchovně plodná. Seznámí se s tím, jak se prohlubuje přijetí Druhého vatikánského koncilu v životě a poslání církve. Je ještě krátká...

238,- Kč 280,- Kč

Teologie a ekologie

Karczubová,L. /Refugium Velehrad-Roma/

Studie Luisy Karczubové přináší reflexi „zelené“ encykliky Laudato si’. Ekologie je nahlížena z hlediska dovršení světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu. Druhé vydání knihy Překročit práh ekologie je nově doplněno o teologii Božího lidu. Čtenář...

213,- Kč 250,- Kč

Studijní texty ze spirituální teologie X.: Slunce nekonečné laskavosti

kol. autorů /Refugium Velehrad-Roma/

Publikace zahrnuje jednak ze slavného francouzského Slovníku spirituality heslo „Spiritualita“ (a jak pojem vyrostl až do dnešního užívání) a heslo „Vladimír Solovjov“ (pohled na dílo i životopis); a dále tu nalezneme studii mnichovského filosofa Bély Weissmahra...

221,- Kč 260,- Kč

Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6): Tři studie o jezuitské spiritualitě

Altrichter, M.; Karczubová, L. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložený text zahrnuje tři studie o jezuitské spiritualitě: Několik poznámek k Božímu jednání uvnitř jezuitského teologizování – zde se představují důležitější momenty z dějin jezuitského řádu na poli teologie, a to s pohledem na český kulturní ambient; dále K...

94,- Kč 110,- Kč

Žijeme v době papeže Františka

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje,...

298,- Kč 350,- Kč

Průkopníci a jejich odpůrci

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými zastánci evoluce se setkáváme již v sedmdesátých...

357,- Kč 420,- Kč

Věty křesťanské víry

Macek, O. /Mlýn/

V této knížce jsou stručně vyloženy základní věty křesťanského jazyka: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a desatero. Ty pak doplňuje vysvětlení, co je křest a večeře Páně.

127,- Kč 149,- Kč

Zachránit lidi od hříchů

Opatrný, D. /Mlýn/

Etika v teologie Mistra Jan Husa.

118,- Kč 139,- Kč

Jak funguje moc

Opočenský, M. ed. /Eman/

 Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama),...

110,- Kč 129,- Kč

Tušení obrysů křesťanství

Skřivánek, F. /Video-foto-kunc/

Kniha je souborem statí na základní témata křesťanské víry z oblasti věrouky, biblistiky, morálky, liturgie a liturgického roku a duchovního života. Autor nezamýšlel své dílo jako systematickou příručku, ale jako podněty k zamyšlení. Víra je víra, ale je třeba, aby jí...

213,- Kč 250,- Kč

Eucharistie - smlouva nová a věčná

/Flétna/

Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k prohloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včetně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i obrazem vrací knižní publikace Eucharistie – Smlouva nová a věčná, jež je sborníkem...

140,- Kč 165,- Kč

Církev-Uvedení do teologie

Arangüena, J. R. P. /Axis/

Co je to církev? Jaký je její původ a důvod existence? Má dnes církev stále smysl? Na všechny tyto otázky odpovídá tato kniha z edice Uvedení do teologie. Čtenáři nabízí možnost seznámit se se základními aspekty katolické církve, ozřejmuje atributy církve a přináší...

119,- Kč 140,- Kč

Souhrn křesťanské víry-Víra církve v 41 tématech

Martin, J. S. /Axis/

Kniha předkládá souhrn víry katolické církve v 41 tématech. Je vhodnou pomůckou pro ty, kdo chtějí více proniknout do evangelijního poselství, předávat víru dětem, jsou katechety nebo se připravují na křest.

Budoucnost lidí z planety Země: Teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech

Sládek, K. /Vydavatelství IN/

V ruce držíte sice útlou, ale velmi poutavou publikaci, v níž Karel Sládek jako teolog usiluje o dialog se současnou kulturou, ke které bezesporu patří sci-fi žánr. Autor inovativně a inspirativně využívá klasické metody interpretace biblického textu na analýzu událostí...

84,- Kč 99,- Kč

Kdo jsou puritáni a co učí?

Hulse, E. /Poutníkova četba/

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe. Puritáni byli lidé s hlubokým teologickým porozuměním a vhledem, kteří se modlili, aby se...

196,- Kč 230,- Kč

Ve své lásce nás předem určil: Předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík

Brichcínová, K. /Trinitas/

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu...

407,- Kč 479,- Kč

O Boží moci II

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet...

366,- Kč 430,- Kč

Jako v nebi, tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha dogmatického teologa Ctirada V. Pospíšila Jako v nebi, tak i na zemi je první českou monografií věnovanou tajemství Nejsvětější Trojice od roku 1926. Dílo, které slouží jako studijní text na našich teologických fakultách, vychází ve třetím, opraveném a doplněném,...

424,- Kč 499,- Kč

Láska v manželství

Papež František /Karmelitánské nakl./

Čtvrtá kapitola exhortace Amoris laetitia je skutečnou perlou dokumentu papeže Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nejširšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7)....

101,- Kč 119,- Kč

Otázky rodiny ve světě a v církvi

Opatrný, A. a kol. /Pavel Mervart/

I když je hlavním polem zkoumání a popisu problematiky manželství a rodiny v této knize teologie, neomezuje se pouze na ni. Naopak ve snaze přispět k hlubšímu pochopení okolností, v nichž křesťané dnes svá manželství a rodiny, chce zprostředkovat širší pohled na využití...

203,- Kč 239,- Kč

Když rozum podporuje víru: Kosmologická perspektiva ruských myslitelů 19. a 20. století

HUčko, L. /Pavel Mervart/

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve...

229,- Kč 269,- Kč

Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka

Lexmaulová, A. /Refugium Velehrad-Roma/

Předkládaná práce zahrnuje celkový pohled na teologický odkaz Tomáše Špidlíka. Tím, že je autorka součástí týmu Centra Aletti, má přístup k archivním zdrojům a přímým svědectvím o kardinálovi. Důležitou částí textu je vyhodnocení nejnovější literatury,...

102,- Kč 120,- Kč

Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka

Špaček, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Tomáš kardinál Špidlík (1919–2010), který se celoživotně zabýval patrologií a spiritualitou křesťanského Východu, se ve svém díle věnuje integrálnímu poznání: soustředí se na biblický pojem srdce, které zahrnuje nejen smyslový a rozumový rozměr, ale je středem...

247,- Kč 290,- Kč

Utěšitel: O Boholidství

Bulgakov, S. N. /Refugium Velehrad-Roma/

Ze slavné Bulgakovovy sofiologické trilogie se souhrnným názvem „O Boholidství“ v českém překladu vyšla její první část: „Beránek Boží“ (o Ježíši Kristu), a část třetí: „Nevěsta Beránkova“ (o církvi). Nyní se nám do rukou dostává část druhá:...

417,- Kč 490,- Kč

Teologie stvoření: Reflexe o ekologii

Murray, R. /Refugium Velehrad-Roma/

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií...

310,- Kč 365,- Kč

Spirituální teologie

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté...

468,- Kč 550,- Kč

Eschatologie: Smrt a věčný život

Ratzinger, J. /Barrister & Principal/

Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o ,,posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Bývalý kardinál a významný pokoncilní teolog...

229,- Kč 269,- Kč

Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace: Příspěvek k současné recepci tradic v české teologii

Ambros, P. /CDK/

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a...

253,- Kč 298,- Kč

Stát a církev: Český případ

Kaczmarek, H. /CDK/

Autorem této knihy je polský dominikán působící v Praze, jenž vidí situaci v České republice s jistým odstupem i nadhledem a je schopen představit vztahy mezi církví a státem v České republice z poněkud odlišné perspektivy, než jsme u nás zvyklí. Text pojednává nejprve...

296,- Kč 348,- Kč

Ambrosiaster a dějiny spásy

Hušek, V. /Polpymenh/

Monografie sleduje interpretaci dějin spásy v díle Ambrosiastera, anonymního autora konce 4. století. Ambrosiaster člení svůj výklad do několika etap od stvoření světa po Kristův příchod a eschatologické naplnění a věnuje přitom pozornost především otázkám, které mají...

151,- Kč 178,- Kč

Židovské inspirace křesťanství

Samohýl, J. /Karmelitánské nakl./

Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání – teologií, filosofií, religionistikou a historií. Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich další perspektivy. Jádrem...

220,- Kč 259,- Kč

Papež František a jeho jezuitské kořeny

Kiechle, S. /Karmelitánské nakl./

Autor popisuje zakotvení papeže Františka v jezuitském řádu a ignaciánské spiritualitě. Jaký je Františkův duchovní styl? Jaký je jeho „způsob jednání“? Jaké jsou principy jeho rozlišování? Jak konkrétně ho ovlivnily velké postavy jezuitského řádu? Jaký vliv...

127,- Kč 149,- Kč

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost-Česká katolická teologie 1850?1950 a výzvy přírodních věd

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde...

315,- Kč 370,- Kč

Christologické a ekleziologické inspirace v díle Huga Rahnera

Janšta, V. /UPOL/

Hugo Rahner (1900-1968), věhlasný patrolog, církevní historik a kérygmatický teolog, soustředil své 'teologické srdce' v souladu se svou ignaciánskou spiritualitou do úvah o Kristu a jeho církvi, v české teologii takřka neznámých. Cenné christologické inspirace obsahuje...

302,- Kč 335,- Kč

Svoboda a odpovědnost

kol. autorů /Eman/

Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu, diakonické pracovnice A. Fendrychové,...

123,- Kč 145,- Kč

Biblické divy a zázraky-Nadčasový existenciální význam

Imbach, J. /vyšehrad/

Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se ptá (nábožensko-historicky), jakou úlohu hrály zprávy o zázracích ve starověkém světě a jak „zázraky“ chápalo Písmo. Ve druhé části teologicky vysvětluje významné...

211,- Kč 248,- Kč

Žena v dějinách křesťanství

Küng, H. /Vyšehrad/

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky...

211,- Kč 248,- Kč

Heidelbergská dišputa-Lutherova theologia crucis

Batka, L.; Prihracki, P.-A. /Lutherova společnost/

110,- Kč 129,- Kč

Dědictví svrchované radosti

Piper, J. /Didasko

Čteme jejich knihy, komentáře a kázání a obdivujeme jejich genialitu. Považujeme je za téměř dokonalé giganty víry – zavřené v klidném koutku své pracovny, neúnavně píšící a jen zřídkakdy vyrušované – kteří měli naprosto jedinečné spojení s Bohem.  ...

162,- Kč 190,- Kč

Martin Luther-Výbor z díla

/Vyšehrad/

Kniha vychází u příležitosti 500. výročí vzniku německé reformace S úvodem Martina Wernische Z německého originálu přeložili Ondřej Macek, Pavel Moskala, Filip Outrata, Hana Volná, Ruth Weiniger, Martin Žemla Svazek představuje kratší, avšak obsahově závažné...

296,- Kč 348,- Kč

Bolest a naděje

Plzáková, E. ed. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a...

99,- Kč 117,- Kč

Mystika smrti-Fragment

Sölle, D. /Trigon/

Dorothee Sölle (1929-2003) patří mezi nejvýznamnější teology dvacátého století. Knihou Mystika smrti chtěla navázat na své životní dílo Mystika a vzdor a popsat smrt jako možný prostor mystické zkušenosti, znovu ji „objevit“ a reintegrovat do života současného...

187,- Kč 220,- Kč

O blaženosti v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem člověka je blaženost. Její křesťanské vymezení...

136,- Kč 160,- Kč

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu, svatý Tomáš...

234,- Kč 275,- Kč

Mystérium víry

Alfejev, I. /Pavel Mervart/

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní seznamuje čtenáře nejen s výkladem pojmů Bůh, Trojice, Kristus či církev, ale věnuje se i významu svátostí, umění ikonomalby, duchovnímu životu, modlitební praxi, proměně...

212,- Kč 249,- Kč

Amoris laetitia - Radost z lásky-Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině

Papež František /Paulínky/

Exhortace je plodem dvou synodů o rodině. Již z několika úvodních bodů je zřejmé, že papež ani synodní otcové neuhýbají před složitostí předložených témat. Papežův otevřený pohled na realitu rodiny v současném světě není vystavěn na abstrakcích a...

101,- Kč 119,- Kč

Společenství v Kristově zaslíbení: Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu

Svatoň, R. /Refugium Velehrad-Roma/

Předkládaná publikace chce poukázat na to, že ekumenismus zůstává živou skutečností, neboť Kristus svým Duchem stále oživuje touhu po jednotě. Soubor textů, které jsou v knize obsaženy, je rozčleněn do tří skupin: první z nich podává přehled současné situace ve...

213,- Kč 250,- Kč

Doprovázet, rozlišovat a integrovat: Uvedení do pastorální antropologie

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Podněty papeže Františka nemohou zakrýt inspiraci ignaciánské spirituality. Slova doprovázet, rozlišovat a integrovat se čím dále tím více stávají součástí církevního slovníku. Vychází z duchovních cvičení sv. Ignáce. Je příznačné, že ignaciánské pojetí se...

221,- Kč 260,- Kč

Protiklad a jeho smiřování-Vliv kosmologických představ některých ruských myslitelů 19. a 20. století na jejich světonázor

Hučko, L. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložený text odpovídá podstatné části italské dizertační práce, kterou Ladislav Hučko, biskup Řeckokatolické církve v České republice, obhájil na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Dominantním tématem jsou kosmologické a filosofické ideje vybraných ruských...

213,- Kč 250,- Kč

Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě

Bauerová, K.; Noble, I.; Noble, T.; Parushev, P. /CDK/

Tato kniha navazuje na první monografii stejného autorského týmu nazvanou Cesty pravoslavné teologie na Západ ve 20. století (CDK, 2012). Nevypráví tedy znovu celý příběh, jak se po pádu Osmanské říše a pak zejména po bolševické revoluci v Rusku pravoslaví na Západ...

253,- Kč 298,- Kč

Křesťanství na křižovatce

Tyrrell, G. /CDK/

V roce 2009 jsme si připomněli sto let od smrti George Tyrrella a posmrtného vydání jeho knihy Křesťanství na křižovatce. Je dobře známo, že Tyrrellova poslední léta byla poznamenána hořkou náboženskou kontroverzí, tzv. „modernistickou krizí“, během níž byl vyloučen...

237,- Kč 279,- Kč

Východní křesťanské církve-Stručný přehled sjednocených i nesjednocených cirkví křesťanského východu

Szabo, M. /Karolinum/

Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do nově vzniklé a tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem, však...

255,- Kč 300,- Kč

Katolický pohled na náboženskou pluralitu

Červenková, D. /Karolinum/

Kniha nabízí úvod do teologické reflexe vztahu křesťanství k jiným náboženským tradicím v katolické perspektivě. Představuje dějiny tohoto vztahu a definuje teologický základ křesťanského přístupu k náboženské pluralitě. Stranou neponechává ani současné teologické...

204,- Kč 240,- Kč

Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku. Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany

Urban, F. /UPOL/

Publikace s názvem Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku. Mariologie Arnošta z Pardubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany nabízí analýzu některých projevů mariánské úcty a nauky z doby od počátku christianizace našich zemí až do poloviny 15....

224,- Kč 249,- Kč

Skutky milosrdenství

Millitelo, C. /Karmelitánské nakl./

„Nyní dává Kristova snoubenka přednost léku milosrdenství před přísností.“ Skutečně prorocká jsou tato slova v proslovu Gaudet Mater Ecclesia. Jak je připomínat? A jak se netázat, zda jsme z nich udělali jasně a definitivně křesťanský „styl“? (z úvodu autorky)...

118,- Kč 139,- Kč

Ozeáš, Joel, Amos-Komentár k Starému zákonu 4

Varšo, M. /Vivit/

Prvý diel sa venoval Abdiášovi, Jonášovi a Micheášovi. Druhý diel študuje prorokov Ozeáša, Joela a Amosa. Títo traja proroci predstavujú zlomové obdobie v dejinách Izraela. Proroci idú proti prúdu a ostro kritizujú prosperujúce kráľovstvo Izraela. Na povrch prichádza...

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

Imbach, J. /Vyšehrad/

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

211,- Kč 248,- Kč

Casti Connubii - O křesťanském manželství-Encyklika papeže Pia XI.

Pius XI. /Sypták/

Encyklika papeže Pia XI., která obsahuje plnou a nezfalšovanou nauku o katolickém manželství. Tato encyklika je i nadčasovou odpovědí na současné zpochybňování některých vlastností a aspektů katolického manželství.

162,- Kč 190,- Kč

Quas Primas - Svátek Krista Krále-Encyklika papeže Pia XI.

Pius XI. /Sypták/

Encyklika papeže Pia XI. s obsáhlým komentářem Msgre. Dr. Aloise Kudrnovského. Kniha jasně předpovídá, jaké bude mít následky odvrhnutí Ježíše Krista jakožto Krále nad státy a celou společností.

162,- Kč 190,- Kč

Ježíš Kristus, náš Spasitel-Uvedení do teologie

Barriendos, V. F. /Axis/

Kniha uvádí do tajemství života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, spasitele světa a spasitele člověka. Otevírá před čtenářem hluboký význam Kristova života, jeho skutků a jednání. Seznamuje s historickým vývojem pohledu a názorů na Ježíšovu osobu, prezentuje...

136,- Kč 160,- Kč

K interdisciplinární teorii tradice

Šimek, V.; Vokoun, J. a kol. /CDK/

Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žhavým společenským tématem. Pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují, nabízí monografie týmu českých a německých badatelů, spolupracujících na projektu Teologické fakulty Jihočeské univerzity...

297,- Kč 349,- Kč

Divini Illius Magistri - O křesťanské výchově mládeže

Pius IX. /Sypták/

Encyklika papeže Pia XI. Divini illius Magistri - O křesťanské výchově mládeže.

162,- Kč 190,- Kč

Papež František a jeho reforma církve

Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností  na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o...

211,- Kč 248,- Kč

Hledání (nejen) španělské identity

Zbudilová, H. /Vyšehrad/

Text se zabývá odkrýváním toho bytostně španělského a zároveň univerzálního, co spojuje dvě výrazné osobnosti španělského geo-spirituálního prostoru, dvě ikony španělské kultury, které zásadním způsobem ovlivnily nejen hispánské vidění světa. Publikace...

Ad catholici sacerdotii-O katolickém manželství

Pius XI. /Dědictví svatováclavské/

V této encyklice papež Pius XI. předkládá čtenáři ryzí nauku o velikosti katolického kněžství. O jeho vznešeném poslání přivádět duše k Bohu vysluhováním svátostí a výukou Božích pravd. Obzvláště v dnešní době plné laicismu, který popírá zásadní rozdíl...

162,- Kč 190,- Kč

Základní texty duchovního života

Šandera, P.; Butta, T. /CČSH/

Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně

Otázky o ctnostech II-Láska a naděje

Akvinský, T. /Krystal OP/

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše), Otázky o...

298,- Kč 350,- Kč

Svatý Augustin - Vánoční promluvy

Vopřada, D. /Krystal OP/

Začte-li se čtenář do patristických kázání na Narození Páně, ocitne se v jiném kulturním prostředí. To, co zůstává, je však samotné jádro křesťanské zvěsti – Slovo, které bylo na počátku u Boha, se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1, 1.14). Tam se...

293,- Kč 345,- Kč

Quo vadis, čce?-Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Plzáková, E. ed. /Eman/

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti. Obsahuje společné kázání P. Slámy a R. Mazura (O...

81,- Kč 95,- Kč

Pravoslavné pojetí spásy

Stragorodskij, I. N. /Poznání/

Patriarcha Sergij, občanským jménem Ivan Nikolajevič Stragorodskij (1867–1944), místodržitel moskevského patriarchátu v těžkých letech 1936–1943 a v letech 1943–1944 hlava ruské pravoslavné církve, byl jednou z velmi zajímavých a zároveň kontroverzních postav tamější...

187,- Kč 220,- Kč

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Jetelina, B. /Jihočeská univerzita/

Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména...

170,- Kč 200,- Kč

O andělech (II)-v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

111,- Kč 130,- Kč

O Boží moci I

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet...

247,- Kč 290,- Kč

Dokumenty Tridentského koncilu

/Krystal OP/

Tridentský koncil v 16. století se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin římskokatolické církve a křesťanství vůbec. Jedni ho považují za příčinu zkostnatění církve na několik dalších staletí, jiní v něm naopak spatřují poslední zlatý věk církve a především...

Antitotalitní encykliky

Pius XI. /Krystal OP/

Pius XI. (1857-1939) spatřoval ve "vykázání Boha ze společnosti" hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Obdobné důvody stály také za trvalým úsilím...

135,- Kč 159,- Kč

Svatý Ambrož a tajemství Krista

Vopřada, D. /Krystal OP/

Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také...

221,- Kč 260,- Kč

Tertulián o manželství

Koronthály, P. /Krystal OP/

Q. S. F. Tertulián (160 - pravděpodobně 220) je jedním z nejzajímavějších autorů křesťanského starověku. Jeho dílo ovlivnilo křesťanské myšlení, učení i latinskou církevní terminologii zásadním způsobem. Přesto byl považován za schizmatika, nebyl mu přiznán titul...

127,- Kč 149,- Kč

Mystika a vzdor

Sölle, D. /One Woman Press/

Německá protestantská theoložka a spisovatelka Dorothee Sölle (1929-2003) patří k nejvýraznějším osobnostem německého duchovního života. Zasazovala se o sociální spravedlnost, aktivně se angažovala v mírovém hnutí, upozorňovala na theologické souvislosti ekologických...

411,- Kč 484,- Kč

Víra bez jistoty-Liberální teologie v 21. století

Rasor, P. /Unitaria/

Pro lidi, kteří se opravdově zabývají svou spiritualitou, není spojení víry s nejistotou protimluv, ale jediná možnost, která dává smysl. Stejně jako je každá pravda vždy spárována s nejistotou a dějiny neustále ukazují, že neměnné pravdy neexistují. Navíc vývoj...

280,- Kč 329,- Kč

Ctnosti

Guardini, R. /Triáda/

Guardiniho pozdní dílo Ctnosti (orig. Tugenden, 1963) je zralým plodem myšlení a životních zkušeností hlubokého myslitele. Téma je pojato v šíři a hloubce, která se nedotýká pouze speciálních problémů teologické disciplíny. Problém je tu položen jako něco, co hluboce...

Problémy se Vzkříšeným-Potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena

Bouma, D. /Pavel Mervart/

V křesťanství jde především o mysterium paschale, o Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání Ukřižovaného. Křesťansky věřit znamená věřit v Ježíšovo vzkříšení. V této souvislosti hraje důležitou roli nejen problematika Ježíšova prázdného hrobu, ale zejména tzv....

101,- Kč 119,- Kč

Krása spasí svět

Sládek, K. a kol. /Pavel Mervart/

Známý výrok z Dostojevského románu Idiot „Krása spasí svět“, který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: „Jaká krása spasí svět?“ Odborná monografie vznikla na základě vědeckých...

170,- Kč 200,- Kč

Nebeský žebřík

Klimakos, I. /Pavel Mervart/

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou stopu v asketické literatuře i duchovním...

237,- Kč 279,- Kč

Laudato si' - Buď pochválen-Encyklika o péči o společný domov

Papež František /Paulínky/

Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Podle papeže Františka však tuto otázku nelze řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí. Papež upozorňuje, že se musíme ptát,...

101,- Kč 119,- Kč

Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Globalizace světa ovlivňuje výrazné lokální změny: v Evropě i Rusku. Až nyní poznáváme, co se změnilo, když po roce 1989 zanikl ideologicky založený bipolární svět Východu a Západu. V současné diskuzi o vztazích Evropy a Ruska panuje zploštěné myšlení a heslovité...

213,- Kč 250,- Kč

Specifické otázky z eschatologie

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložený text Specifické otázky z eschatologie odpovídá klasickým tématům z eschatologie jako: kultura umírání, teologie naděje, spiritua­lita modlitby a oběti, nezdravá vychýlení ve zbožnosti, očistec, odpustky, kaplani na hradech a zámcích, fenomén tzv. strašidel a...

128,- Kč 150,- Kč

Rodina – světlo v temnotě světa-Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Záměr papeže Františka – dát podnět k pastoraci manželů a rodin – se díky dvěma biskupským synodám naplnil nad očekávání. Církev dneška je rodinám velmi blízko. Pastorační analýza prof. Pavla Ambrose SJ je snahou nalézt v současných podmínkách mnohem jemnější...

281,- Kč 330,- Kč

Integrální poznání-Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Špidlík, T.; Rupnik, M. I. /Refugium Velehrad-Roma/

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita,...

247,- Kč 290,- Kč

Cesty ruské teologie

Florovskij, G. V. /Refugium Velehrad-Roma/

Klasické dílo ruského teologa (1893–1979) sleduje vývoj ruské spirituality od jejích počátků až k autorově současnosti. Devět kapitol odpovídá ideovým etapám: krize ruského byzantinismu, poznávání Západu, protiklady 17. století, petrohradský převrat, zápas o identitu...

493,- Kč 580,- Kč

Nahlédnutí do teologie kultury

Vokoun, J.; Krpcová Winsted, M. ed. /Teologická fakulta JU/

Publikované texty vznikly jako referáty pro semináře k teologii kultury. Prostřednicí mezi teologií a jinými disciplínami je často metafora, proto je metafora také častým tématem referátů. Publikace poskytuje prostor pro širší interdisciplinární záběr.

123,- Kč 145,- Kč

Milosrdenství-Základní pojem evangelia – klíč křesťanského života

Kasper, W. /CDK/

Ve své knize představuje Walter Kasper milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému životu. Oproti tradičnímu pojetí školské teologie, v níž bylo milosrdenství podřízeno vlastnostem vyplývajícím z...

195,- Kč 229,- Kč

Katechetická řeč

Řehoř z Nyssy /Oikoymenh/

Katechetická řeč, tradičně zvaná „velká“, představuje nejdůležitější základy křesťanské věrouky, Řehoř z Nyssy ji zamýšlel jako určitý návod pro katechety, jak postupovat při výuce. Toto dílo je zajímavou ukázkou kappadocké teologie konce čtvrtého století....

279,- Kč 328,- Kč

O Kristově těle

Tertullianus /Oikoymenh/

Protignostické pojednání O Kristově těle (De carne Christi), sepsané kolem roku 200, náleží k hlavním věroučným dílům zakladatele latinské křesťanské apologetiky Tertulliana z Kartága. Autor v něm proti doketistickým pojetím dokazuje, že Kristovo tělo bylo skutečným...

211,- Kč 248,- Kč

Eschatologie v díle Jana Husa

Mazalová, L. /Masarykova Univerzita/

Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání...

Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení pronásledovaným

Pavlík, J. /Krystal OP/

Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky hovořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitudách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politiky, aby ho pár let nato uvrhl...

212,- Kč 249,- Kč

O andělech (I)-v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů. V první části Teologické sumy najdeme ve dvou rozsáhlých traktátech celou řadu zajímavých otázek a odpovědí...

221,- Kč 260,- Kč

Dobrá smrt?

Küng, H. /Vyšehrad/

Autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. Dospívá k stanovisku, že ,,dobrá smrt“ nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž, že znamená lidsky důstojné...

211,- Kč 248,- Kč

Husovská dilemata

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Katolický teolog se vyrovnává s palčivou otázkou, kterou je pro katolíky i pro náš národ postava Jana Husa a husitství. Kniha je určena všem, které zajímá současný postoj katolíků k Janu Husovi a husitství.

332,- Kč 390,- Kč

95 výpovedí Dr. Martina Luthera-Malý spis, velké zmeny

Biela, A.; Nicák, M.; Batka, L. /Lutherova společnost/

Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne a pronikne k podstate reformačnej teológie.

127,- Kč 149,- Kč

Úvod do Písma svatého-Uvedení do teologie

Monforte, J. /

Písmo svaté je Božím slovem, sytícím život každého věřícího. Písmo svaté patří spolu s liturgií k základním pramenům katecheze a duchovního života. Bůh se skrze své slovo obrací k lidem v každém čase a každé době. V této knize se autor snaží o srozumitelné...

136,- Kč 160,- Kč

Pastorace svátostí

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

Svátosti jsou velmi podstatným projevem života církve, Jsou rovněž zakusitelným projevem lásky Ježíše Krista. Druhá vatikánský koncil i teologie zdůrazňuje jejicj význam pro život z víry, proto je třeba nahlížet tyto velké skutečnosti z různých stran. K tomu má...

186,- Kč 219,- Kč

Přijď království tvé-Praktické učení o církvi

Neuner, P.; Zulehner, P. M. /Vyšehrad/

Tato kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných teologů v Pekingu. Byli sem opakovaně zváni čínským studijním děkanem katolického semináře. Také zde se církev snaží v obtížné a pro ni spíše cizí kulturní situaci působit jako...

211,- Kč 248,- Kč

Nebeské štěbotanie-Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530

Batka, L. /Lutherova společnost/

Niet knihy v Biblii, výkladu ktorej by sa reformátor Martin Luther venoval intenzívnejšie, ako práve Knihe žalmov. Žalmom venoval veľký priestor v spirituálnom živote a vynaložil nemalú námahu pri ich preklade do rodného jazyka. Zároveň ich vnímal ako hodnotný textový...

110,- Kč 129,- Kč

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa

Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

51,- Kč 199,- Kč

Lutheranus 5-Démonologie – Svátosti – Tradice

Batka, L.; Török, D.; Poschová, M. /Lutherova společnost/

STUDIE Ľubomír Batka: Opica Božia. Lutherov pohľad na diablovo konanie v Božom svete; Jerzy Sojka: Satan v teologii Martina Luthera Petr Hlaváček: Inkvizitor Heinrich Institoris (†1505) a jeho působení v českých zemích; Dan Török: Vývoj vzájemných postojů Martina Luthera a...

212,- Kč 249,- Kč

Moc zla

Bro, B. /Krystal OP/

Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník nachází klíč k...

145,- Kč 170,- Kč

Komentář k Etice Nikomachově-II. kniha

Akvinský, T. /Krystal OP/

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro Aristotela a Tomáše...

221,- Kč 260,- Kč

Otázky o ctnostech III-Kardinální ctnosti

Akvinský, T. /Krystal OP/

Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec.

119,- Kč 140,- Kč

Mezi historií a Evangeliem-Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

Brož, P. a kol. /Pavel Mervart/

II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v...

246,- Kč 289,- Kč

Kristus – vítěz nad podsvětím-Téma sestoupení do pekel ve východokřesťanské tradici

Alfejev, I. /Pavel Mervart/

Kniha Kristus – Vítěz nad podsvětím metropolity Ilariona Alfejeva se věnuje stěžejnímu tématu dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve: sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí a vzkříšení mrtvých. Autor postupně analyzuje novozákonní spisy,...

280,- Kč 329,- Kč

O habituální milosti

Šanda, V. /Refugium Velehrad-Roma/

Traktát O habituální milosti (De gratia habituali) je překladem úryvku díla významného českého teologa a orientalisty Vojtěcha Šandy (1873–1953) Synopsis theologiae dogmaticae specialis. Šandův historicky významný text, který se zabývá tématy ospravedlnění a...

128,- Kč 150,- Kč

Hledání tajemství ženy-Duchovní podněty Marie Terezy Porcile Santiso

Zatloukal, S. /Refugium Velehrad-Roma/

Maria Teresa Porcile Santiso (1943–2001) vystudovala Institut hebrejské kultury v Montevideu a pobývala v kibucu v Izraeli. Připravovala se na kontemplativní život, ale nakonec žila své povolání mimo řeholi, zasvěcená studiu a ekumenickému dialogu. Dále vystudovala pedagogiku a...

55,- Kč 65,- Kč

Církev a společnost-Karlovi Skalickému k 80. narozeninám

Míčka, R.; Štěch, F. /Jihočeská univerzita v Českých/

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř...

255,- Kč 300,- Kč

Svět bez křesťanství-Co by bylo jinak?

Maier, H. /CDK/

Co přineslo křesťanství našemu světu, kultuře, politice, představám o nás samých? Známý německý autor v této knize zauvažoval nad stále se opakující otázkou, která znepokojuje lidskou mysl. Odpověděl si na ni jedinečným způsobem, totiž tak, že ukázal, jak by vypadal...

168,- Kč 198,- Kč

Dynamika křesťanské tradice

Vokoun, J. /CDK/

Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy filosofické hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují...

127,- Kč 149,- Kč

Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis

Vácha, M. O. /Cesta/

V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě, jakož i současným oficiálním textům...

228,- Kč 268,- Kč

Trojjediný Bůh a pokoj mezi lidmi. Křesťanský monoteismus proti používání násilí

Pospíšil, C. V. /UPO/

Existuje jednoznačná a přímočará vazba mezi vírou v jediného Boha a násilím? V posledních letech se objevují hlasy, které vypovídají o monoteismu právě v tomto smyslu. Mezinárodní teologická komise se ve svém chronologicky posledním dokumentu zabývá nastíněnou...

Zápolení o naději a lidskou důstojnost

Pospíšil, C. V. /UPOL/

Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, je první prací tohoto rozsahu a tematického zaměření u nás. V úvodu autor představuje zejména aplikovanou metodu a zásadně odmítá...

248,- Kč 276,- Kč

Evangelii gaudium (Radost evangelia)-Apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě

Papež František /Paulínky/

Apoštolská exhortace papeže Františka, při níž vycházel ze závěrečných propozicí loňského synodu o nové evangelizaci. Exhortace se vyznačuje velmi přístupnou a čtivou formou a nese se v téměř důvěrném tónu.

101,- Kč 119,- Kč

Erós a agapé-Dvě tváře lidské a křesťanské lásky

Cantalamesa, R. /Karmelitánské nakl./

Podle křesťanství je posledním zdrojem lásky Bůh a láskou, „nad niž si nelze představit větší“, je láska Krista na kříži. Krása tohoto křesťanského ideálu v sobě zahrnuje erós i agapé. Mezi těmito dvěma póly lásky se odehrávají i všechny lidské vztahy. Láska...

31,- Kč 119,- Kč

Humanae vitae (O správném předávání lidského života)

/Cesta/

Humanae vitae je encyklika, kterou 25. července 1968 vydal papež Pavel VI. Zabývá se manželskou láskou a odpovědným rodičovstvím. Potvrzuje a dále rozvíjí tradiční postoj římskokatolické církve k sexualitě a plánovanému rodičovství, vyjádřený předtím např. v...

Teologie těla-Katecheze Jana Pavla II o lidské lásce podle Božího plánu

Jan Pavel II. /Paulínky/

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Svatý Otec v nich postupně odhaluje ohromující vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se až na samotný práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho...

Fundamentální teologie-Uvedení do teologie

Burggraf, J. /Axis/

Kniha fundamentální teologie přibližuje čtenáři – přístupným jazykem – předmět a metodu fundamentální teologie, jedné z disciplín teologie, která se zabývá „základy“ celé teologické práce: Zjevení Boha člověku a předávání Zjevení v Církvi. Tato disciplína...

136,- Kč 160,- Kč

Evangelium o rodině

Kasper, W. /Karmelitánské nakl./

Přednášku „Evangelium o rodině“, která se setkala s mimořádným ohlasem, připravil kardinál Kasper z podnětu papeže Františka a přednesl ji na mimořádné konzistoři kardinálů v únoru 2014 v Římě. Zformuloval v ní teologický základ pro následnou diskusi kardinálů,...

26,- Kč 99,- Kč

Svědectví o víře

Pesch, O. H. /Vyšehrad/

,,Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo od vás žádá svědectví o naději, kterou máte.“ To psal apoštol Petr křesťanům v Malé Asii. Tou nadějí mínil víru. Je přirozené, v životních i dějinných etapách se podoba víry mění. A tak se právem i dnes lze...

211,- Kč 248,- Kč

Tolkienovo vidění světa-Křesťanská filozofie Pána prstenů

Kreeft, P. J. /Paulínky/

Dobrodružný a strhující svět Tolkienových děl nelze napodobit. Přitažlivá však může být i „výprava“ do myšlenkového světa tohoto autora, který do svých knih ukryl bohaté křesťanské poselství.

297,- Kč 349,- Kč

Tomistická filosofická antropologie

Peroutka, D. /Krystal OP/

Zdá se, že základní lidskou zvláštností je jakási "podvojná" povaha člověka, kterému připisujeme jednak charakteristiky tělesného rázu, a jednak charakteristiky, které bychom nazvali "duševními", "mentálními" nebo někdy i "duchovními". Jak vysvětlit tento podvojný...

196,- Kč 230,- Kč

Fenomén "katolická teologie"

Torrell, J-P. /Krystal OP/

Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě "Que sais-je?" ("Co vím?"), jejímž cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění. Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá "katolická teologie". Nejprve popisuje...

166,- Kč 195,- Kč

Karl Heim v diskusi teologie a přírodních věd a jeho pokus o mnohodimenzionální pochopení skutečnosti

Vogel, J. /L. Marek/

Pokus seznámit českého čtenáře s životem a dílem pozoruhodného pietistického myslitele se opírá zejména o jeho původní knihy.

153,- Kč 180,- Kč

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Ježíš

Küng Hans /Barrister & Principal/

Je hodné zamyšlení, čím to je: že po pádu tolika bohů v našem století je zjevné, že ten, který ztroskotal na svých nepřátelích a který byl po celou dobu svými vyznavači stále znovu zrazován, je pro bezpočet lidí stále ještě nejvýraznější osobou dlouhých lidských...

212,- Kč 249,- Kč

Řeči na obranu obrazů

Damašský, Jan

Kniha obsahuje vůbec první kompletní překlad tří spisů sv. Jana Damašského († 749), jež jsou dnes známy jako "Řeči na obranu obrazů". Tyto texty zásadně ovlivnily chápání náboženského zobrazování jak na křesťanském Východě, tak Západě. V úvodu knihy se...

O Filokalii-Kniha, hnutí, spiritualita

Sládek, K. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložená kolektivní monografie s názvem O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita je výstupem spolupráce mezi Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Centrem Aletti, Komunitou Bose a dalších teologických institucí. Autoři monografie pocházejí z různých...

196,- Kč 230,- Kč

Fórum pastorálních teologů X.-Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita

/Refugium Velehrad-Roma/

Podle papeže Františka se v eucharistii křižují dvě osy, po kterých putuje víra. První je osa dějin, kde eucharistie zpřítomňuje mystérium. Druhá osa propojuje viditelný svět s neviditelným, a tak nás učí realistickému vidění. Soubor příspěvků k tematice eucharistie...

272,- Kč 320,- Kč

Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího (Primát Krista a transcendence člověka)

Martelet, G. /Refugium Velehrad-Roma/

Doposud stále žijící spoluzakladatel slavné Nouvelle théologie se podrobně zamýšlí nad teo-logickým odkazem diskutované osobnosti Teilharda de Chardin. Bezesporu jde o první souvisle hodnotící teologickou studii v českém prostředí. "Poptávka" po francouzském jezui-tovi,...

319,- Kč 375,- Kč

Křesťanství v tóze-Lactantius a počátky latinské teologie

Doskočil, O. /Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/

Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo...

132,- Kč 155,- Kč

Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení

Makovský, J.; Nejeschleba, T /CDK/

Kniha vznikla u příležitosti výročí 400 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty myšlení a tvorby tohoto významného humanisty: od klasické filologie, přes filosofii a teologii až k...

314,- Kč 369,- Kč

O nesmrtelnosti duše

Aurelius Augustinus /Oikoymenh/

Sv XV: Latinsko-české vydání Augustinova raného spisu, který se pokouší ukázat, že má-li individuální duše racionální strukturu a zahrnuje-li neproměnné obsahy, pak je nesmrtelná. Překlad, úvod a poznámky L. Karfíková.

O stvoření člověka

Řehoř z Nyssy /Oikoymenh/

Sv. XIV: Řecko-české vydání spisu, který představuje Řehořovu antropologii čerpající z antických, biblických i starokřesťanských zdrojů. Překlad, úvod a poznámky M. Bláhová.

270,- Kč 318,- Kč

Katolíci: Čemu opravdu věří?:

Schreck, A. /Návrat domů/

Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit...

200,- Kč 235,- Kč

Můj duchovní testament-Benedikt XVI.

/Portál/

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. opouští svůj úřad, zůstává v těch, kteří se v posledních letech sytili jeho slovem, pocit vděku. Velký duchovní odkaz nelze samozřejmě shrnout na několika stranách, avšak tato knížka – malé poděkování za pontifikát, který zanechává...

169,- Kč 199,- Kč

Ježíš Nazaretský - Prolog

Ratzinger, J.-Benedikt XVI. /Barrister/

Nejnovější díl trilogie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. přináší výklad příběhů Ježíšova dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu. Autor jej čtenářům předkládá jako prolog k dílům, věnovaným Ježíšovu veřejnému působení (I. díl) a jeho utrpení,...

Radost z víry

Ratzinger, J.-Benedikt XVI. /Paulínky/

Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. V této knize, která čerpá z jeho homilií, katechezí a promluv, vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k...

169,- Kč 199,- Kč

Desatero božích přikázání

Pesch Otto Hermann /Vyšehrad/

Desatero přikázání patří k nejzávažnějším textům S tarého zákona. Jeho písemné podobě však předcházelo tisícileté ústní předávání krátkých, snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ pradávné boží smlouvy s izraelským lidem uzavřené na hoře...

168,- Kč 198,- Kč

Lumen fidei-Světlo víry

Papež František /Karmelitánské nakl./

Letos v červenci představil papež František svoji první encykliku Lumen fidei (Světlo víry). Jak poznamenal: byla napsána „čtyřručně“. Papež Benedikt XVI ještě za svého pontifikátu encykliku z velké části připravil, ale nestačil ji už dokončit. Nabídl ji však svému...

59,- Kč 69,- Kč

Lutheranus 4

kol. autorů /Lutherova společnost/

Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace.

166,- Kč 195,- Kč

Fenomén eucharistie (Od Starého zákona po současnost)

Chadima, M. /Ritas, s.r.o./

Eucharistie, neboli přijímání kultického jídla, byla vždy spjata s posvátnými obřady. Je nám známa zejména z křesťanství, které navazuje na tradici židovskou. Kniha Martina Chadimy nabízí teologický, filosofický i historický pohled na fenomén přijímání. Zabývá se...

122,- Kč 144,- Kč

Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou

Vogel, J.; Vik, D. /L. Marek/

Sborník příspěvků českých teologů o vztahu mezi vědou a náboženstvím. Vydáno pro Husitskou teologickou fakultu UK.

O Duchu Svatém a svátosti biřmování

kol. autorů /Refugium Velehrad-Roma/

Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi teologie východní. Příspěvky mohou napomoci těm, kdo chtějí prohloubit život podle již...

179,- Kč 210,- Kč

Sondy do současné luterské teologie

Vokoun, J.

Kniha sonduje ekumenické dimenze luterství analyzováním některých důležitých teologických děl z posledních dvou desetiletí. Ačkoli autor volí formu recenzí a přehledových studií, nejde o pouhé referování, ale přínos zkoumaných děl je postaven do široké ekumenické...

127,- Kč 149,- Kč

Ikona v ruském myšlení 20. století

/Pavel Mervart/

V dějinách umění došlo během 20. století k několika významným objevům - jedním z nich bylo odhalení umělecké hodnoty a krásy ruských středověkých ikon. Publikace obsahuje překlady pěti zásadních studií ruských autorů (Je. N. Trubeckoj, P. Florenskij, S. N. Bulgakov, B....

407,- Kč 479,- Kč

Otázky o ctnostech I

Akvinský, T. /Krystal OP/

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická...

247,- Kč 290,- Kč

Pečeť daru Ducha Svatého

Mohelník, B. /Krystal OP/

Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě. Vychází ze studia novodobé...

276,- Kč 325,- Kč

O dobru

Akvinský, T. /Krystal OP/

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou svých spisech: ve XXI. otázce souboru Quaestiones Disputatae De veritate a ve svém komentáři Boëthiova spisu De ebdomadibus. Obě pojednání jsou...

O důvodech víry

Akvinský, T. /Krystal OP/

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám považován za křesťanskou herezi a...

Moderní průvodce křesťanstvím

Peter Pawlowsky, Susanne Heine /Vyšehrad/

Základní poznatky a problémy nejrozšířenějšího náboženství světa.

84,- Kč 99,- Kč

Teorie hudby ve středověku

Morawski, J. /Refugium Velehrad-Roma/

Práce Morawského plní za pomoci shromážděného a systematizovaného materiálu, způsobem zpracování a podáním, jako i bohatou dokumentací studované problematiky prostřednictvím textů středověkých hudebních traktátů, jak funkci skript určených studentům muzikologie, tak...

153,- Kč 180,- Kč

Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ

Bauerová, K.; Noble, I. /CDK/

Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojená s domovskými církvemi, které prožívaly otřesy, v nichž mizel starý život a zřídka se objevoval nový? Které poklady tradice patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě...

297,- Kč 349,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku