upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Církevní dějiny

Girolamo Savonarola: Rytíř Ježíše Krista

Geisendorf des Gouttes, Th. /Stefanos/

Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI. Odsouzení...

235,- Kč 276,- Kč

Příběhy pražských svatyní

Bedrníček, P. /Volvox Globator/

Autor knihy MUDr. Pavel Bedrníček (1930 – 2010) zasvětil svému koníčku – historii Prahy a jejím památkám – celý svůj život. A právě v této, v mnoha ohledech výjimečné knize nabízí čtenářům výsledek své dlouholeté práce. Vypráví příběhy jednotlivých...

424,- Kč 499,- Kč

Parresia XII: Revue pro východní křesťanství (Pocta Václavu Huňáčkovi)

kol. autorů /Pavel Mervart/

Dvanácté číslo revue Parrésia je věnováno památce slavisty, filologa, historika a předního znalce křesťanského Východu doc. Václava Huňáčka (1931–2018). S touto významnou osobností českého intelektuálního života se čtenář může hlouběji seznámit v pásmu...

298,- Kč 350,- Kč

Husitské re-formace: Proměna kulturního kódu v 15. století

Cermanová, P.; Soukup, P. ed. /NLN/

Podle mého mínění není žádné království, ve kterém by v naší době došlo k tolika změnám, tolika válkám, porážkám i zázrakům, kolik nám jich ukázaly Čechy, napsal v roce 1458 Enea Silvio Piccolomini. Zpětný pohled nicméně ukazuje, že leccos zůstalo nezměněno, a...

339,- Kč 399,- Kč

Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku

Nodl, M.; Šmahel, F. /NLN/

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty...

254,- Kč 299,- Kč

Svatý Jiří: Životopis a legendy

/Refugium Velehrad-Roma/

Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech textů z latiny, němčiny a italštiny...

101,- Kč 119,- Kč

Boj o svatého Vladimíra: Křesťanství a nacionalismus v zápase o ukrajinskou autokefalitu

Mlejnek, J. jr. /CDK/

Otázka autokefality ukrajinské pravoslavné církve zdaleka přesahuje hranice církevního života. Prezident Petro Porošenko ji charakterizoval jako zásadní věc nejen pro nezávislost a národní bezpečnost své země, ale i pro světovou geopolitiku. Z historického hlediska měla dle...

212,- Kč 249,- Kč

Kříž a rudý prapor: Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Vedral, P. /FF UK/

Kniha sleduje náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938), tj. vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého hnutí. Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a...

272,- Kč 320,- Kč

Biblický humanismus Jana Blahoslava: Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext

Just, J. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní...

340,- Kč 400,- Kč

Křesťanský zápas o českou věc: Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972 -1989

Placák, P. /Argo, Ústav pro studium totalitních režimů/

V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky. U oltáře...

279,- Kč 328,- Kč

Hlas volajícího na poušti

Melmuková Eva a kol.

Tato publikace obsahuje výsledky setkávání skupiny křesťanů různých vyznání, kteří se vzápětí po pádu totality začali jako Kruh českých duchovních tradic pravidelně scházet. Na setkáních se probíraly jednotlivé tradice českého národa. Snad se výsledky rozhovorů...

169,- Kč 199,- Kč

Gustav Adolf Procházka - II. patriarcha Církve československé (husitské): a jeho doba

Chadima, M. /Královéhradecká diecéze Církve českoslov. husitské/

Publikace je postavena na mnohaleté práci autora s archiváliemi různého druhu (korespondence, osobní vzpomínky, poznámky z deníků, zápisy z jednání) zasazených do širšího kontextu předzvěsti schizmatu, vzniku a vývoje Církve československé v první polovině 20. století....

552,- Kč 649,- Kč

Komenský mu říkal synu: Kým vším byl Petr Figulus Jablonský

Hlouchová, H. /Klíček/

Kniha „Komenský mu říkal synu“ vypráví o Petru Figulovi Jablonském, který žil v době plné politických zvratů, nejistot a osobních ztrát. Jeho životní nasměrování do značné míry určovalo, že patřil k nejužšímu okruhu lidí kolem Jana Amose Komenského, jenž ho...

157,- Kč 185,- Kč

Tajemství pravoslaví

Baudišová, J. /Pavel Mervart/

Kniha přináší pohled do světa pravoslavné zbožnosti, u nás zatím málo známé, přestože v sobě skrývá hodnoty, jež nenajdeme nikde jinde. Ukazuje jedinečnou cenu pravoslaví jako náboženství pravdy a lásky založené na věrnosti Kristu. Pravoslavná církev je zde...

127,- Kč 149,- Kč

Nebe, peklo, poezie: Reformace z různých stran

Jaluška, M. ed. /Ústav pro českou literaturu AV/

Kolektivní monografie vycházející z rozhlasových pořadů, odvysílaných roku 2017 na stanici Český rozhlas 3 Vltava u příležitosti výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, zaměřená na literární kořeny a ohlasy německé reformace. Jejím základem je...

203,- Kč 239,- Kč

Církevní slovanština v pozdním středověku

Knoll, V. /Scriptorium/

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů...

290,- Kč 341,- Kč

Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních

Dynda, J. /Scriptorium/

V návaznosti na svoji knihu o reflexi praslovanského pohanství v pramenech latinského Západu (2017) se Jiří Dynda ve své nové zabývá stejným tématem v ruské protipohanské homiletice. Zásadní otázkou monografie je, nakolik lze kázání kritizující přežívání pohanských...

337,- Kč 396,- Kč

O smrti pronásledovatelů: L. Cae(ci)lius Firmianus Lactantius

Šubrt, J. /UPOL/

Stěžejním dílem církevního otce Lucia Cae(ci)lia Firmiana Lactantia (260-325), jenž působil jako učitel rétoriky v Diocletianově sídelním městě Nikomédii a později jako vychovatel Constantinova syna Crispa, bylo obsáhlé teologické pojednání Divinae institutiones (Základy...

102,- Kč 120,- Kč

Jan Viklef

Caugheyová, E. /Stefanos/

Na sklonku léta roku 1345 opustil patnáctiletý Jan Viklef rodný dům v anglickém Yorkshiru a vydal se na dvě stě mil dlouhou cestu, jejímž cílem byla oxfordská univerzita. Otec považoval Jana za příliš slabého na selskou práci, a proto ho poslal studovat na kněze. Ovšem...

180,- Kč 212,- Kč

Exil pod římským nebem

Blažek, O. /Trinitas/

Kniha historika Ondřeje Blažka je vedle své odborné kvality strhujícím vyprávěním o českém, křesťansky orientovaném exilu v Itálii. Je první publikací na toto téma, která zevrubně mapuje osud kněžských i laických osobností, žijících po roku 1948 v Římě i jinde v...

237,- Kč 279,- Kč

Poutní cesty - Slavná poutní místa západní Evropy

Brabbs, D. /Universum/

Ať už se chystáte na skutečnou pouť, nebo chcete poznávat svět či prostě absolvovat dálkový pochod, publikace Poutní cesty vás povede po opravdu slavných historických trasách. Poznáte německý úsek svatojakubské cesty mezi starými římskými městy Kolínem a Trevírem,...

Světci a světice v životě egyptských Koptů: Proces formování identity příslušníků Koptské orthodoxní církve prismatem hagiografií

Pargačová, V. /Univerzita Pardubice/

Publikace předkládá historický nástin vývoje Koptské ortodoxní církve v Egyptě od 18. století po současnost. Těžištěm práce je analýza středověkých a moderních svatopisů jako základních stavebních kamenů moderní identity egyptských křesťanů. Textová analýza je...

523,- Kč 615,- Kč

S orlem i lvem 2.: Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém dvacátém století

Flosman, M. /Epocha/

V průběhu tří staletí existence vojenské duchovní služby v rakouskouherské i československé armádě prošlo jejími řadami mnoho desítek českých kněží. Svoji službu vykonávali věrně a poctivě, i když do jejich životů zasáhly všechny dramatické zvraty pohnutých...

378,- Kč 445,- Kč

Vatikán a německý nacismus 1923-1945

Šmíd, M. /Triton/

Monografie přibližuje diplomatické styky Svatého stolce a německého nacismu v letech 1923–1945, tedy v období od Hitlerova pivnicového puče v listopadu 1923 do konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. V kontextu mezinárodních událostí 20.–40. let 20. století se...

305,- Kč 359,- Kč

Dějiny rakouské provincie redemptoristů: se zaměřením na domy v oblastech českých Němců

Kaiserová, K.; Macková, M. /Pavel Mervart/

Kongregace Nejsvětějšího vykupitele, redemptoristé, mají v našich zemích to štěstí, že jsou relativně mladou řeholí, v zaalpském prostoru se etablovali až v 19. století. Takže se nestali jako jezuité symbolem „temných časů“ protireformace. V 19. století s nimi sice...

220,- Kč 259,- Kč

Moskva - Třetí Řím: Od ideje k symbolu

Bočk, P. a kol. /NLN/

Kniha se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů ruských dějin, ideji Moskvy coby Třetího Říma, kterou formuloval mnich Filofej ve dvacátých letech 16. století a která dodnes neztratila na své přitažlivosti. Od svého vzniku se projevovala s rozdílnou intenzitou...

328,- Kč 386,- Kč

Praga sacra: K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům

Šmied, M. /NLN/

Kniha se věnuje duchovnímu rozměru nesmírně rozsáhlé fundační politiky císaře Karla IV., jeho stavebnímu dílu a reprezentaci, s akcentem na hlavní město českého království. Na příkladu řady patrocinií, především novoměstských kostelů, na translacích relikvií a...

Děkan Václav Boštík a dějiny farnosti v Ústí nad Orlicí: Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1933 a 1961 jako obraz dějin římskokatolické církve

Sklenář, M. /CDK, Ústav pro studium totalitních režimů/

Kniha ukazuje jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve v Československu v letech 1927–1963. Na příkladu Václava Boštíka, děkana v Ústí nad Orlicí v letech 1934–1942 a opět 1945–1961, se soustředí na kontinuity a diskontinuity v historii zdejší...

338,- Kč 398,- Kč

Kardinál Mindszenty: Vyznavač a mučedník

Horváth, J. K. /CDK/

Neuvěřitelný životní příběh maďarského primase, vězně tří režimů. Jeho životopisec se soustřeďuje zejména na události po druhé světové válce, kdy se Mindszenty stal arcibiskupem v Ostřihomi. S rostoucí mocí komunistické strany a zejména s nastolením nového režimu...

168,- Kč 198,- Kč

Pátečníci ze ztracené varty

HUbený, J. /Sursum/

Kniha s názvem Pátečníci ze ztracené varty přibližuje bytové semináře na evangelické faře ve Svratouchu na Chrudimsku v době normalizačního duchovního útlaku. Farář Bohdan Pivoňka (po roce 1989 zakladatel duchovní služby v českých věznicích) se svou ženou Janou...

237,- Kč 279,- Kč

Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění

Hlaváček, P. /Univerzita Karlova, Filozofická fakulta/

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři filosofické...

281,- Kč 330,- Kč

Colloquia mediaevalia Pragensia 19 Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny českéa doby poděbradské a jagellonské

Boldan, K.; Hrdina, J. ed. /CMS/

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční praxi dominantní utrakvistické i menšinové...

162,- Kč 190,- Kč

Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.-14. století)

Zbíral, D. /Argo/

Kniha poskytuje nejobsáhlejší v češtině dostupný přehled náboženství katarů. Autor na základě detailní práce s prameny, z nichž ty nejdůležitější zpřístupňuje čtenářům v komentovaném českém překladu, nastiňuje vývoj katarské náboženské kultury, zabývá se...

338,- Kč 398,- Kč

Biskup Gorazd (Pavlík)

Marek, P. /Univerzita Palackého/

Kniha usiluje o kritický výklad životního díla biskupa české pravoslavné církve Matěje Pavlíka-Gorazda (*26. 5. 1879 Hrubá Vrbka, †4. 9. 1942 Praha-Kobylisy), jedné z nejvýznamnějších postav mezi duchovenstvem usilujícím v českých zemích na počátku 20. století o...

425,- Kč 500,- Kč

Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři: Překlady, komentáře a poznámky

Malá, J.; Nechutová, J. /Masarykova univerzita Brno/

České překlady latinských spisů Jana Husa. Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v...

298,- Kč 350,- Kč

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

kol. autorů /Academia, Masarykův ústav AV ČR/

Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve...

591,- Kč 695,- Kč

Obrazy a rituál: Římská korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury

Malý, T. /NLN/

Kniha nabízí neotřelý pohled na barokní kulturu v Čechách a na Moravě prostřednictvím analýzy tří velkolepých korunovací Madon z let 1732 a 1736: sošky Panny Marie ze Svaté Hory u Příbrami, reliéfu ze Svatého Kopečka u Olomouce a ikony z bývalého...

297,- Kč 349,- Kč

Svatá Františka Římská: Osvědčená přímluvkyně

Roncová, V. /Refugium Velehrad-Roma/

Po ztrátě synů a manžela přijala úděl vdovy. Její dřívější palác se proměnil v útočiště chudých a nemocných. V době, kdy Řím strádal politickými spory a lidé houfně umírali na mor, s diskrétní „aristokracií ducha“ slouží nejzapomenutějším. Vnitřně...

128,- Kč 150,- Kč

Mistr Eckhart a středověká mystika

Sokol, J. /Vyšehrad/

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími...

339,- Kč 399,- Kč

Justin Mučedník a jeho Bible

Fialová, R. /Vyšehrad/

Tématem knihy je recepce Bible u jednoho z nejvý­znamnějších křesťanských apologetů 2. století, Justina zvaného Filosof či Mučedník. Úvodní kapitoly se věnují jeho životu a dílu, a rovněž kontextu apologetické lite­ratury 2. století, který je pro jeho dílo...

254,- Kč 299,- Kč

Cesta církve IX

/ČCE/

Dokumenty dokládají normalizační kroky církevní administrativy i petiční aktivity a obranné kroky členů ČCE, kteří se odmítli přizpůsobit církevnímu i státně správnímu tlaku. Dokumenty a kající dopisy potvrzují, že církev byla rozštěpena a totalitnímu režimu v...

207,- Kč 230,- Kč

Johannes Mathesius. Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace

Hlaváček, P. /Lutherova společnost/

Publikace připomíná formou kulturně-historické eseje osobnost luteránského kazatele a teologa Johanna Mathesia (†1565), někdejšího faráře v krušnohorském Jáchymově.

212,- Kč 249,- Kč

Zpívání Evangelia-Luterské písně a úspěch reformace

Brown, Ch. B. /Lutherova společnost/

Příběh luterského města Jáchymovav českém Krušnohoří.

297,- Kč 349,- Kč

Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním

Butta, T. /CČSH/

Publikace vydaná k 100. výročí vzniku CČSH.

85,- Kč 100,- Kč

Apologie pro opata Viléma

Bernard z Clairvaux /Oikoymenh/

Apologie patří mezi Bernardovy spisy, v nichž řeší otázky související s mnišstvím v užším slova smyslu. Základním námětem traktátu je polemika mezi tradičním pojetím mnišství a novými reformními směry. Podnětem k jejímu sepsání byly rozdíly mezi clunyjskými a...

Parrésia IX–X (2015–2016): Revue pro východní křesťanství

/Pavel Mervart/

Předkládané dvojčíslo revue Parrésia přináší zcela unikátní studii sinologa V. Lišcáka, který se zaměřil na tzv. tchangské neboli „nestoriánské“ křesťanství v Číně a jeho jezuitskou reflexi v 17. století. Lišcákův překlad slavné bilingvní stély ze Si-anu...

298,- Kč 350,- Kč

Křižná studánka

Doležal, M. /Nezávislý podmelechovský spolek/

Příběhy léčivého místa v nitru Vysočiny (s kázáním P. Josefa Toufara). Jsou v českých zemích mnohá slavnější i starší poutní místa. Poutní místo Křižná studánka u Horní Paseky na Vysočině s kaplí Nejsvětější Trojice, pramenem léčivé vody a prastarými...

136,- Kč 160,- Kč

Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí

Rokyta, J. /CČSH/

Publikace přibližuje proměnu církve v čase počátku české reformace. Vymezuje se do druhé poloviny 15. století, a to v tématech Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Chápání apoštolů a prvotní církve, Postoj českého reformního hnutí k nápravě církve skrze...

280,- Kč 329,- Kč

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Woods, T. E. /Res Claritatis/

Cílem autora, britského konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý zjednodušující obraz působení katolické církve v dějinách, který se dosud traduje v některých učebnicích a médiích. Woods před čtenářem odhaluje plastický a v mnohém...

153,- Kč 180,- Kč

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Čejka, M. ed. /Susa/

Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně; je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem...

238,- Kč 280,- Kč

Český obrozenec překládá Písmo: Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže

Bartoň, J. /Scriptorium/

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této...

131,- Kč 154,- Kč

Poražení: Světová válka byla jen jedna

Doležalová, M. ed. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Po zařazení agendy lidských práv do Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě nikdo nepředpokládal, že právě toto bude jedním z podstatných impulzů k rozkladu sovětského impéria. Vzniklo Helsinské hnutí, opoziční aktivisté se sdružovali s cílem...

349,- Kč 410,- Kč

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

Jirásko, F. /Nakladatelství Bor/

Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny České. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel...

139,- Kč 163,- Kč

Poprava tří mládenců: Odpustkové bouře v Praze

Soukup, P. /Havran/

V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je...

168,- Kč 198,- Kč

Nebezpečný kardinál-Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

Vodičková, S. /Katolický týdeník/

V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila jeho poslední vůle a rakev s ostatky byla uložena do sarkofágu v...

Ženy proti proudu

Lovčí, R. /Unitaria/

Kniha Ženy proti proudu z produkce Nakladatelství Unitaria přináší portréty prvních unitářských a univerzalistických reverendek v Británii a USA, potažmo v anglosaském světě. Není však určena pouze českým unitářům a jejich sympatizantům. Může zaujmout také badatele...

203,- Kč 239,- Kč

Jezuitská kultura v českých zemích/Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern

Newerkla, S. M.; Gertruda, Z. ed. /Host/

Kniha se zabývá působením a vlivem jezuitského řádu v českých zemích. Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné a kulturněhistorické. Jednotícím prvkem všech studií je věcný pohled na dané téma,...

297,- Kč 349,- Kč

Výbor z drobných českých spisů

Hus, J. /Host/

Husova česky komponovaná díla vznikla z většiny v krátkém období let 1412—1415 a představují jazykově jednolitý celek. Svazek přináší výbor z Husových menších českých spisů (Abeceda, Zrcadlo hřiešníka tzv. větší, Provázek třípramenný, Devět kusóv zlatých, O...

280,- Kč 329,- Kč

S orlem i lvem 1.: Příběhy českých vojenských duchovních od 17. století do první světové války

Flosman, M. /Epocha/

V průběhu tří staletí existence vojenské duchovní služby v rakousko-uherské i československé armádě prošlo jejími řadami mnoho desítek českých kněží. Svoji službu vykonávali věrně a poctivě, i když do jejich životů zasáhly všechny dramatické zvraty pohnutých...

339,- Kč 399,- Kč

Vatikán a italský fašismus 1922 - 1945

Šmíd, M. /Triton/

Kniha přibližuje především diplomatické styky Svatého stolce a fašistické Itálie v letech 1922–1945, tedy v období, které počíná nástupem Benita Mussoliniho do čela italského státu a zvolením papeže Pia XI. a končí v závěru druhé světové války. V kontextu...

254,- Kč 299,- Kč

Ženy u oltáře. Nikdy?

Foletti, I. /Books & Pipes Publishing/

Jaká je a jaká byla role žen v církvi? Dnes se ženy, protože nemohou být svěceny, ocitají mimo církevní hierarchii, která sestává pouze z vysvěcených osob. Ale bylo tomu tak vždy? Na tuto otázku hledá odpověď kniha Ženy u oltáře. Nikdy? Autor zahrnuje do debaty...

169,- Kč 199,- Kč

Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství

Polehla, P.; Zouhar, J. /Pavel Mervart/

Kniha Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství je určena především čtenářům, kteří mají zájem blíže poznat dějiny církevního dějepisectví, a to od jeho počátků spojených se vznikem samotného křesťanství a teologie až do přelomu...

390,- Kč 459,- Kč

Reverendissimum officium

Martínková Lenka /Vyšehrad/

Duchovní nebo byrokraté? "Dobří pastýři" nebo "černí četníci"? Kniha se zabývá na příkladu českobudějovické biskupské konzistoře dlouho diskutovaným problémem vztahu mezi katolickou církví a státní mocí v období zrodu moderní veřejné správy během...

Katolické političky: Český katolický feminismus (1896-1939)

Havelka, J. /NLN/

Z důvodu skepse a nedůvěřivosti české společnosti k tradičnímu náboženství, je katolicismus často obecně považován za synonymum pro nehybnost či zpátečnictví. Vzhledem k problematičnosti a spletitosti studia náboženství se zdá být užitečné, obrátit svou pozornost k...

220,- Kč 259,- Kč

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

Wolf, H. /Vyšehrad/

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Šimková, T. /Univerzita J.E.Purkyně/

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území...

323,- Kč 380,- Kč

Slyšet slovo – kázeň ducha: Miscellanea jesuitica VI

/Refugium Velehrad Roma/

Šestý svazek Miscellanea jesuitica se shrnujícím označením Slyšet slovo – kázeň ducha obsahuje příspěvky: V části historické text Lamberta Klinkeho, Arcibiskup Eduard Profittlich SJ (1890–1942) a katolická církev v Estonsku 1930–1942, pojednává o mučedníkovi gulagu:...

230,- Kč 270,- Kč

Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620. Prameny k českým dějinám 16.–18. století (Řada B, sv. VIII)

Hrdlička Josef, Just Jiří, Zemek Petr eds. /Nová tiskárna Pelhřimov/

Sousloví církevní řády (německy Kirchenordnungen) se používá jako souborné označení pro rozmanitá normativní ustanovení, jejichž vznik souvisel s potřebou vymezit pravidla různých oblastí církevního života. Přestože nověji jsou uvedeným pojmem označovány rovněž...

258,- Kč 303,- Kč

Jeroným Pražský: Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

Pavlíček, O. ed. /Filosofia/

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících...

170,- Kč 200,- Kč

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku

Boubín, J. ed. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 – + před 1460). Mimo...

527,- Kč 620,- Kč

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)

kol. autorů /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Monografie vydaná Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Universität Stuttgart je věnována problematice náboženského násilí, k němuž docházelo během 15. – 18. století jak v českých zemích, tak také šířeji ve středoevropském prostoru. Obsahuje celkem 21 studií...

255,- Kč 300,- Kč

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách

Buben, M. /Libri/

Řád maltézských rytířů (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) v Čechách působí od 12. století. Jeho historie je tedy dlouhá a bohatá a Milan Buben ji v knize mapuje včetně detailních informací o středověkých sídlech řádu...

247,- Kč 290,- Kč

Konkláve: Tajemství papežské volby

Wolf, H. /Prostor/

Volbu papeže, Kristova zástupce a následovníka apoštola Petra na jeho stolci, provázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby se na tento akt volitelé v klidu soustředili, jednali podle nejlepšího svědomí, pokud možno bez průtahů, aby se nerozutekli, kde je to pravé...

47,- Kč 297,- Kč

The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

kol. autorů /Filosofia/

Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and...

169,- Kč 199,- Kč

Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Patschovsky, A. /Argo/

Soubor studií předního německého medievisty je věnován problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. století. Zároveň si ale všímá...

253,- Kč 298,- Kč

Církevní dějiny – novověk

Drška, V.; Suchánek, D. /Grada/

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu...

509,- Kč 599,- Kč

Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142 - 1420): Svazek III-Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech

Charvátová, K. /Karolinum/

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech představují doplněné a rozšířené vydání třetího dílu souboru Dějin cisterckého řádu v Čechách (1142–1420), který původně vyšel v roce 2009. Oproti prvnímu vydání byl tento svazek doplněn o výsledky dalšího studia...

340,- Kč 400,- Kč

Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600-1665)

Kadeřábek, J. /Karolinum/

Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli...

315,- Kč 370,- Kč

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku: Rozvoj tělesné kultury v letech 1918-1939

Tlustý, T. /Karolinum/

Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku. Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její autor se snaží na příkladech čtyř československých a čtyř polských místních...

315,- Kč 370,- Kč

Jana z Arku

Beauneová, C. /Karolinum/

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, a především uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký a výjimečný život...

357,- Kč 420,- Kč

Internace biskupů

Kolouch, F. /Academia/

Kniha se zabývá internací biskupů římskokatolické církve Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunistického režimu v Československu, v letech 1949–1968. Představuje snahy poúnorové komunistické vlády o přeměnu římskokatolické církve na národní církev, podřízenou...

298,- Kč 350,- Kč

Hussinetz - Husinec - Gesiniec 1749 - 2013

Radetzki, B. /Exulant/

Pohled do dějin vesnice v dolnoslezském okrese Strehlen - Strzelin - Střelín. Kniha je v němčině, polštině a češtině. V této knize je popsán osud českých exulantů, kteří v roce 1749 založili obec Husinec.

134,- Kč 158,- Kč

Církev československá husitská ke 100. výročí republiky

Vaníček, J. ed. /CČSH/

Sborník přednášek.

43,- Kč 50,- Kč

Historie o těžkých protivenstvích církve české-V jazyce 21. století

Komenský, J. A. /Poutníkova četba/

Po dlouhé době se znovu k českému národu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a upravená do jazyka 21. století. Dílem, které by bylo možné nazvat knihou krve a slz, bolesti a utrpení, přispěchal Komenský na pomoc těžce zkoušené církvi...

298,- Kč 350,- Kč

Der Weg der Kirche X-Cesta církve X

Hlaváč, P.; Keřkovský, P. /ČCE/

413,- Kč 0,- Kč

Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781 - 1861)

Tomášová, V. /SCEAV/

Historický význam i specifický charakter těšínského protestantismu vyžaduje nové, čtenářsky přístupné zpracování, k němuž je kniha Veroniky Tomášové významným příspěvkem. Autorka se opřela o veškerou dosud existující, dílem ovšem již zastaralou nebo tematicky...

499,- Kč 499,- Kč

Svatá hostina a svatý půst

Walker Bynum, C. /Argo/

Kniha Svatá hostina a svatý půst, napsaná v roce 1988, zevrubným způsobem pojednává o specifických podobách ženské zbožnosti především v období 13. a 14. století. Pronikavě přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost a ženská askeze provázána s ženským vztahem k jídlu,...

381,- Kč 448,- Kč

Dr. Karel Farský: I. patriarcha Církve československé (husitské).

Chadima, V. /Královéhradecká diecéze CČSH/

Výtečný teolog i rozený představitel radikálního katolického reformismu. V jeho necelých čtyřiceti letech v roce 1920 byla založena nová církev, jíž se stal Karel Farský výrazným představitelem. Následovalo sedm nesmírně vyčerpávajících let, ale i krásné a...

246,- Kč 289,- Kč

Víra, naděje, láska: počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské

Hraba, V. /Královéhradecká diecéze Církve československé husitské/

Publikace VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské se chce ohlédnout za téměř sty lety Církve československé husitské. Vrátit se ke kořenům společenství a v jisté zkratce je zasadit do širšího rámce dějin křesťanství....

57,- Kč 67,- Kč

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě

Melmuková, E. ed. a kol. /VERBUM Publishing/

Publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě připravila k vydání doc. Phdr. Eva Melmuková – Šašecí. Je však kolektivním dílem týmu autorů komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru Českobratrské církve evangelické. Sborník poskytuje...

424,- Kč 499,- Kč

Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku

Soner, T. /UPOL/

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky neznámý, až do...

186,- Kč 219,- Kč

Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi

Hájek, K.; Mašek, J. /Susa/

Evangelíci v Mladé Boleslavi založili roku 1897 kazatelskou stanici, která organizačně náležela ke sboru v Mělnickém Vtelně. Roku 1920 se z ní utvořil samostatný sbor Českobratrské církve evangelické. Už roku 1877, tedy dvacet let před založením kazatelské stanice bylo na...

119,- Kč 140,- Kč

Bílá vrána v černém šatě: Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871–1948)

Cukr, J. /Veduta/

Senátor, poslanec, národohospodář, družstevní pracovník, publicista, mecenáš, filantrop, funkcionář mnoha spolků a organizací, církevní reformátor, arcibiskupský a biskupský kandidát, ale především katolický kněz na jihočeském venkově. Tím vším byl František Jan...

128,- Kč 150,- Kč

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Dragoun, M.; Homolková, M. ed. /Scriptorium/

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské -...

327,- Kč 385,- Kč

Relikvie - odpustky - poutní odznaky: Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy

Hrdina, J. /Scriptorium/

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple,...

131,- Kč 154,- Kč

Sáhnout si do ran tohoto světa: Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938-1945

Jindra, M. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu...

153,- Kč 180,- Kč

Komenského vlastní životopis: Autobiografie Komenského pro období 1628-1658

Komenský, J. A. /ALMI/

Komenského vlastní životopis zachycuje vzpomínky z let 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu. Tento poslední Komenského spis, vydaný až roku 1670 pod názvem Pokračování v bratrském napomínání, vznikl v obranné polemice jako...

237,- Kč 279,- Kč

Slovo ze srdce jejich...: aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém

Sládek, M. /Památník národního písemnictví/

Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému. Přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou...

332,- Kč 390,- Kč

Cesta církve VIII

Pavel Keřkovský a Petr Morée (eds.)

Články a dokumenty v tomto dílu se týkají první poloviny období normalizace v sedmdesátých letech 20. století.

126,- Kč 140,- Kč

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo: osoba a dílo

Torrell, J.-P. /Krystal OP/

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde shrnuje výsledky svého celoživotního bádání a...

272,- Kč 320,- Kč

9 tváří dominikánské svatosti

Bedouelle, G. /Krystal OP/

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se...

157,- Kč 185,- Kč

Malá cesta Terezie z Lisieux

Meester, C. de /Karmelitánské nakl./

Terezie prožila svůj dospělý život na několika metrech čtverečních, a přece se stala patronkou misií po celém světě. Její zrání k průzračné prostotě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si mnohé duchovní krize a temnoty, a přitom je hlasatelkou Božího milosrdenství...

186,- Kč 219,- Kč

Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století

Stoklasová, H. /Univerzita Pardubice/

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i...

519,- Kč 610,- Kč

Jan Ámos Komenský a východní Čechy 1623-1628

Rýdl, K. /Univerzita Pardubice/

Kniha poskytuje ucelený přehled o působení Jana Amosa Komenského na různých místech východních Čech v letech 1622 – 1628, kterého nepředstavuje jako pasivního a smířeného čekatele na ortel vyhoštění z vlasti, ale jako člověka, který po překonání osobních tragédií...

377,- Kč 444,- Kč

Eliška Pretschnerová a Duch Svatý

Nosková, Z. F. /Triton/

Každý světec je dílem Ducha Svatého – Ducha svatosti; on vytváří z lidí, kteří se mu plně odevzdají, Boží přátele, poklady církve, příklady ctností, dobrodince potřebných, světla v temnotách a zpřítomnění Ježíše a Boží lásky v našem světě. Sestra Eliška...

67,- Kč 79,- Kč

Zkáza templářů-Vzestup a pád křižáckých států

Haag, M. /Slovart/

Nová kniha Michaela Haaga líčí vzestup templářů a jejich zkázu na pozadí ideálu křižáckého života a jejich plánů na osídlení Svaté země. Území, kterému Evropané říkali Outremer („za mořem“), zůstávalo i po čtyřech staletích muslimské nadvlády osídlené...

280,- Kč 329,- Kč

Legenda o bratru Hroznatovi

Kubín, P. ed. /Togga/

Jedná se o kritickou edici legendy o bl. Hroznatovi, která byla sepsána v tepelském klášteře v polovině 13. století za účelem vytvoření jeho světeckého kultu. Hroznata Tepelský byl jedním z nejvýznamnějších šlechticů z přelomu české doby knížecí a královské....

332,- Kč 390,- Kč

Parrésia XI: Revue pro východní křesťanství

/Pavel Mervart/

Jedenácté číslo ročenky Parrésia opět přináší pestrou paletu příspěvků zaměřených na oblast východního křesťanství. Jedná se především o tematický blok věnovaný přenosu hesychasmu z pozdní Byzance do oblasti východní Evropy. Příspěvky K. Wareho, J....

220,- Kč 259,- Kč

V hodině velké zkoušky: Církevní politika státu v severovýchodních Čechách v letech 1948–1960

Kafka, J. /Pavel Mervart/

Kniha Jana Kafky je cennou sondou do prostředí církví v severovýchodních Čechách v období po nástupu komunistické moci a během jejího etablování. S hlubokým vhledem a značným porozuměním zachycuje nelehkou atmosféru doby 50. let 20. století. Obecně známé kroky státní...

306,- Kč 360,- Kč

František Reyl : kněz, vědec, politik

Havel, M. O. /Pavel Mervart/

František Reyl (1865–1935) byl ve své době jednou z nejvýraznějších postav regionálního i celonárodního katolicizmu, potažmo katolicizmu politického. Nesmírně inspirativní osobnost se však vlivem časového odstupu vytratila z povědomí veřejnosti (včetně katolické)....

203,- Kč 239,- Kč

Nesvatí svatí a jiné příběhy

Ševkunov, T. /Pavel Mervart/

Kniha Nesvatí svatí vypráví o světě, z nějž se příchozímu nechce vrátit zpět. O světě klášterů a mnichů, o hledání a nalézání, o zápasech a protivenstvích. Setkáme se tu i s humorem, se situacemi, které mají do šablonovitých představ o církevním životě daleko....

339,- Kč 399,- Kč

Frankové, Římané, feudalismus a nauka

Romanidis, J. S. /Pavel Mervart/

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat mystické, liturgické a teologické základy...

127,- Kč 149,- Kč

Život svatého Vojtěcha

Bruno z Querfurtu /Vyšehrad/

Svatý Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup, pocházející z rodu Slavníkovců, je významnou postavou nejen českých, ale i evropských dějin. Legenda, kterou napsal Bruno z Querfurtu, Vojtěchův mladší současník a arcibiskup, který podobně jako Vojtěch zemřel na misijní...

211,- Kč 248,- Kč

Václav Koranda mladší: Utrakvistický administrátor a literát

Marek, J. ed. /NLN/

Václav Koranda mladší (1425—1519) byl představitelem třetí generace českých utrakvistů. Byl univerzitním mistrem, církevním úředníkem a autorem mnoha polemických spisů. Zemřel krátce předtím, než do Čech začaly pronikat první reformační myšlenky z německých...

254,- Kč 299,- Kč

O útěše proti smrti: Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace

Prchal Pavlíčková, R. /NLN/

Otázka, jakým způsobem lze dosáhnout spásy, představovala pro člověka raného novověku tíživý problém. Jednotlivé konfese nabízely laikům odlišné teologické varianty této ústřední otázky pozemského života a využívaly pestrou škálu prostředků, jak svou verzi cesty...

322,- Kč 379,- Kč

Pikartské dialogy

Mikuláš Konáč z Hodíškova /NLN/

Dialogy Mikuláše Konáče z Hodíškova a Jana Stanislaida spolu s polemikou Mikuláše z Poříčí podávají vzácné svědectví o stavu českého utrakvismu před vystoupením Martina Luthera a krátce po něm. Edice Konáčových tisků ilustruje formování směrů, nazývaných...

Kněžské identity v českých zemích: (1820—1938)

Fasoa, L.; Hanuš, J.; Pavlíček, T. W. /NLN/

Autorský kolektiv sleduje proměny kněžské identity v moderní éře, orámované z jedné strany snahou o obnovu autority římskokatolické církve a z druhé strany obdobím meziválečné Československé republiky. Publikaci tvoří biogra? e třinácti různě postavených...

254,- Kč 299,- Kč

Svatá Rita z Cascie: Manželka a matka, řeholnice a divotvůrkyně

Giovettiová, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Rita z Cascie (cca 1370–1447) patří mezi nejpopulárnější světice až do dnešních dnů. Pocházela z italské Umbrie. S manželem měli dva syny-dvojčata a byli si oddáni velkou láskou. Přesto musela trpce snášet, když byl její muž ovlivňován renesančními patriarchálními...

Florián Baucke SJ (1719-1779)

Bringmann, A. /Refugium Velehrad-Roma/

Florián Baucke (1719 - 1779), psáno též Paucke, vstoupil k jezuitům v Brně a studoval v  klementinské koleji v Praze. Vyučoval na jezuitských kolejích ve Vratislavi a Nise. Roku 1748 byl vyslán přes Lisabon do španělských zámořských misií (provincie Paraguay); v letech 1748 -...

128,- Kč 150,- Kč

Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reformy

Kopeček, P. /CDK/

Kniha na základě studia pramenů a v celosvětovém kontextu života církve představuje české liturgické hnutí, jak se formovalo od 19. století, jakými proměnami procházelo i jeho završení v pokoncilní církvi. Pozornost autora se soustředila na průběh liturgické obnovy po II....

338,- Kč 398,- Kč

Znamení naděje: Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza

Kaplánek, M. /CDK/

Kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu Plenárního sněmu katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Teologickým kritériem pro...

253,- Kč 298,- Kč

Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“

Hlaváček, P.; Liščák, V.; Pospíšil, C. V. /Filosofia/

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané, tváří v tvář dynamickým procesům v...

128,- Kč 150,- Kč

Město na hoře: Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640)

Raková, S. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Novoanglické puritánství tak, jak je běžně vnímáno v rámci našeho civilizačního okruhu, by bylo spíše temnou skvrnou na jeho tváři. Šarlatové písmeno, despocie fanatických sektářů a mravně přepjatých patriarchů je nicméně výplodem literárně-dějepisné reflexe 19....

Luther - finále středověké zbožnosti

Vokoun, J. /Karmelitánské nakl./

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517 –   2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů...

254,- Kč 299,- Kč

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Halama, O.; Soukup, P. /Filosofia/

Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení utrakvismu v roce 1414, ale především kulturněhistorickému kontextu...

111,- Kč 130,- Kč

Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419

Marin, O. /Karolinum/

Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Monografie Oliviera Marina mapuje kořeny...

383,- Kč 450,- Kč

Bratři Bohumil a Isidor Zahradníkovi. Dva kněžské osudy na přelomu 19. a 20. století

Marek, P. /UPOL/

Mnografie je věnována hodnocení životního díla a osudu dvou klíčových postav katolického politického agrarismu: kněze a literáta Bohumila Zahradníka-Brodského (1862-1939) a jeho mladšího bratra, premonstráta, politika a diplomata PhDr. Isidora (Bohdana) Zahradníka (1864-1926)....

198,- Kč 220,- Kč

Eduard Winter 1896–1982: Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika

Němec, J. /Masarykova univerzita Brno/

Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (1896–1982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století. Pozornost je věnována...

332,- Kč 390,- Kč

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)

Pavlíček, T. W. /Academia/

Představa o výjimečném poklesu religiozity v Čechách vyvolává zájem u nás i v zahraničí. Jak ale toto téma podrobit empirickému historickému výzkumu a nespokojit se jen s konstatováním, že od poloviny 19. století sekularizace zákonitě rostla spolu s pokrokem? Autor si klade...

506,- Kč 595,- Kč

Mezi tolerancí a intolerancí: První dvě století novověkých katolických misií v Číně

Liščák, V. /Academia/

Kniha poprvé přináší českému čtenáři přehled dějin pronikání hlavních katolických řádů do Číny od prvních kroků Evropanů na čínské půdě na začátku 16. století až do konce 17. století, tedy do období před dočasným zákazem křesťanství v Číně (1724)....

383,- Kč 450,- Kč

Papežství a české země v tisíciletých dějinách

Černušák, T. a kol. /Academia/

Kniha představuje odborným, ale přitom čtenářsky přístupným způsobem historický vývoj vztahů mezi českými zeměmi a papežstvím, a to v rozsáhlém období od raného středověku až do počátku 21. století. S ohledem na státoprávní, náboženský a teritoriální vývoj...

412,- Kč 485,- Kč

Josef Hlouch-Pastýř a homiletik

Weis, M. /Vyšehrad/

Monografie Josef Hlouch: pastýř a homiletik je kritickou edicí dokumentů. Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté přibližuje průřez jeho teologickým dílem a to včetně rukopisů....

Svou slávu nikomu nedám

Steiger, P. /Poutníkova četba/

Kniha podrobně vysvětluje učení o Boží milosti s důrazem na Boží svrchovanost a neschopnost člověka cokoli učinit pro vlastní spasení. Ve světě, který je naprosto zaplaven synergickým chápáním spasení jakožto spolupráce mezi Bohem a člověkem, může tato kniha,...

332,- Kč 390,- Kč

Martin Luther-Ekumenická perspektiva

Kasper, W. /Vyšehrad/

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že...

168,- Kč 198,- Kč

Karel Farský

/CČSH/

Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské.

119,- Kč 140,- Kč

Centrum Mistra Jana Husa v Husinci

/CČSH/

Historie, obnova, odkaz.

170,- Kč 200,- Kč

Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé-Výchova a vzdělávání duchovních v Českobudějovické diecézi v letech 1803 - 1850

Novotný°, M. Veber, T. /Vyšehrad/

Cílem práce bylo přiblížit nejen vývoj středního stupně vzdělávání v regionu a fungování teologického učiliště v Českých Budějovicích, ale zviditelnit také konkrétní učitelské a kněžské osobnosti, které se v regionu narodily, vystudovaly a působily či s regionem...

Kontexty Lutherovy reformace

Biela, A.; Bužek, R.; Žák, L. a kol. /Lutherova společnost/

Soubor studií o zdrojích Lutherovy reformace.

254,- Kč 299,- Kč

Atlas evropské reformace

Dowley, T. /ČBS/

Atlas evropské reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a protireformaci i politické a vojenské...

423,- Kč 498,- Kč

Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě

Elbel, P. /Masarykova Univerzita/

Monografie se obrací k doposud opomíjenému fenoménu dějin husitských válek – dohodám o příměří mezi válečnými stranami. Zaměřuje se na jižní Moravu, kde se zachoval zajímavý korpus těchto dohod z let 1427–1433. Pozornost je nejprve věnována listinnému formuláři...

255,- Kč 300,- Kč

Z cesty své nesejdeme-Osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století

Hajdinová, E. /Masarykův ústav AV ČR, Scriptorium/

Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. Navzdory velmi rozdílným životním podmínkám využívaly obě náboženské skupiny v 18. století podobné strategie i ústupky vůči státu a...

365,- Kč 429,- Kč

Vatikánský rozhlas / 1: Ohlasy perzekuce katolické církve v Československu 1950–1958

Vodičková, S. /Ústav pro studium totalitních režimů/

První díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a Pia XII. Jde o výbor relací z archivu České redakce z let 1950–1958, které se vztahují ke změně politického systému v Československu po únoru...

497,- Kč 585,- Kč

Církev za totality - lidé a místa-Sborník k jubileu opata Heřmana Josefa Tyla

Doležalová, M. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu tvrdé pronásledování. Byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště...

319,- Kč 375,- Kč

Mezi normou, reformou a praxí

Šrámek, J. /UPOL/

Existence závislých domů, proboštství, představuje v rámci benediktinského mnišství poměrně zásadní novum. Jedná se totiž o prvek, který původní řehole sv. Benedikta nereflektuje, neboť se zde počítá pouze s jednotlivými autonomními komunitami bez formálních...

Svatá Maří Magdalena

Lacordaire, H.-D. /Krystal OP/

Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří Magdalena, velká světice, kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. A její hrob v Provence se podle autora knihy řadí svým významem hned za hrob našeho Pána v...

Život svaté Kateřiny

/Host/

Stěžejní dílo české hagiografické literatury, veršovaná legenda Život svaté Kateřiny, datovaná do třetí čtvrtiny čtrnáctého století, se vyznačuje nejen promyšlenou instrumentací textu, alegoričností, obrazným viděním a barevnou symbolikou, ale též úsilím o...

280,- Kč 329,- Kč

Klášter premonstrátů v Nové Říši-a jeho význam pro region v období 1918–1938

Polehla, P.; Stoklasa, J. /Pavel Mervart/

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch nejen jeho majitelé a zaměstnanci, ale...

123,- Kč 145,- Kč

Křesťanství v arabském světě

El Hassan bin Talál /Pavel Mervart/

Předkládaná kniha někdejšího jordánského korunního prince a strýce dnešního krále El Hassana bin Talála představuje vůbec první novodobý pokus o zachycení dějin a povahy křesťanské zvěsti z pohledu muslima. Autor popisuje historickou pouť křesťanství od jeho vzniku v...

110,- Kč 129,- Kč

Svatý Vintíř: poustevník, kolonizátor a diplomat

Kubín, P. /NLN/

Jen o málokteré osobnosti českých raně středověkých dějin je dochováno tak velké množství různorodých pramenů jako o poustevníku Vintířovi. Je to důsledek faktu, že Gunther - Vintíř byl spíše Středoevropan, než Němec nebo Čech, jak se tato pojetí vyhranila až...

Konvertita a exulant Jiří Holík-Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku

Ryantová, M. /Nová tiskárna Pelhřimov/

Kniha představuje jednu z nepříliš známých osobností 17. století – Jiřího Holíka (1635–1700/1710?), který pocházel z české nekatolické rodiny, ale stal se členem dominikánského řádu a dokonce se podílel na vyhledávání nekatolických knih, v roce 1666 však uprchl do...

289,- Kč 340,- Kč

O extázi-Výběr z listů

Marie Magdaléna de’ Pazzi /Refugium Velehrad-Roma/

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdaleny de’ Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu. Tělesná, duševní i duchovní utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a podstatným skutečnostem ji připoutávají především k eucharistii. Je patronkou...

162,- Kč 190,- Kč

Velehrad na křižovatkách evropských dějin

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Velehrad na křižovatkách evropských dějin – katalog tří nových stálých expozic v obnoveném velehradském areálu – se obrací na návštěvníka otevřeného hodnotám, k poutníkovi s duchovní a ekumenickou citlivostí, k turistovi hledajícímu inspiraci nebo i k mladému...

468,- Kč 550,- Kč

Verejne aj utajene-Jezuiti na Slovensku v rokoch 1919 až 2014

Csontos, L. /Refugium Velehrad-Roma/

Naša práca nechce zostať iba pri suchých výpočtoch faktov, ktoré možno nájsť v katalógoch a iných dokumentoch, ale chce poukázať na životodarnú silu charizmy sv. Ignáca z Loyoly, ako sa prejavila v ostatných takmer sto rokoch, keď – podobne, ako to bolo na prelome 18. a 19....

230,- Kč 270,- Kč

Příběh templářů 3.

Foffová, Z.; Vurm, B. /

Trilogie Příběh templářů se snaží rozplétat klubko tajemství, mýtů i leckdy neuvěřitelných, nicméně skutečných událostí. První díl knihy se věnuje zejména příčinám, počátku a úpadku křížových výprav. Pokouší se odhalit, jaká tajemství objevili členové...

314,- Kč 369,- Kč

Pánbíčkáři-Odkud se vzal polský katolicismus?

kol. autorů /CDK/

Když se řekne Polsko, první asociací českého čtenáře je katolicismus. Jak a kdy došlo k tak úzkému propojení národa a náboženství? Kniha Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus? se pokouší najít na tuto otázku odpověď. Nespokojuje se přitom s jednoduchými...

168,- Kč 198,- Kč

Vatikán a první světová válka-Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918

Šmíd, M. /CDK/

Kniha Vatikán a první světová válka s podtitulem Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918 se jako první česká monografie zabývá postojem Svatého stolce v době světového konfliktu v letech 1914–1918. V převážně chronologickém pohledu rekonstruuje,...

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika-Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823

Daňková, T. ed. / Univerzita Karlova, Filozofická fakulta/

Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů - Hanse Petera Hallbecka (1784-1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823....

136,- Kč 160,- Kč

Petr Chelčický - Spisy z Olomouckého sborníku

Chelčický, P. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Další svazek kritického vydání spisů Petra Chelčického přináší texty devíti pojednání tohoto významného husitského myslitele, které jsou obsaženy v Olomouckém sborníku z konce 15. století. Nalezneme mezi nimi například apokalypticky laděnou Řeč o šelmě a obrazu...

434,- Kč 510,- Kč

Svoboda svědomí-Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství

Bolom-Kotari, S. /Historický ústav AV ČR, v.v.i., Matice moravská/

Tématem publikace je reformovaná církev jako živoucí organismus v kontextu své doby. Její nejvyšší představitel na Moravě se v sedmi kapitolách stává průvodcem při budování nových evangelických komunit. Ve svém úřadu zaštiťuje úsilí o nejen deklarovanou, ale i...

495,- Kč 582,- Kč

Polské provinciální synody 13.–15. století

Krafl, P. O. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Partikulární právo církevní hnězdenské církevní provincie představuje zákonodárství papežských legátů pro Polsko a provinciální zákonodárství hnězdenských arcibiskupů. Téma má vzhledem platnosti polského legátského a metropolitního zákonodárství ve Slezsku...

232,- Kč 273,- Kč

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV/1

Buben, M. /Libri/

Kongregace a řeholní společnosti (lazaristi, oratoriáni, společnost Srdce Ježíšova, redemptoristé, saleziáni, těšitelé, bartolomiti, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kongregace misionářů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kalasantini, školští bratři, petrini,...

213,- Kč 250,- Kč

Čeští biskupové a arcibiskupové

Koutek, T. /Brána/

Kniha o životních osudech osobností, které stály v čele pražské diecéze a později arcidiecéze od jejích počátků až po současnost, o pohnutkách, jež je dovedly až do čela českého kléru i o jejich střetech se světskou mocí. Autor se mimo jiné zabývá i jejich zálibami...

339,- Kč 399,- Kč

Miriam - malá Arabka

Estrate, P. /Karmelitánské nakl./

Život svaté Miriam od Ukřižovaného (1846–1878), bosé karmelitky, kterou papež František svatořečil 17. května 2015 na Svatoperském náměstí v Římě, je v dějinách katolické hagiografie zcela jedinečný. To, co zažila (a co popisuje tato kniha), je tak fascinující,...

Via Media: Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin k poctě Zdeňka V. Davida

kol. autorů /Filosfia/

Kniha "VIA MEDIA. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin" vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti 85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího se problematikou české reformace a...

162,- Kč 190,- Kč

Colloquia mediaevalia Pragensia 16-Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku

Bracha, K.; Nodl, M. ed. /Filosofia/

Kolektivní monografie Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku zahrnuje jedenácti studií českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu...

111,- Kč 130,- Kč

Mluvit mlčky-Znaková řeč ve středověkých klášterech

Těšínská Lomičková, R. /Karolinum/

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15....

Divadelní svět J. A. Komenského

Klosová, M. /Academia/

V široké veřejnosti převládají názory z období školních let, že Komenského nejlepší divadelní hrou je Diogenes Cynicus Redivivus (Diogenes znovu naživu), protože zpracovává zajímavou antickou látku, zatímco Abrahamus Patriarcha (Patriarcha Abraham) je dílo o slepé...

383,- Kč 450,- Kč

Za Boha, národ, pořádek

Šebek, J. /Academia/

Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období. Problematika je zmiňována také ve středoevropském kontextu – především s důrazem na vývoj v Rakousku a...

336,- Kč 395,- Kč

Bernardinské slunce nad českými zeměmi-Význam bernardinské estetiky v českých zemích pozdního středověku

Chlíbec, J. /Academia/

Svatý Bernardin Sienský (1380–1444), původem z Toskány, patří k nejvýznamnějším kazatelům 15. století. Tento reformátor a zakladatel řádu františkánů-observantů ovlivnil svým dílem nejen náboženský, politický a kulturní život na Apeninském poloostrově, ale jeho...

327,- Kč 385,- Kč

Boží tulačka

Auclairová, A. /Karmelitánské nakl./

Život svaté Terezie z Avily jak o něm pojednává tato kniha, má barvitost s živost rytířského románu. A přece není v tomto díle nic, co by neodpovídalo přísné historické pravdě, nepřičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by byla skutečně nepronesla. Tato dvojí...

339,- Kč 399,- Kč

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

Církev, tradice, reforma-Odkaz Druhého vatikánského koncilu

Petráček, T. /Vyšehrad/

Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého milénia. Jak je to s otázkou změny,...

238,- Kč 298,- Kč

Jeroným Pražský

Marková, E.; Makarová, K. /ČCE/

Komiks pro děti přináší zpracování života Jeronýma Pražského.

60,- Kč 70,- Kč

Jeroným Pražský-Evropan, vzdělanec, buřič

Vymětal, M. ed. /ČCE/

Sborník k 600. výročí upálění Jeronýma Pražského

300,- Kč 300,- Kč

Jeroným Pražský-Tragický příběh středověkého intelektuála

Chadima, M. /Královehradecká diecéze CČSH/

280,- Kč 329,- Kč

Břevnovské opatství ve středověku-Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov

Šrámek, J. /Benediktinské arciopatství/

Nové zpracování dějin břevnovského opatství z pera historika Josefa Šrámka.Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášteře na našem území od jeho založení v 10....

340,- Kč 400,- Kč

Velký koncil na malém městě-První vatikánský koncil, Jan Valerián Jirsík a České Budějovice v letech 1869-1870

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Kniha navazuje na řadu autorů – především historiků a teologů, kteří se tématem prvního vatikánského koncilu v různých souvislostech zabývali a zabývají již téměř půldruhého století.  Jejím záměrem je spojit velké téma všeobecného církevního koncilu...

Mezi dvěma světy-Život a dílo Jana Kapistrána Vyskočila

Čada, V. /Drábek Antonín/

Předložená práce pojednává o osobnosti církevního historika a představiteli františkánského řádu Janu Kapistránovi Vyskočilovi (1886 –1956), který působil celkem čtyřikrát jako provinciál českomoravské františkánské provincie. Kromě vyučování na středních a...

298,- Kč 350,- Kč

"Nejpokrokovější církevní pracovník"-Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Morée, P. C. A.; Piškula, J. /Eman/

Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přinášejí nový pohled na...

306,- Kč 360,- Kč

Benediktinské opatství ve Vilémově-Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí

kol. autorů /Veduta/

Kniha mapuje dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti v dlouhém časovém období od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou století 16. Jedná...

213,- Kč 250,- Kč

Historia S. Joannis Nepomuceni-Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého

Bočková, A. /Scriptorium/

Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášející Wietrowského biografii,...

402,- Kč 473,- Kč

Praha Husova a husitská 1415-2015

Čornej, P.; Ledvinka, V. ed./Scriptorium/

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou si Archiv hl. města Prahy a Muzeum hl. města Prahy připomínají šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů nejrůznějších historických specializací...

309,- Kč 363,- Kč

Střet náboženství-Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století)

Roux, J. P. /Rybka Publishers8

V současné době snad nemine den, abychom neslyšeli o násilných činech a atentátech spáchaných těmi, jež jsme si navykli nazývat poněkud podivně „fundamentalisty“ či „islamisty“, ačkoli to jsou jen muslimové zabíjející a umírající pro to, co pokládají za svou...

339,- Kč 399,- Kč

Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Jindra, M. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945. Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického...

196,- Kč 230,- Kč

Československo a Svatý stolec III.-Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928)

kol. autorů /Masarykův ústav AV ČR/

Výběrová edice dokumentů mapující vzájemné vztahy mezi Československem a Svatým stolcem v prvním decenniu existence samostatného státu. Předkládaná edice přináší dokumenty jak z československé strany, tak ze zpřístupněných vatikánských archivů. Přibližuje...

323,- Kč 380,- Kč

Listy z Kostnice

Hus, J. /Biblion/

Jméno Mistr Jan Hus zná v naší zemi snad každý. Patří mezi vybrané hrdiny naší historie. Jeho jméno je synonymem boje za pravdu. Jaká je však pravda o Husovi samotném? Nejsou jeho různé obrazy pouze ideologickými legendami? Není Jan Hus postavou spíše mytologickou? Husovy...

126,- Kč 148,- Kč

Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

kol. autorů /Národní památkový ústav/

Českobudějovický kostel sv. Mikuláše byl ve 13. století založen českým králem Přemyslem Otakarem II., rozšířen byl v závěru 14. století a velkolepě pozdně goticky přestavěn po roce 1520. Nad prostorem chrámového trojlodí tehdy byla vztyčena působivá stanová střecha....

288,- Kč 360,- Kč

Život papeže Jana XXIII.

Cahill, T. /Barrister & Principal/

Angello Roncalli z Lombardie, zvolený v šestasedmdesáti letech, byl mnohými považován za přechodného papeže. Nebyl intelektuál ani erudovaný teolog, avšak výsledkem jeho pontifikátu byly zásadní a bezprecedentní změny ve vztahu církve k světu, k dalším i nekřesťanským...

212,- Kč 249,- Kč

Chudý, který našel radost-Svatý Benedikt Labre

La Gorce, A. de /Triáda/

Benedikt-Joseph Labre (25. nebo 26. 3. 1748, Amettes – 16. 4. 1783, Řím) nechodil po světě dlouho. Zemřel mlád, v Římě, v předvečer Francouzské revoluce, avšak délka života nerozhoduje. Rozhoduje intenzita, přínos, svatost. Nejstarší selský syn ze severofrancouzského kraje...

220,- Kč 259,- Kč

Svatí a hříšníci-Staroruská literatura 11.-12. století

Téra, M. /Pavel Mervart/

Publikace nabízí překlady originálních textů, které vznikly v 11. - 12. století ve východoslovanském prostoru. Jedná se o díla staroruské literatury do češtiny dosud nepřeložená nebo s překlady zastaralými. Do souboru byly zařazeny texty hagiografi cké, homiletické,...

254,- Kč 299,- Kč

350 let královéhradecké diecéze

Polehla, P. /Pavel Mervart/

Třísté padesáté výročí založení královéhradecké diecéze bylo vítanou příležitostí k refl exi řady významných témat z jejích dějin. Diecéze prošla od svého vzniku množstvím proměn a sehrála důležitou roli z hlediska náboženského života v regionu. Též se...

Parresia VIII

/Pavel Mervart/

Osmý ročník revue Parrésia otevírá rozsáhlá studie M. Řoutila, v níž na základě textů legend zkoumá paradoxní rysy křesťanské svatosti. M. Černý připravil z archivních materiálů edici korespondence českého Athosana Sávy Chilandarce s chemikem J. Z. Raušarem, jež...

298,- Kč 350,- Kč

Církev a II. vatikánský koncil-Prosperity současné ekleziologie

Brož, P.a kol. /Pavel Mervart/

Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat, jak dnes církev o sobě přemýšlí. S ohledem...

246,- Kč 289,- Kč

Blázni pro Krista-Kulturní dějiny jurodství

Ivanov, S. A. /Pavel Mervart/

Kniha byzantologa Sergeje A. Ivanova představuje první monografii ve světové vědě, jež se zabývá fenoménem jurodství a jurodivého chování z hlediska kulturní antropologie. Ve třinácti kapitolách se autor věnuje jurodivým světcům byzantským a ruským (od 6. do 17....

322,- Kč 379,- Kč

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

Malura, J. /FF OU/

Přehledová monografie se zaměřuje na českou literaturu 16. až 18. století, zejména na knihy modliteb a rozjímání, které patřily k neobyčejně početné a společensky vlivné oblasti tehdejšího kulturního života. Měly vést člověka k duchovnímu povzbuzení, útěše...

Jan Hus-Život a smrt kazatele

Soukup, P. /NLN/

Kniha se zabývá genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí jeho úspěch a pád: jakými cestami se mu podařilo získat si proslulost a vytvořit okruh stoupenců a proč to přilákalo pozornost strážců dogmatu....

212,- Kč 249,- Kč

Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská-Učenec a vizionářka v době třicetileté války

Heřmánek, P. /NLN/

V 17. století, především v době třicetileté války, se zvýšila intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné s pronásledováním evangelíků. Prorocká zjevení představovala svébytný způsob interpretace politicko-náboženských změn ve střední Evropě na základě...

195,- Kč 229,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku